Magdalena

Provázím na cestě duchovního růstu.
Pracuji se světlem a stíny lidské individuality.
Nastavuji zrcadlo Vašemu nitru, aby se mohli obrazy života vyobrazit v naší mysli a ukázat směr.

Nenahraditelnou ingrediencí v naší spolupráci je láska… ta část vědomí jež nepodléhá předsudkům, dogmatům a tunelovému vidění subjektivních realit.
Je nejvyšší – duchovní inteligencí. Kombinuje a vyvažuje emoční a rozumovou inteligenci člověka.
Vnímá z nadhledu a v hlubších souvislostech. Je nositelem nových cest a vyšších poznání.

Skze lásku transformujeme mysl a maximálně využíváme i bolavých zkušeností a nezdarů k růstu.

Láska proudí, promlouvá a tvoří skrze nás. Svou podstatou není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.
Více o mně…

Ctím autenticitu, lidskost, laskavost, zdravý selský rozum a niterné třídění všech přijímaných informací autorit rodičovských, vědeckých, politických, náboženských i duchovních.
Miluji lidské příběhy a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.

Láska k vizážistice mi umožnila dlouholetou spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života a ženami různých oborů i společenských skupin.
Každodenní citlivá práce s detailem a naslouchání životním příběhům tříbily můj celostní pohled na krásu, tvorbu a život mnoho let.

Život je tvůrčí proces. Živoucí obraz nejvyšší tvůrčí inteligence. Jsme součástí obrazu a jeho spolutvůrci zároveň.

Poznání Boha ( Zdroje, Universa, Vědomí…) nelze klasickými intelektuálními či dialektickými metodami pojmout, maximálně ozřejmit. S Bohem se musíme “setkávat” ve svém nitru. Jen tak lze porozumět a plně přijmout, slovy nepředatelná, ucelená poznání.
Jazyk života je velmi rozmanitý a člověk s čistě materialistikým pohledem na svět či rozumově pojatým náboženstvím a vírou není schopen vnímat podstatu jeho duchovních sdělení.
Celostní vědění je odžitá, zpracovaná zkušenost, jež k nám skrze vlastní nitro proniká do vědomí.

Byť jsem v Boha nevěrila, dnes chápu, že jsem jej dlouhé roky podvědomě hledala. Teprve nečekané spirituální zážitky vnesly do mého života poznání o duchovní realitě a životě za oponou. Odkryly poznání o základních životních principech a zákonitostech fungování lidské mysli. Objevený duchovní svět mě fascinoval a odstartoval intenzivní studium vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti a vesmíru.
Základní přehled jsem završila studiem Etikoterapie, zabývající se uzdravováním mezilidských vztahů a s nimi spojených nemocí člověka a společnosti.

Středem mého zájmu je fungování VNITŘNÍHO EKOSYSTÉMU RODINY … nevědomé (nezahojené) rodinné vazby, celostní komunikace, partnerství, harmonie ženského a mužského principu v nás, mateřství, kompatibilita vztahů, úskalí umělého oplodnění.

V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala nové pradigma v duchovním rozvoji lidí a nadále se účastním přednášek s rozličnou, vědeckospolečenskou tématikou.

Jako je pohyb a změna podstatou veškerého dění, je i niterný proces zrání a transformace mysli podstatou lidského života. …zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Pro ženy

více …

Osobní konzultace

Společně nalézáme a odbouráváme nezpracované zkušenosti, na jejichž základě jsme přijali omezující postoje k životu a dramatizující pohledy na lidi a situace kolem nás.

Jedná se většinou o pozvolný, různě dlouhý proces. Pomáhá zvládnout i těžká životní období a situace, které jsou „uzavřené“ či nevratné.

Zrání duše je přirozený niterný proces, který se různě silným diskomfortem mysli a těla hlásí o pozornost a zpracování.
Neochota měnit své zažité pohledy a vzorce chování vede k prohlubování vnitřního tlaku.

Konzultace 700,- Kč / hodina

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACEJe určena vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

Je-li dynamika vztahu dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy přirozeně nefungují a stagnují či se bez pochopení podstaty problému rozpadají.

Upřímná touha stav věcí změnit a pevné rozhodnutí činit kroky ke změně, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám všechny souvislé příčiny a vést ke zralému, otevřenému dialogu a přeprogramování nefunkčních vzorců komunikace v rodině.

Přijetí do párové terapie začíná objednáním se obou „aktérů“ samostatně, jako projev svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.

Párová konzultace 900,- Kč / hodina

Možnost základní komunikační diagnostiky v rodinném prostředí. Cena na základě domluvy

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Záměrem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a názory na různá témata i konkrétní situace. Vzájemně se inspirovat, otevírat vnitřní dialog vedoucí nás k přirozenému rozjímání o životě a průběžnému bourání nefunkční stereotypů myšlení, opouštění zastaralých či moderních, nefunkčích názorů a polovičatých pravd.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory, které lze v kruhu otevřeně tříbit.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média a trendy na naši mysl a život? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich partnerstvích, domovech i pracovních vztahzích?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská Láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Co znamená mužnost, co nás na ženách a mužích přitahuje a proč?

Co dělá strach a zloba s našimi životy?

Jak ovlivňují naše vlastní strachy hlubší rodinné vazby i přátelské a pracovní vztahy?

Jak ovlivňují otázky související s veličinami zrození a smrti náš každodenní život a naši
výraznou manipulovatelnost ve stávajícím systému?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila přirozený vnitřní řád v nás chaosem, jež se snažíme necitlivě vsadit do pevného řádu společenského. Jak vnímat a citlivě přenastavit nepřirozený společenský řád?


Diskuse v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech….
Kontakt: +420 603 231 929.

Konzultace líčení

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici
3 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba

KRÁSA, UMĚNÍ a TVORBA povznášejí na duchu.
Je-li ženská krása prosycena duchem, přitahuje do své blízkosti oduševnělé bytosti. Přicházejí, aby mohly duše rozvétat skrze společnou tvorbu a rozdílné pohledy na život.

Nakolik chápeme setkání s lidmi a lekce života souvisí s naší duchovní inteligencí – vyzrálostí ducha.

Pracuji s vnitřní a vnější krásou ženy.
Těší mě podtrhovat přirozenost a sofistikovanou část našeho JÁ.

Během konzultace líčení vyplouvají na povrch témata s nimiž lze nadále pracovat v rámci osobních konzultací.


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Přednášky a besedy

BESEDU a SETKÁNÍ v širším RODINNÉM či ŽENSKÉM KRUHU, případně KRUHU v rámci Vaší SPOLEČNOSTI, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

Během našich setkání upřesňujeme a postupně sladíme používaný slovník i význam pojmů, které vnímáme každý ze své úrovně vědomí.
Můžeme se zaměřit na témata, která Vás zajímají a více do hloubky nahlédnout tam, kde ucítíme potřebu další debaty.

Kontakt

Magdalena Soušková

Horní Měcholupy
Livornská 449
Praha 10
  +420 603 231 929