Magdalena

„Krása inspiruje, Láska hojí, Pravda transformuje.”

JMENUJI SE MAGDALENA
Pracuji se světlem i stíny lidské individuality. Provázím krajinou mysli, duše a ducha.

Nořím se do hlubin krásy vesmírné, naslouchám tvůrčí můze a tvořím v souladu s pestrobarevnou vizážistickou paletou přírody. Mou srdeční záležitostí je symbolika života. Svým vnitřním zrakem vnímám projevy zákona relativity, zákona zrcadlení, zákona rezonance a zákona paradoxu v běžném životě a vztazích.

V RÁMCI NAŠÍ SPOLUPRÁCE NASTAVUJI ZRCADLO VAŠEMU NITRU.
Pomáhám odlíčit jednotlivé vrstvy společenských masek, uvolnit závislostní mechanismy v mysli i chování, zhojit primární vazby, zharmonizovat niterný řád a utvářet nezávislé vztahy. Vedu k sebepoznání, sebepřijetí a sebeúctě. Podtrhuji vše přirozeně krásně a tvůrčí v nás.

25 let v uměleckém prostředí, úzká spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života, každodenní naslouchání životním příběhům žen z různých oborů i společenských skupin a prozření mě dovedlo k poznání, že nejvyšším uměleckým dílem a geniální filozofií zároveň, je život sám. Že představení na jevišti zvaném Země je vyzrcadlením dlouhodobých procesů a příprav v zákulisí celého vesmírného divadla k jehož naplnění přijímáme jedinečné role. Jiná doba, jiné kulisy, jiné kostýmy avšak podstata hry stejná:

BŮH BYL POVÝŠEN NAD PRAVDU, MUŽ NAD ŽENU, ROZUM NAD CIT, TITUL NAD MOUDROST A TAK ZAČALO PEKLO NA ZEMI.
Chaos v oblasti vztahů, vzdělávání a zdraví. Církev a věda jsou sice dobrý sluha, avšak špatný pán.

PRAVDA JE POSELSTVÍM SVATÉHO GRÁLU. SRDCE UNIVERZA. KALICHU NAPLNĚNÉHO HOJIVÝM POZNÁNÍM AŽ PO OKRAJ
Nalijme si tedy čistého vína: Pravda se rodí v bolestech. Nedá se však ani upálit ani umlčet. Je zašifrována v duchovním i genetickém jádru každé ženy i muže. Je chromozomem X. Genomem MATKY STVOŘITELKY. Symboliky primárního zdroje BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY A MOUDROSTI.

JSME JEDNO KOLEKTIVNÍ S/VĚDOMÍ
Splynou s davem není to samé jako splynou s druhými v duchu láskyplné jednoty. I jedna kapka pravdy někdy postačí k velkému třesku sebeuvědomění a přílivu hojivých poznání z oceánu nekonečna.
Více o mně …

CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY JSEM
Věnuji se hlubinné terapii, praktické filozofii a metafyzice.

JSEM ZAKLADATELKOU UCELENÉHO FILOZOFICKÉHO TRANSFORMAČNÍHO KONCEPTU
Zabývám se genetikou mysli a rodinným i celospolečenským eko(bio)systém. Vedu k rozvoji kritického a abstraktního myšlení. Pracuji s meditační technikou rozjímání.

CTÍM LASKAVOST, AUTENTICITU A MOUDROST DÁVNÝCH FILOSOFŮ, NEODTRŽENOU OD REALITY BĚŽNÉHO ŽIVOTA.
Věřím v celostní pohledy a poctivé tříbení informací přijímaných z řad rodičovských, vědeckých, církevních, politických i mediálně známých osobností.

Nečekané spirituální prožitky vnesly do mého života hluboká poznání o primárních principech a vesmírném řádu v nás.
Staly se impulzem k intenzivnímu studiu mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Základní přehled jsem ukončila studiem Etikoterapie, zabývající se uzdravování nemocných vztahů.
V rámci seberozvoje se věnuji problematice inteligence a nezávislé tvorby. Postupně tříbím esenci poznání vedoucí jako stříbrná nitka všemi duchovními i exaktními vědami, všemi obory i terapeutickými metodami.
V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala staronové duchovní paradigma v jehož duchu žiju a tvořím. Pravidelně se účastním filozofických debat, besed a přednášek s různou tématikou.

HLUBINNÁ TERAPIE JE NOVODOBÝ VÝRAZ PRO EXORCISMUS
Pojmenování „ďábla” aneb problému pravým jménem, je podstatou jeho vymýcení. Přijetí PRAVDY je osvobozující transformační akt. Nedá se před ní utéct ani do jiných vztahů ani na jinou planetu. Je naší nejhlubší součástí věky věků.

OČISTEC JE ARCHAICKÝ VÝRAZ PRO POJEM TRANSFORMACE
Transformační proces pozemského života vedoucí k osvícení aneb velkému třesku sebeuvědomění a očištění se od ortodoxních a dogmatických pohledů církve a vědy i stereotypů doby a kultury ve které vyrůstáme.

JABLKO POZNÁNÍ NESTAČÍ NAKOUSNOUT
Chceme-li poznat PRAVDU o stvoření, je třeba se prokousat až jádřinci, objevit jádro celé problematiky a nechat v sobě odpovědi vyklíčit a dozrát.

JABLKO SYMBOLIZUJE UNIVERSUM, ASTROLOGICKÝ ZNAK MATKY ZEMĚ A KRÁLOVSKÝ KORUNOVAČNÍ KLENOT
Rozpůlíme-li jablko na dvě půlky, objevujeme dvě vánoční hvězdy. Jedna reprezentuje mužský a druhá ženský element. Vliv Marsu a Venuše. Nezalekneme-li se bubáka na dně jablka, naplníme své poslání a přepíšeme historii lidstva.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Duch Matky Země je obrazotvorný. Projevuje se skrze svět minerálů, faunu, flóru i lidské společenství. Jazyk symboliky je proto květnatý a multidimenzionální jako život sám. Je naším mateřským jazykem. Je „obrázkový a příběhový”. Oslovuje naše vnitřní dítě. Dotýká se našeho srdce. Maximální možnou měrou zjednodušuje a přibližuje podstatu stvoření a tvorby veškerému lidu. Propojuje malé a velké. Pozemské a vesmírné. Niterné a vnější.

UDĚLALI JSME ZE ŽIVOTA VĚDU A Z VĚDY DRUHÉ NÁBOŽENSTVÍ
Ztratili jsme lehkost BYTÍ. Schopnost čerpat informace v primárním zdroji, improvizovat a nezávisle tvořit.
Je-li naše mysl pravidelně okysličována PRAVDOU a naše duše BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU zůstává naše vědomí otevřené a náš intelekt živý. V opačném případě slepě kopírujeme předložené vzorce myšlení a nejsme schopni se podívat na staré nově. Nevidíme ty nejjednodušší pravdy ani tehdy, máme-li je každý den přímo před očima.

SEBEROZVOJ A RŮST JE ZÁKLADNÍ PROJEV UNIVERZA. UNIVERZÁLNÍ INTELIGENCE JÍŽ JSME NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ
Touha poznávat, rozpínat se a zrát na duchu je nám vlastní. Není-li tato touha od dětství zrale naplňována, naše vědomí se uzavírá a duše i těla chřadnou. Frustrace ducha se projevuje nezralou sexualitou, depresemi, disfunkcemi, nemocemi a závislostmi všeho možného druhu. Podstatou problému je oddělenost od primárního informačního zdroje a závislost na náhradním informačním systému známém jako MATRIX.

Zásadní rozdíl mezi seberozvojem a současným vzdělávacím systémem je v sebenaplnění skrze inspiraci přirozenou autoritou a tvůrčí prostředí, versus nalití informací dle předem schválených osnov v určitém časovém úseku do „nádoby“ zvenčí. Navíc pod tlakem zpolitizovaného systému a úředně schválenou znormalizovanou „autoritou”.

MATRIX ANEB MACECHA
Symbolika náhradní matky. Zpolitizovaného systému s přebujelým kontrolním byrokratickým aparátem. Zdroje náhradní výživy plné umělých přísad. Polopravd i vědomých lží.

RÁJ
PRENATÁLNÍ VĚK UNIVERZA.
SYMBOLIKA JEDNOTY S MATKOU.
Jsme-li vyhnáni z Ráje a odtrženi od primárního zdroje vědění, stává se pro nás život na Zemi melodramatem. Božskou komedií, Peklem a Očistcem zároveň.
Obraz bezpodmínečně milující Matky Stvořitelky byl nahrazen obrazem Otce – Boha. Mužského principu. Představitele řádu.
Je-li náš vnitřní řád zatracující a odsuzující, je i řád a systém který spoluutváříme ne/mocný. Nevede k uzdravení, ale prohlubování nemoci a opakování stále stejných chyb.

OBRAZY V NAŠICH HLAVÁCH OVLÁDAJÍ NÁŠ NITERNÝ SVĚT
Naše podvědomí je mocnější, než-li si uvědomujeme. Systém ve kterém je nevědomý řád postavený nad svobodnou vůli jedinců převrací pravdu naruby a žije z energetického vampírismu. Ze znásilňování svobodné vůle – ženského principu. Z energie bolesti a utrpení, které si způsobujeme mezi sebou navzájem v rámci rozhádaných rodin a pracovišť.
Pýcha a s ní spojené bezpohlavní – bezcharakterní názory tak ovládla celý svět. Přehnaná korektnost a normy nahradily opravdovost a citlivost. Necitlivost se projevuje přecitlivělostí na PRAVDU a úzkostnou hygienou, nahrazující hygienu duševní.

POZEMSKÝ ŽIVOT JE INTERAKTIVNÍ ŠKOLA HROU
Na vlastní kůži máme možnost procítit nakolik jsme se vzdálili zákonu BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a PRAVDY. Bodylanguage je totiž mnohem hlubší pojem než-li si většinově uvědomujeme. Dostali jsme do vínku nejvyspělejší vesmírnou technologii. Vrchol vesmírného „genetického inženýrství“. Inteligentní biohmotu. Supermoderní pozemský skafandr zvaný lidské tělo protkané tělem astrálním.

JSME DĚTMI RÁJE. HVĚZDY NA ZEM SPADLÉ
JSME ENERGETICKÝM OTISKEM HVĚZDNÉHO CHODNÍKU SLÁVY.
Obdobně jako hvězdy jsme i my lidé jedineční. Máme svůj vlastní zdroj vyzařování a rozdílný osud.
Každý z nás hraje hlavní roli ve svém vlastním životním příběhu a partnerskou či vedlejší roli v příbězích druhých.
Některé životní příběhy jsou známější jiné méně. Všechny jsou však součástí velké knihy života v níž se učíme číst. Pozorovat hvězdné nebe a naslouchat řeči hvězd je ve své podstatě stejné jako pozorovat lidské společenství a naslouchat lidem. Nasloucháme-li s otevřeným srdcem, máme velkou šanci porozumět sobě samým i všem hvězdným znamením a božským konstelacím kolem nás.

KOŘENEM SLOVA UMĚNÍ JE UM NEBO-LI DOVEDNOST.
KAŽDÁ DOVEDNOST PROLNUTÁ CITEM PŘEKRAČUJE POUHÁ ROZUMOVÁ POZNÁNÍ A STÁVÁ SE UMĚNÍM.
I lékař, filosof, ekonom, biolog, učitel, fyzik, kuchař či zedník stává se virtuózem ve svém oboru, čerpá-li inspiraci v samotném jádru existence a dělá to, co je mu v hloubi duše vlastní.

UMĚNÍ OSLOVUJE NEJHLUBŠÍ ÚROVNĚ LIDSKÉHO PODVĚDOMÍ
Antické umění i egyptská mytologie jsou prolnuté duchem tehdejší doby a mají pro lidstvo hlubokou vypovídací hodnotu.
Neméně důležitou vypovídací hodnotu má i současná tvorba vyjadřovaná novodobým jazykem a moderními prostředky.
Koneckonců i Bible, je zčásti filozofické a z části umělecké literární dílo a ovlivnilo celé generace. Je třeba si uvědomit, že texty Bible nejsou původní ani kompletní a navíc jsou z různé hloubky vědomí vykládané.
V každém díle jsou zaseta semínka Pravdy, která je třeba citlivě vytříbit a nepodlehnout davovým scénářům.

VRACÍME SE DO MINULOSTI ABYCHOM POCHOPILI PŘÍTOMNOST A UTVÁŘELI LÁSKYPLNOU BUDOUCNOST
ZRAJEME OD OBRAZU ZATRACUJÍCÍHO BOHA K OBRAZU BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY A HOLÉ PRAVDY.
Historie lidstva je prolitá krví, zneužíváním a zotročováním svobodné vůle.
Naši předci prošli dobou temna, aby mohla každá další generace vystoupat o něco výše ke světlu a uvidět dále za obzor.
Srdce našich rodičů tak bývají plná traumat, bolesti, strachu a závislostí z nich plynoucích.

Jejich důsledky jsem v sobě musela odhalit a zhojit i já sama.
Na cestě mi pomáhali mí nejbližší a lidé mě podobní.
Lidé kteří si nikdy nepřestali klást hlubší otázky a nacházet nové, smysluplnější odpovědi a cesty.

NELZE SHLÍŽET DO ÚDOLÍ STÍNŮ S LÁSKYPLNÝM NADHLEDEM, DOKUD JSME NEZDOLALI SVŮJ VLASTNÍ MOUNT EVEREST
Osobní prožitek je nepřenosný. Možnost otevřeně sdílet jedinečné životní příběhy, zkušenosti a názory z nich plynoucí, je však k ucelenému náhledu a zdravému vývoji jedince i druhu NEZBYTNÁ.
Více očí více vidí. Více srdcí více cítí.

KRÁSA VESMÍRNÁ JE VNITŘNÍ ETIKA
Narozdíl od věčně zatracující společenské morálky je hojivá a tvůrčí. Plyne ze zpracované zkušenosti celého UNIVERZA. Je součástí našeho mikrokosmu.

NÁHODY NEEXISTUJÍ. EXISTUJÍ POUZE DOPOSUD NEPOCHOPENÉ SOUVISLOSTI.
Co Pravda a bezpodmínečná Láska spojí, ani Bůh nerozdělí.

Vítejte na mých stránkách …

zavřít

 

Služby

Osobní konzultace

odívejte se s námi ke kořenům vašich psychických i fyzických problémů. Zaměřujeme se na opravdu hloubkovou terapeutickou práci. Pomáháme řešit osobní i vztahové problémy, emoční potíže, obavy, smutky, pocity nízké sebehodnoty, různé další těžkosti a zdravotní potíže.

Nabízíme možnost odkrýt hlubší příčiny vašich problémů a zpracovat si je. Doprovodíme vás k pochopení nových souvislostí do tajemných zákoutí duše. Pomáháme klientům uvolňovat blokády a staré napětí přes emoce nebo přes tělo.

… nabízím duchovní vhled do vztahové problematiky a psychosomatických projevů v těle.
… vedu ke kořenům Vašich traumat, psychických i fyzických problémů a vnímání hlubších souvislostí života
… pomáhám řešit osobní problémy, emoční potíže, strachy, různě hluboké smutky, nízké sebevědomí a problémy se sebevyjádřením ve vztahu
… poskytuji morální oporu při zvládání těžkého životního období a zpracování situace, která je bolestivá a nevratná
… provázím psychospirituální krizí a vyrovnáváním se s pocity a stavy, kdy jste vtaženi do víru hlubokých duchovních prožitků o jejichž existenci jsme neměli ani ponětí
… poskytuji pravidelnou duševní hygienu a konzultace praktické filozofie pro ty, kteří hledají hlubší odpovědi i ty, kteří „mají vše” a přesto necítí pocit naplnění a štěstí.

Vnímám symboliku života, zákon rezonance, zákon zrcadlení a zákon paradoxu v komunikaci i vztazích. Pracuji s meditační technikou rozjímání, vnitřními obrazy a vnitřním dítětem. Při práci kombinuji prvky Praktické filozofie, Etikoterapie, Art terapie a dotykové terapie.

NAHLÍŽÍM DO VAŠÍ DUŠE, AVŠAK NEVIDÍM DO VAŠÍ HLAVY
Chcete-li změnit svůj život, vztahy či prožívání, je třeba být k sobě upřímný a ke mě otevřený.

K plné transformaci, hlubšímu sebepoznání, sebepřijetí a smysluplné trvalé změny je třeba intenzivní poctivé práce a pravidelného setkávání. Jde o různě dlouhý proces.

 

Cena za konzultaci: 1 000,- Kč/ hodina (60 minut)

 

 Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

RODINNÉ KRUHY

FILOZOFOVÁNÍ V ŠIRŠÍM KRUHU RODINNÉM .
Otevřená hlubší debata a zainteresovanost více členů rodiny je zralou formou duševní hygieny a významným prvkem v budování pocitu sounáležitosti. Je vhodnou prevencí před zanesením a upevňováním nezralých vzorců myšlení a jednání do rodu a jejich psychosomatizováním v těle. Vede k mezigeneračnímu propojení, harmonizaci rodinného i celospolečenského ekosystému.

Cena: 2 000,- Kč/ hodina + doprava mimo Prahu

Kontaktovat mě můžete na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Firemní kruhy

Záměrem filozofických debat v rámci škol či společností je hlubší porozumění duchovní rovině života, respekt k jedinečnosti, uvolnění atmosféry v ženských kolektivech a propojení kolegů i jednotlivých oddělení.

Otevíráme různá témata, vynášíme na povrch rozdílné zkušenosti a pohledy na život, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, víru či sociální background.
Máme možnost uvědomit si, že ortodoxní a dogmatické pohledy v jednotlivých sociálních bublinách, oborech a zemích ohrožují nezávislé pohledy, svobodu, nejhlubší lidský potenciál a zdravý vývoj nás všech.

PRAKTICKÁ FILOZOFIE VYCHÁZÍ Z POZOROVÁNÍ PŘÍRODY, KAŽDODENNÍCH SITUACÍ A OPAKUJÍCÍCH SE CELOSPOLEČENSKÝCH JEVŮ.
Propojuje poznatky věd duchovních a exaktních. Propojuje mikrokosmos a makrokosmos, malé a velké, pozemské a vesmírné.
Bere v potaz rozdílné role a úlohy jedinců, zemí, kultur i subkultur a různých fenoménu jako je homosexualita, transgender apod.
Klade si otázky typu:
PROČ žije “vyvolený národ” ve věčném boji?
PŘOČ je tolik matek samoživitelek?
PŘOČ inkvizice upalovala “čarodějnice” a s nimi i jejich kočky?
CO znamená ADAMŮV KOMPLEX?
Co je Adamův kalendář a co znamená?
Co nám ukazuje symbolika života?
JAK k nám promlouvá duch Matky Země?
KDO jsme?
PROČ jsme tady?

Transformace jedinců vede k restrukturalizaci mysli, novému pohledu na život, uvolnění vnitřního potenciálu, zvýšení produktivity práce a harmonizaci vztahů i prostředí. Skrze jedince transformuje nemocný systém.

 

K diskusi ve vašem pracovním kolektivu mě můžete kontaktovat na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

Art terapie

 

aneb TERAPIE KRÁSOU

ETIKA A ESTETIKA
Krása je vnitřní etika. Krása vesmírná .. životní moudrost, plynoucí k nám ze srdce Univerza.
Narozdíl od zatracující společenské morálky je hojivá a tvůrčí.

VIZÁŽISTIKA JE FORMA MALÍŘSTVÍ
Byla mou velkou vášní a radostí téměř 25 let. Dala mi možnost nahlédnout z blízka do duše žen a restaurovat svůj vlastní vnitřní obraz. Práce s krásou vnější byla zároveň prací s krásou vnitřní, vedoucí mě k hluboké transformaci a plnému sebepřijetí.
Vše co děláme s Láskou nás totiž dovede k sobě samým a těm nejvyšším poznáním.

Měla jsem možnost vidět jak nezrale vnímaná a necitlivě komentovaná ženská krása prohlubuje niterné strachy, zvyšuje rivalitu mezi ženami, tlak ve společnosti a problémy ve vztazích.

ZRALOU SPOLUPRÁCI, RESPEKT MEZI ŽENAMI A VZÁJEMNOU MEZIGENERAČNÍ ÚCTU VNÍMÁM JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ K UZRDRAVENÍ VZTAHŮ V RÁMCI RODIN I SPOLEČNOSTI.

Pod maskou naučených gest a stereotypů se skrývá naše nejhlubší podstata, kterou budeme v rámci Art terapie společně objevovat.

Citlivě odlíčíme jednotlivé ochranné vrstvy společenských masek, budeme rozvíjet cítění, jemnou motoriku mysli i těla a postupně restaurujeme celý náš sebeobraz. Pracujeme s doteky, slovy, barvami, hudbou, vůněmi, životními a filmovými příběhy a prvky vizážistiky a herectví.

Pro více informací a připravení programu na míru mě kontaktujte na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE.

Malá galerie obrazů z mé vlastní art terapie. Cesty, jež mě dovedla k mým dnešním poznáním…

 

Besedy

BESEDU v kruhu přátel, školy či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

V rámci projektu FILOZOFIE V OBRAZECH PRO NEJMENŠÍ I POKROČILÉ aneb ŠKOLA TVŮRČÍHO MYŠLENÍ, nabízím možnost setkávání s dětmi, studenty, ale i s učiteli a rodiči v prostorách dětských skupin, mateřských, základních, středních i vysokých škol.

Jsou připraveny programy CTNOSTI a ETIKA & ESTETIKA určené rodičům a učitelkám dětí od předškolního věku a studentům různých věkových skupin. Hlavními pomocníky v našem „filozofování” je symbolika pohádek, pohádkové a filmové postavy, lidová rčení, hudba a interaktivní pomůcky používané v kontextu situací z běžného života.
Základním tématem linoucím se naším setkáváním je svoboda, jedinečnost, sebeúcta a sebepřijetí. Pro dívčí skupiny je připravena i verze spojená s vizážistikou. Koncept pramení v myšlence svobodného sebevzdělávání.

VĚŘÍM, ŽE POUZE OTEVŘENÝM NÁZOREM A ODVAHOU PROJEVIT SVÉ MYŠLENKY, POTŘEBY, CITY A POCITY MŮŽEME PROHLOUBIT SVÉ POHLEDY NA ŽIVOT A JAKO JEDINCI I DRUH SE ZHARMONIZOVAT, ZRALEJI SPOLUPRACOVAT A OBJEVOVAT SMYSLUPLNĚJŠÍ CESTY.

Blog

Umění krásy

více …

Láska

více …

Partnerství

více …

Žena & Muž

více …

Rodina

více …

Otevřená mysl

více …

Pocity

více …

Duchovní inteligence

více …

Život

více …

Pravda

více …

Trojjedinost

více …

Nadvědomí

více …

Lidský mozek

více …

Znovunalezený kód

více …

Homo sapiens

více …[/row]

Znovunalezený kód

Kód růže:

RUDÁ RŮŽE A TRNOVÁ KORUNA JEDNÍM JSOU
Jsou symbolem hluboké lásky jež prošla trnitou cestu k opětovnému znovuzrození.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Duch Matky Země je obrazotvorný. „Obrázkový a příběhový”. Jazyk symboliky je proto květnatý jako život sám. Je naším mateřským jazykem. Oslovuje naše vnitřní dítě. Dotýká se našeho srdce. Maximální možnou měrou zjednodušuje a přibližuje podstatu stvoření a tvorby veškerému lidu. Propojuje malé a velké. Pozemské a vesmírné. Niterné a vnější.

KRÁLOVSTVÍ POZEMSKÉ USNULO NA DLOUHÝ ČAS SPÁNKEM NEVĚDOMÝCH, ZAROSTLO TRNÍM A NADĚLALO NÁM ŠRÁMY NA DUŠI.
Sebeobětování nám bylo předloženo jako láska. Sebeobětování je projev závislosti. Touhy po uznání a přijetí.
Dítě je závislé na rodiči a dospělý na systému. Nezralý rodič s traumatizovaným vnitřním dítětem utváří nemocný, traumatizující systém.
Prodávání odpustků má různé novodobé formy, kterých si ani nejsme vědomi. Nejsme-li se schopni postavit za svobodu, obětujeme své děti a budoucí generace budou kopírovat naše chyby.

BÍLÉ POUPĚ JE SYMBOLEM PANENSKÉ ČISTOTY, NEVINNOSTI A NEZKUŠENOSTI
Nezkušenost sebou nese možnost zneužití důvěry, prosazení vůle vnější autority a zanesení nemocných vzorců myšlení a chování do lidského rodu.

Znásilnění svobodné vůle vede k traumatizaci, narušení vnitřní integrity a závislostním mechanismům v mysli i chování.
Umožňuje dlouhodobé převzetí kontroly a nadvlády nad druhou osobou i celými skupinami. Je podstatou nemocných ekosystémů v rámci rodiny, potažmo celé společnosti.

Prosazování vůle z pozice rodičovské, moci úřední či hrubé síly bez otevřeného dialogu a ochoty nést spoluzodpovědnost za svá rozhodnutí vede k opakování stále stejných chyb a odrazí se v ekosystému těla, rodiny i společnosti.

PANENSKY ČISTÁ MYSL, PANENSKY DUCH a PANENSKÁ BLÁNA JEDNÍM JSOU
Duch Matky Země promlouvá skrze nás. Skrze naše ústa, skrze naše činy. Jsme zhmotněné myšlenky. Oživlé obrazy… Bodylanguage je mnohem hlubší pojem, než-li by se na první pohled mohlo zdát.

Virus v mysli je nakažlivý. Vede k roli viníků a obětí. K sebeobětování a zneužití poslušných oveček, které kopírují vzorce chování v rodinách a kulturách ve kterých vyrůstají.

CÍRKEVNÍ ŘÁD JE ŘÁDEM PATRIARCHÁTU, KTERÝ POD VLIVEM INKVIZICE ZNEUCTIL PRAVDU A UPALOVAL A MUČIL VŠECHNY JEJÍ PŘEDSTAVITELE
Trauma a strach z projevení jedinečné PRAVDY se nám zažral pod kůži. Inkvizice státní moci nadále nahání všechny ty, kteří přinášejí světlo poznání mezi lid. Využívá jiné, modernější prostředky kontroly.
Oko umělé inteligence ja náhražkou za boží oko (třetí oko) otevřené na čele vědmy. Symboliky vědomé mysli. Každý máme v příběhu pozemského života svou roli.

PŘÍCHÁZÍ BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA MATKY SPOJENÁ S ODPUŠTĚNÍM A PRASTAROU ODVĚKOU PRAVDOU
Je na čase přepsat historii a udělat tečku za zákonem džungle. Ukončit zákon oko za oko a zub za zub.
Je na čase aby se dcery a synové boží spojili a láskyplně tvořili.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Partnerství

ZRALÉ PARTNERSTVÍ JE NEZÁVISLÝ, VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍCÍ VZTAH, JEHOŽ PODSTATOU JE LÁSKA.
Neznamená nutně romantický vztah ve smyslu miluji tě, nýbrž spíše jsem milující.
Průvodním znakem zralého partnerství je respekt k jedinečnosti a svobodné vůli druhých. Zájem otevřeně komunikovat a společně tvořit.

MŮŽE SE JEDNAT O VZTAH ROMANTICKÝ, STEJNĚ JAKO O VZTAH RODIČOVSKÝ, SOUROZENECKÝ ČI PRACOVNÍ
Citový rozvoj je nezbytnou součástí kultivace jedince i společnosti. Cit nám dává schopnost jemnějšího rozlišení a zralejšího řešení různé problematiky.

FALEŠNÁ SOLIDARITA BEZ OTEVŘENÉHO NÁZORU, NENÍ PROJEVEM PŘÁTELSTVÍ. ROZDÍLNÉ NÁZORY NEJSOU ZNÁMKOU NEPŘÁTELSTVÍ.
Bez otevřeného názoru, vyjádření vlastních pocitů a potřeb není zralé zpětné vazby ani možnosti změny přístupu a rozvoje či transformace vztahu.

PŘÁTELÉ VNÍMAJÍ NAŠE NEDOSTATKY A HOVOŘÍ O NICH BEZ ZATRACUJÍCÍHO SOUDU S NÁMI. NEPŘÁTELÉ VIDÍ NAŠE NEDOSTATKY A HOVOŘÍ O NICH ZA NAŠIMI ZÁDY
Hluboké přátelství je základem každého romantického vztahu.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Rodina

Jsme ozubenými kolečky vesmírného orloje a podléháme božským rodinným konstelacím.
Otevřená komunikace a soucítění s nejbližšími je prubířským kamenem každého z nás. Stává se zkouškou dospělosti, na které si snadno můžeme vylámat zuby.

DĚTI TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ SVÝCH RODIČŮ .
RODIČE TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ SVÝCH „DOSPĚLÝCH” DĚTÍ.
Každá rodina i generace má své výzvy. Je třeba otevřeně komunikovat, propojovat se na hluboké duchovní úrovni a respektovat se navzájem.

KAŽDÁ MATKA NAPLŇUJE ROLI STVOŘITELKY.
Její tělo je nástrojem té nejvyšší pozemské alchymie. Zázraku stvoření lidské bytosti. Její lůno je vstupní brankou do pozemského života, ve kterém naplňujeme svou roli.

Hlubší ponor do problematiky.. 👁

Žena & Muž

ŽENA A MUŽ JSOU SI ROVNI, AVŠAK NEJSOU STEJNÍ
Jsme si okny do jedinečných niterných světů. Žena je muži múzou, muž ženě kotvou.
Máme svou jedinečnou roli.

LÁSKA MEZI NÁMI JE PŘIROZENÝM KLÍČEM K BODU „G” a „MODROU PILULKOU” ZÁROVEŇ
Je mocnou komunikací našich duší i těl, jež činí z obyčejných čísel čísla vrcholná.
Čísla vítězů, jejichž barvitý nadhled vítězí nad těmi, pro které je vztah pouhou černobílou obchodní partií rozumu bez citu. Hry plné suchých výpočtů a zraňujících neplodných soudů.

VZÁJEMNÝM DÁVÁNÍM A ODEVZDÁVÁNÍM SE DRUHÉMU JE NAPLŇOVÁN ZÁKLADNÍ PRINCIP LÁSKY
Autenticita, vyjadřování svých citů, pocitů a potřeb a zároveň vnímání a akceptování citů, pocitů a potřeb druhého, vede k prorůstání páru na hluboké niterné úrovni a zachování si osobní identity zároveň.

BEZ ZAPOČETÍ OTEVŘENÉHO DIALOGU SE SEBOU SAMÝM, JSME NIKDY NEZAČALI DIALOG S DRUHÝM.
Jistá míra nepohodlí v otevřené debatě, může zabránit hlubší bolesti plynoucí z nevědomých vztahů v rámci páru, rodin i společnosti.

Mnohem hlubší ponor do problematiky pro pokročilé… 👁

Umění krásy

KRÁSA JE V NITRU TOHO, JEŽ SE DÍVÁ
Plně vnímat hlubší rozměry krásy lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence.
Díky ní vnímáme podstatu krásy ve všech a všem do té míry, do jaké jsme krásou naplněni my sami.

Milující člověk je schopen krásu v sobě samém objevovat a rozvíjet.
Člověk žijící ve svém vlastním stínu touží krásu vlastnit a ovládat.

Stejně jako je motýl přitahován k živé květině, je i šedá můra přitahována k náhradním zdrojům světla.
Než-li se přestane hnát za náhradními zdroji světla, falešnými představami o sobě samých i životě kolem nás, opakovaně narážíme na neviditelnou oponu duchovní reality života a sklouzáváme po ní na dno svých vlastních sil a přesvědčení.
Teprve na dně nacházíme i svůj vrchol. Na konci každého tunelu je totiž světlo. Perla poznání naplňující naše nitro harmonií a klidem.

Hlubší ponor zde…

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

AAA
Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť či dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence, nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie tvůrčího ducha.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady (dvojčata – dvojplamen)
Žena pohybující se v oblasti duchovních věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti mikrokosmu a makrokosmu jedinečným způsobem.
Muž pohybující se v oblasti pozemských věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti v jeho srdci blízkém oboru jedinečným způsobem.
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání života a musí překonat značné odpudivé síly, které jsou testem zralosti. Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v meziprostoru. Odborně se tomu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi nimi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina nebo jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Spočívá v hlubší části lidského JÁ. Je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Není-li znásilňována dogmatickými pohledy, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémové nýbrž abstraktní, nezávislé, systematicky se rozvíjející mysli.
Tato inteligence plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z dimenze BYTÍ a nekonečných možností.
Je podstatou fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme následovat i uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti. Je podstatou nezávislého, abstraktního myšlení.

… hlubší ponor 👁

Nadvědomí

JSME ENERGETICKÝM OTISKEM HVĚZDNÉHO CHODNÍKU SLÁVY.
Každá hvězda i každý člověk je originál.
Obdobně jako hvězdy, máme i my lidé své jedinečné jádro. Svůj vlastní zdroj vyzařování.
Z malých trpaslíků vyrůstají velcí obři i supernovy. Jakési hvězdné superstar. Každý z nás je jiný a každý z nás se profiluje jinak. Máme odlišný osud, jiné prožívání a jiný projev.

SUPERNOVY PŘISPÍVAJÍ K CHEMICKÉMU VÝVOJI VESMÍRU
Jejich vývoj a konec je různý. Látky vyvržené z nitra supernovy obohacují okolní kosmický prostor o těžší prvky, které byly syntetizovány v nitru hvězdy při termonukleárních reakcích. Tyto prvky se stávají součástí budoucích generací hvězd a planet.

Obrazně řečeno: Při kosmické nukleogenezi si hvězdné generace „předávají štafetu“ prvků, vzniklých při zániku staré generace. Jsou důležité pro tvorbu dalších těžších prvků hvězdami nové generace. Díky této nukleosyntéze je zde i živá příroda a my lidé. Bez uhlíku z nitra hvězd a výbuchu supernov bychom jako uhlíková forma života nemohli existovat.

HYPERNOVA
Jakási superstar mezi supernovami. V rámci úplného gravitačního kolapsu dochází k tak zvané singularitě. Hypernova se „zhroutí do černé díry v sobě samé“. Jde o konečnou fázi hvězdné evoluce a nový začátek zároveň.
Podstata života je stejná, její projevy jsou různé.

V RÁMCI TRANSFORMACE DUCHA MATKY ZEMĚ DOCHÁZÍ K PROPOJOVÁNÍ SE SE SVOU ESENCIÁLNÍ PODSTATOU.
K jakési jaderné fúzi duchovního jádra a maximální akceleraci naší duchovní inteligence.

Dochází k oživení naší „dlouhodobé paměti“ a rozvzpomenutí se na naši esenciální podstatu. K vykrystalizování naší jedinečnosti a optimálnímu využití našich životních zkušeností.
Přirozenou součástí naší „operační paměti” se totiž v okamžiku „Velkého třesku“ sebeuvědomění stává hlubší vhled do podstaty veškerých dějů v „minulosti i budoucnosti“.

MORFOGENETICKÉ VESMÍRNÉ POLE
Ve vývojové biologii je morfogenetické pole známé jako skupina buněk schopných reagovat na jednotlivé lokální biochemické signály vedoucí k vývoji morfologických struktur nebo orgánů. Morfologické pole se v čase a prostoru dynamicky mění. Uvnitř něj se odehrávají děje na základě sbírky vzájemně se ovlivňujících buněk, z níž se formuje nějaký orgán.

Pochopení principu morfogenetických polí je mnohem jednodušší, je-li filozofickým základem myšlenka, že vše je jedno kolektivní vědomí. Živoucí organismus. Jakési seskupení duší, nebo-li různých morfogenetických polí jejichž základní stavebními buňkami jsou proton, neutron a electron.
Na základě těchto základních vesmírných buněk a interakcí mezi nimi vzniká morfogenetické pole daného časoprostoru a utváří nejen orgány, ale celé organismy a organizace. Zkrátka a dobře různé souvztažné systémy v rámci pozemského života i celého Univerza.

Velmi zjednodušeně řečeno:
Jde o různé projevy a různé vývojové fáze jedné a téže tvůrčí podstaty v daném časoprostoru. Kód života je uložen v primární kosmické buňce. V atomu. V jakémsi kosmickém vejci nesoucím v sobě zárodek nekonečných možností manifestace kosmického vědomí.

Jsme lidské společenství. Jedno kolektivní vědomí. Živý organismus. Morfogenetické pole je v podstatě ekosystém daného časoprostoru. Mění se každou zpracovanou zkušeností.

Prenatální vývoj Univerza, má stejně jako prenatální vývoj lidstva své přirozené procesy. Každý počátek sebou nese nezkušenost, chaos a porodní bolesti s nimi spojené.

—————————————-

V rámci mé dobrovolnické činnosti v Alzheimer centru, jsem měla možnost si uvědomit, že se lidé odpojují od přítomnosti v necitlivém společenském systému a “cestují v čase”. Jsou duchem nepřítomní. Nespojení. Respektive vracejí se tam, kde se zasekl vývoj jejich vnitřního, mentálního dítěte.
DUCH ČASU SE NEDÁ OŠIDIT.

Slepé memorizování a trénování paměti bez pochopení hlubších duchovních souvislostí je cesta k debilizaci lidstva. Mnoho toho známe, ale podstatu dění nevnímáme.

Alzheimer nám nemůže vzít nic, co je vystavěné na hluboké vnitřní moudrosti. Na zdravém vztahu se sebou samým s našimi rodiči a dětmi. Na zdravém vztahu s naší minulostí, přítomností a budoucností.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Láska

Svým původem není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB I ZÁMĚN
Jako základní lidská potřeba vytváří v případě nedostatku závislostní mechanismy v podvědomí, které nás v průběhu života ovládají. Ovlivňují každé naše rozhodování a vedou k opakování stále stejných chyb.

CIT JSOU VLÁSEČNICE LÁSKY

NEJBLÍŽE JSME K PRAVDĚ KDYŽ MILUJEME
Naše srdce vnímá to, co rozum ještě nechápe.

POJEM LÁSKA SI ZÍSKAL NÁLEPKU CUKROVÉ VATY
MYLNÉ PŘEDSTAVY O LÁSCE NÁS TAK UDRŽUJÍ V NEMOCNÝCH VZTAZÍCH, KTERÉ PŘIROZENĚ NEFUNGUJÍ.
V případě nepochopení podstaty vztahů, opakujeme stále stejné chyby.
Láska, zamilovanost a obdiv jsou tři rozdílné motivace.

LÁSKA JE ENERGIE HLUBOKÉHO ZÁJMU
Motivace pramenící v čistém záměru. V touze poznávat se, tvořit a spolupracovat. Vede nás k nalézání nových, smysluplnějších komunikačních cest. K prorůstání na duchu.
Projevuje se prohlubujícím se citovým poutem, slučujícím dvě nezávislé, navzájem se doplňující, respektující osobnosti.
Osobnosti vědomě vytvářející bezpečný komunikační prostor pro sebe navzájem. Naplnění skrze intelektuální stimulaci ducha.

LÁSKA JE SCHOPNOST SOU/CÍTIT
Evoluční výhoda i Danajský dar.
Díky citu dokážeme hluboce soucítit i vnímat bolest druhých, čímž se stáváme zranitelnější.

Zranitelnost nám umožňuje BÝT PLNĚ PŘÍTOMNÍ, PROPOJENI SE SVÝMI POCITY, EMOCEMI I TĚLESNÝMI POTŘEBAMI A POSTUPNĚ JIM POROZUMĚT A SÍLIT.

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA JE LASKAVÁ I PŘÍSNÁ
Jde totiž ruku v ruce s PRAVDOU. S opravdovostí a jedinečností. Nenechá principiální otázky ležet ladem.
Vnímá podstatné a přirozeným způsobem nastavuje hranice, které činí komunikační prostor mezi lidmi bezpečný. Není zatracující ani závislá. Vychází ze zralé sebehodnoty, ochoty projevit se v plné PRAVDĚ a měnit co je třeba.

UMĚNÍ ODPOUŠTĚT JE NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ UMĚNÍ BEZPODMÍNEČNĚ MILOVAT
Nevrací děj zpět, avšak navrací nás zpět k sobě samým. K vypuštění jedu ze svého vlastního srdce a propojení se svou nejhlubší božskou podstatou.
Vede nás k sebepoznání, sebeúctě a přirozenému přenastavení niterných hranic.

BEZPODMÍNEČNĚ TĚ MILUJI ZNAMENÁ, že nechci aby ses měnil, ale nezměníš-li přístup ke mě, vzdálím se bez urážek a obviňování z Tvého života. Dám Ti možnost uvidět mě i sebe v plné Pravdě.
Dám Ti možnost pochopit, že harmonický vztah je vždy o dvou autentických, zrajících osobnostech.

V LÁSCE NIKDY NEVYHRÁVÁ TEN, KDO MÁ RÁD MÍŇ
Pravda je taková, že pouze méně soucítí a zůstává chudší na duchu.
Láska totiž není soutěž, nýbrž spolupráce.

MILUJÍCÍ JEDINEC NÁM MŮŽE KOUZELNOU MOC LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEZRALOST NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT

Hlubší ponor do problematiky … 👁

Život

ŽIVOT JE “BIBLE SVATÁ”.
Píše stále nové kapitoly.
Každý den se učíme číst mezi jeho řádky.

KAŽDÉ RÁNO JE MOUDŘEJŠÍ VEČERA
Stmívání a rozednění je každodenní transformační proces. Prolínání světla a tmy.
S každým rozbřeskem je proto možné vidět život o poznání jasněji a pestrobarevněji. Prožívat jej harmoničtěji a mírumilovněji.
Každý čteme na té stránce života, která je nám v daný okamžik niterně vlastní.

NOC NENÍ HORŠÍ NEŽ-LI DEN JEN PROTO, ŽE JE TEMNÁ
Je odvrácenou stranou téže mince.
V noci vidíme a prožíváme stejný obraz jinak.
To, co se nám zdálo být za bílého dne nad slunce jasné,
můžeme po temné noci uvidět ve zcela jiném světle.

STARÝ A NOVÝ ZÁKON USTUPUJÍ DO POZADÍ. Z NAŠEHO PODVĚDOMÍ SE STÁLE JASNĚJI VYNOŘUJE ZÁKON TVORBY…
Máme možnost zřít nakolik se lidstvo odklonilo od zákona Lásky.
Nakolik byla znásilněna PRAVDA, svobodná vůle jedinců a narušena panensky čistá, tvůrčí mysl dětí.
Nakolik jsme se vzdálili primárnímu zdroji moudrosti a přijali zpolitizovaný systém za svou náhradní matku. Macechu, jejíž přístupy se nám zaryly hluboko pod kůži. Do naší mysli i duše.

hlubší ponor do problematiky … 👁

Lidský mozek

Řídí mozek procesy v naší mysli a těle či řídí veškeré procesy v těle v závislosti na našich emocích a mysli?

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ „ŽIVÝ PROCESOR” NA PLANETĚ ZEMI
Nemyslí, nýbrž procesuje. Řídí procesy v těle.
Vyvíjí se a reaguje v souvislosti s naším vědomím, podvědomím a nevědomím.

EMOCE HRAJÍ ZÁSADNÍ ROLI VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉHO ŽIVOTA
V naprosté většině případů jsou naše volby na podvědomé úrovni jasné dříve, než-li se vědomě (svobodně) rozhodneme.
Podstata problematiky svobodné vůle a vědomého rozhodování tkví v tom, že všechna naše rozhodnutí mají citovou a emoční vazbu, bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme či nikoli.

NA MOZKU LZE, DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM, MONITOROVAT REAKCE A ZMĚNY VE VŠECH JEHO ČÁSTECH. ZDA JSOU TYTO REAKCE PODMÍNĚNÉ ČI NEPODMÍNĚNÉ JE VĚC JINÁ .
Každý prožitek (včetně prožitků v rámci prenatálního věku) je ukládán v našem emočním paměťovém centru a ovlivňuje naše vnímání i reakce, ať si to uvědomujeme či nikoli. Toto paměťové emoční centrum je součástí alchymie ovlivňující náš hormonální a imunitní systém. Každá nezpracovaná negativní emoce uložena v našem nevědomí tak zásadním způsobem ovlivňuje nejen naše prožívání a reakce, ale i vztahy a zdraví.

Šířením strachu a negativních zpráv se reakce podmíněné nezpracovanou životní zkušeností jedinců i lidstva aktivují a ovlivňují vnitřní atmosféru i veškeré děje v těle. A to bez ohledu na to zda je nebezpečí reálné či dramatizované.

Každá lež a dezinformace související s necelostními pohledy na život, kterou jsme přijali za “pravdu” zesiluje společenský chaos a má neblahý vliv na celkový duševní i zdravotní stav společnosti.
Jedna věc jsou tedy reakce v mozku, druhá věc je to, čemu všemu podléhají. Další věc je co nadále skutečně ovlivňují a v neposlední řadě z jaké úrovně vědomí jsou veškeré reakce a změny na mozku posuzovány.

Každá víra, bez ohledu na to zda věříme v Boha či vědu, má emoční podbarvení. Souvisí s rodinou, dobou a kulturou ve které vyrůstáme. S emocemi ukrytými za výroky všech, kteří různou měrou ovlivnili náš vlastní vývoj a světonázor.
Máme tendenci jejich názory automaticky přejímat či se jim vymezovat.

VIRUS V MYSLI JE TEN NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VIRUS V DĚJINÁCH LIDSTVA VŮBEC.

… Hlubší ponor do problematiky … 👁

Homo sapiens

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENOU KOMPETENCÍ DRUHU HOMO SAPIENS JE MOUDROST.
BOŽSKÁ LOGIKA PROMLOUVAJÍCÍ SKRZE NAŠE OTEVŘENÉ VĚDOMÍ.
Božská logika, na kterou je někdy zcela zvrácená lidská “logika” krátká.

HOVOŘÍME SICE MNOHA SVĚTOVÝMI JAZYKY, AVŠAK OTEVŘENOU KOMUNIKACI ČLOVĚKA S ČLOVĚKEM NEZVLÁDÁME.
Nezralý jedinec dokáže, bez ohledu na dobré životní podmínky a drahé vzdělání napáchat nejhorší zločiny na lidství.
„Genialita” bez Lásky je destruktivní ničivá síla.
Nejde o to znát vše, ale poznat sebe a naplnit své poslání. Dojít k sebepřijetí. K naplnění a smíření.
Bezpodmínečně milující žena a bezpodmínečně milující muž jsou projevem dosažení nejvyššího titulu na planetě Zemi jménem HOMO SAPIENS. Člověk moudrý.

BĚŽNĚ ČTEME ZKRATKOVITĚ PODLE NÁLEPEK A OZNAČENÝCH ŠKATULEK V NAŠICH HLAVÁCH, KTERÉ OKAMŽITĚ KASTUJÍ A ZATRACUJÍ
Peníze, moc, barva pleti, vzdělání, víra a dokonce i pohlaví nás potom běžně rozdělují.

VĚŘIT VE VZDĚLANOST, LÁSKU A ZDRAVÍ JE NĚCO JINÉHO, NEŽ-LI S NIMI OBCHODOVAT
Duchovní nezralost z nás dělá nejlépe ovladatelné ovce, bez ohledu na to, zda věříme v Boha či vědu. Jsme schopni překroutit vše…. pohled na vztah, děti, sex, peníze, vzdělání, zdraví, víru i život sám.
Bez ohledu na rychlý vývoj technologií, jsme stále především lidmi se základní potřebou naplnění primární citové vazby.

Zažitá fráze „Milujme bližního svého jako sebe samého” je svým způsobem cesta podstatou většiny dnešních problémů.
Pravdou totiž je, že MilujEme bližního svého, jako sebe samého. Ve slově drobný detail, avšak v praxi života zásadní rozdíl.
Nemilujeme-li bezpodmínečně druhé, je to proto, že nemilujeme bezpodmínečně ani sebe samé. Že se nepřijímáme takoví jací jsme. Že jsme v područí zatracujícího boha. Zatracujícího řádu, který jsme přijali v rámci výchovy za svůj.

KAŽDÝ ČLOVĚK, RODINA, OBOR, ZEMĚ A KULTURA NAPLŇUJE DŮLEŽITOU ROLI VE VÝVOJI LIDSTVA
Bez opětovného spojení se svou vlastní láskyplnou podstatou, s naším vyšším JÁ, necítíme hlubší pravdy a nemůžeme vyvozovat definitivní závěry o čemkoli. Propojení se s jednotou je důležitým krokem v sebe přijetí a evolučním vývoji jednotlivce, rodu i lidského společenství.

Život je vývoj. Každodenní poznávání a přehodnocování “pravd” přijatých v minulosti.
Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich dosavadních poznání a přesvědčení.

 

hlubší ponor zde … 👁

Pravda

PRAVDA JE PRINCIP RELATIVITY
MÍRA BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY V NÁS JE HLOUBKA A NAŠE JEDINEČNOST PERSPEKTIVA, ZE KTERÉ SE NA VŠECHNY PROJEVY ŽIVOTA DÍVÁME A PRAVDU VYHODNOCUJEME.

V ŽIVOTĚ JSOU POUZE DVĚ SÍLY, VEDOUCÍ NÁS KUPŘEDU
Jedna je Láska k Pravdě a druhá je strach z Pravdy a přijetí zodpovědnosti.
Cestou Lásky jdeme tehdy, je-li naše zvídavost a touha znát Pravdu silnější, než-li strach vidět v Pravdě sebe samé a přijmout zodpovědnost za své omyly. Tehdy, je-li pro nás štěstí a svoboda druhých stejně důležitá jako štěstí a svoboda naše.

PŘED SEBEOU SAMÝM NELZE NIKAM UTÉCI.
I sebemenší lež sobě samým nás dříve či později dohoní. Vše, co není žito v souladu s naším vyšším JÁ ulpívá v podvědomí, zatěžuje svědomí, snižuje sebevědomí a možnost sebepřijetí. Stává se zdrojem závislostí, úzkostí, strachů, chronických nemocí a náhlých příhod.

… více 👁

Duchovní inteligence

Nepamatuji se, jaká situace ve mě vyvolala potřebu zamyslet se na toto téma, ale v každém případě jsem přemýšlela o tom, jak je možné, že se mnoho lidí i přes vysoké IQ, značné EQ a kvalitní vzdělání chová tak, jak se chová. A že i já se někdy chovám jinak než bych si přála, nebo než bych čekala …

Uvědomila jsem si, že je naší součástí něco, co je silnější, než-li naše vůle. Něco, co se nedá spočítat, vymyslet, naplánovat ani obejít. Něco co nás přesahuje. Něco, co nesouvisí s akademickým vzděláním ani falešnou společenskou morálkou. Síla mocnější, než-li pouhý rozum bez citu či empatie bez s/vědomí… myšlenky volně plynuly a náhle mě napadlo:
DUCHOVNÍ INTELIGENCE. BOŽSKÁ LOGIKA. MOUDROST SLUČUJÍCÍ ZDÁNLIVĚ NESLUČITELNÉ.

Tak zvaná racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť nebo dohromady, totiž nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti inteligence a nepřeberného bohatství lidské duše a ducha.

Počítače mají vysoké IQ, hodně toho znají, následují pravidla, umějí je kombinovat, ale necítí a neprožívají. Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci, cítí bolest, mají smysl pro situaci ve které právě jsou a jednají pudově. Ani počítače ani zvířata se nikdy neptají, proč máme taková pravidla a zda by mohla být jiná nebo lepší.

Duchovní inteligence dělá z lidí tvůrčí bytosti, které mohou měnit pravidla a přenastavovat hranice přenastavováním vlastních hranic.
Duchovní inteligence nám dává schopnost jemněji rozlišovat. Dává nám smysl pro mravnost i schopnost soucítit a měnit zatuhlá pravidla.
Pomocí duchovní inteligence se potýkáme s otázkami “dobra a zla” a rozvíjíme naše nerealizované možnosti. Sníme, usilujeme a zvedáme se z bláta. Především touto transformační silou se duchovní inteligence liší od inteligence emocionální a tak zvané racionální.

Jelikož je otázkou vědomí, působí doslova a do písmene mimo mozková centra. Skrze vědomí sjednocuje neurologické funkce mozku a integruje všechny typy inteligence. Její podstatou je moudrost.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE NADOBOROVÁ
Duchovní inteligence vnímá podstatu stvoření a tvorby. Její podstatou je moudrost. Schopnost transformovat a slučovat neslučitelné.

Do mého vědomí připlouvaly další a další souvislosti, až jsem se zarazila při pomyšlení na to, jak je možné, že jsem pojem DUCHOVNÍ (SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE SQ – spiritual koeficient) INTELIGENCE, nikdy neslyšela a proč se o ní nemluví ani ve školách, ani v hlavních médiích?!

… hlubší ponor do problematiky zde 👁

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL JE NESTRANNÁ A BEZ PŘEDSUDKŮ
Je schopna vidět staré novým způsobem.

OTEVŘENÁ MYSL JE STAV VE KTERÉM NECÍTÍME POTŘEBU SE ZA KAŽDOU CENU ZTOTOŽŇOVAT S MYŠLENKAMI A NÁZORY DRUHÝCH, ANI POTŘEBU NEČESTNĚ PROSAZOVAT NÁZORY SVÉ.
Stav, kdy se svobodně projevujeme a reagujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Tvoříme sobě vlastním, individuálním způsobem.

MYSL OKYSLIČOVANÁ PRAVDOU A BEZPODMÍNEČOU LÁSKOU JE NEZÁVISLÁ, KREATIVNÍ A TVŮRČÍ
Prozřetelnost či jinými slovy MOUDROST může vědomě promlouvat a tvořit skrze nás.

Mocné operace v mysli = mocné proměny v astrálním těle = mocné proměny v hmotném těle.
Nemocné operace v mysli = stagnace astrálního těla = operace nemocného hmotného těla.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Pocity

POCITY JSOU INFORMACE Z NAŠEHO NITRA
Jejich zralé vyhodnocení má zásadní vliv na základní vazby, veškeré vztahy a námi utvářenou realitu.

ÚLOHOU POCITŮ JE UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNÝ STAV NAŠEHO NITRA
Jsou-li naše pocity opakovaně ignorované, potlačované či zcela vytěsněné projevují se nemocnými vztahy a zhoubnými procesy v psychice či těle.

TO, CO CÍTÍME JE PRAVDA DANÉHO OKAMŽIKU.
PROČ to cítíme, CO dané pocity vyvolává a JAK si pocity vykládáme, je věc jiná.

Uvědomování si našich pocitů a chápání našich emočních reakcí je důležitou součástí osobnostního růstu, zdravých vztahů a zdravé společnosti.
Jsou důležité pro pře/nastavování hranic.

POTLAČENÉ POCITY SE PROJEVUJÍ NECITLIVOSTÍ A ZÁROVEŇ PŘECITLIVĚLOSTÍ NA PRAVDU
Přehnaná korektnost na straně jedné, je známkou necitlivosti na straně druhé.
Přehnaná korektnost a úzkostná hygiena je projevem nezralé duševní hygieny a nezralé komunikace.
Virus pýchy rozšířený do celosvětové pandemie.

… hlubší ponor do problematiky 👁

TROJJEDINOST

PRAVDA, LÁSKA A BŮH.
FILOZOFICKÉ POJMY PŘEDSTAVUJÍCÍ TŘI PRIMÁRNÍ BOŽSKÉ PRINCIPY.
Vazby mezi nimi se projevují jako neutrální, přitažlivé a odpudivé síly.
„Čarosíly“ působící v malém i velkém. Energie působící v nás, skrze nás i mimo nás. V rámci subatomárních částic, atomů i celého Univerza.

PRAVDA PRINCIP RELATIVITY. PŘEDSTAVITELKA JEDINEČNOSTI I JEDNOTY.
LÁSKA – ŽENSKÝ PRINCIP. PŘEDSTAVITELKA SVOBODNÉ VŮLE
BŮH – MUŽSKÝ PRINCIP. PŘEDSTAVITEL ŘÁDU

Je-li svobodná vůle jedinců znásilňována, vzniká zatracující nemocný řád.
Pouze bezpodmínečná LÁSKA a PRAVDA dokáže transformovat nevědomé řády a jejich představitele v řády a jedince vědomé.

ŽIVOT JE KOMUNIKACE. „VĚČNÝ DIALOG“ PRAVDY, LÁSKY A BOHA.
Interakce, vazby a vztahy. Komunikační dálnice, zkratky a křižovatky. Energetické srážky a jiskření. Narážení na „komfortní zóny“ jednotlivých principů, elementárních částic a prvků interagujících mezi sebou navzájem. Neustálé prověřování slučitelnosti a kompatibility v rámci daného časoprostoru. Neustálá tvorba a transformace plynoucí z transcendence ducha.

PRAVDA JE VŠE
NEVĚDOMÝ POČÁTEK, CHAOS, VELKÝ TŘESK SEBEUVĚDOMĚNÍ, ŘÁD I MOUDROST PLYNOUCÍ ZE ZKUŠENOSTI CELÉHO UNIVERZA.
Má různé projevy a fáze. Ve své podstatě je však jednoduchá jako atom vodíku. Jakýsi základní vesmírný prvOk. Jeden proton a jeden elektron. Jeden klad a jeden protiklad. Primární energetický zdroj.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Čím sofistikovanější inteligence, tím jednodušší a variabilnější je její podstata. Miniaturní jádro, projevující svou kouzelnou moc skrze organismy složitější až velmi složité. Čím více jader, tím více atomů a jaderných reakcí. Čím více prvků, tím více procesů a projevů. Samotná podstata tvorby však zůstává stále stejná.

PRIMÁRNÍ VAZBY JSOU PODSTATOU SOUDRŽNOSTI I ROZPÍNÁNÍ CELÉHO UNIVERZA.
Jsou podstatou jeho nádechu i výdechu. Podstatou shlukování i rozpínání. Podstatou smršťování se do malé „kuličky” a opětovného růstu a nabalování „svalové hmoty“.

… představme si atom jako vesmírné vajíčko, nesoucí v sobě zárodek všech možností kosmického vědomí. Jeho kouzlo tkví ve schopnosti komunikace (interakce), transformace a transcendence.
Čím více prvků, tím složitější komunikace a složitější souvztažné systémy.

Protony, neutrony a elektrony jsou základní stavební částice celého vesmíru. Interakce (komunikace) mezi nimi působí jako energetický tmel utvářející atomová jádra, atomy, molekuly, orgány, organismy, květiny, zvířata, lidi, planety, hvězdy, tělesa, těla a všechny vztažné soustavy, galaxie a systémy v nich fungující.

Z PRIMÁRNÍCH PRINCIPŮ A VAZEB MEZI NIMI PLYNOU VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁKONITOSTI A VZTAHY
Jsou podstatou malých velkých třesků (aha momentů) v “neuronové” síti Univerza.
Podstatou jiskření v astrální síti makrokosmu i našeho mikrokosmu.
Podstatou jaderných fúzí i štěpení.
Podstatou slučování, dělení i bujení
Podstatou změny a transformace. Podstatou nových počátků i konců.
Různé projevy a různé mechanismy, avšak podstata dějů stejná…

STARÝ A NOVÝ ZÁKON USTUPUJÍ DO POZADÍ. DO LIDSKÉHO VĚDOMÍ VSTUPUJE, SPOLU S NOVÝM DUCHOVNÍM PARADIGMATEM, ZÁKON TVORBY
Praktická filozofie, metafyzika a kvantová kosmologie, kvantová fyzika, či jaderná fyzika či jakýkoli jiný obor je nástrojem v rukou konkrétních jedinců. Jedinečné postřehy osvícenějších jedinců z mnoha různých dalších oborů, pronikají hlouběji do podstaty života a jeho jemnohmotnějších struktur.
Postupně přinášejí více poznatků o tvůrčím procesu univerzální inteligence projevující se v nás, mimo nás i skrze nás…

Máme možnost na vlastní kůži procítit a zřít nakolik se lidstvo odklonilo od zákona bezpodmínečné Lásky Matky. Nakolik byla znásilněna svobodná vůle jedinců, narušena panensky čistá tvůrčí mysl dětí a nakolik byla zneuctěna Pravda. Nakolik jsme se vzdálili primárnímu zdroji moudrosti.
Neseme spoluzodpovědnost za to, co jsme přijali jako pravdu. Neseme spoluzodpovědnost za současný stav věcí.

Vše je projevem inteligence. Filozof se věnuje podstatě dění a pracuje s pojmy. Fyzik rozumí jejím projevům z pohledu fyziky, chemik z pohledu chemie, matematik z pohledu matematiky… my všichni jsme však projevem jedné a téže inteligence, kterou žádné vzdělání nenahradí. Bez bezpodmínečné LÁSKY není ani PRAVDY. Není nejvyšších poznání.

MOUDROST JE BOŽSKÁ LOGIKA
Všeobjímající a všeprostupující inteligence plynoucí ze zkušenosti celého Univerza.
Na počátku byla plodná tvůrčí myšlenka. Na počátku chaosu mezi lidmi bylo slovo. A to slovo bylo BŮH.

Jinými slovy ŘÁD.
Tvůrčí silou však není Bůh nýbrž LÁSKA spojená se svobodnou vůlí. Bezpodmínečná Láska, transformující nevědomé řády v řády a jedince vědomé.

…jiný pohled na problematiku 👁

Dárkové vouchery

Magdalena Soušková

magdalena@umenikrasy.cz
+420 603 231 929
IČO 654 27 017