Magdalena

Provázím na cestě duchovního růstu a vyšších poznání.
Poskytuji duchovní vhled a vedení všem, kteří hledají zralé způsoby komunikace, sebepřijetí, oporu při zvládnutí náročné životní situace či „jen” smysluplné odpovědi v širším kontextu duchovní roviny života.

Pracuji se světlem i stíny lidské individuality
Jsem zrcadlem Vašeho nitra. Zrcadlím hluboko zasuté obrazy a hojivé niterné odpovědi do našeho vědomí. Abychom našli smíření, musíme někdy projít bolestí.

Pracujeme s myslí… neplujeme s proudem, ani proti němu. Nalézáme vlastní pramen života, svobodně surfujeme na jeho vlnách a vědomě tvoříme.

Celostně nepochopené a nezpracované bolavé zkušenosti jedinců, rodin i národů zůstávají stínem v našich duších a na podvědomé úrovni nás ovládají.
Cit zůstává za obrannou hrází ega jež upevňuje své pozice a činí nás nevidomými. Následně nejsme schopni nadhledu ani nadoborových vhledů.
Chováme-li si ve svém nitru drama, prožíváme jej a utvářime další dramata ve svém okolí. Dokud nejsou základní vazby v rodinách vyhojeny, není konce ani nového začátku …

Život je čistá filosofie.
Vnímejme lidi a život kolem sebe. Naslouchejme sobě i druhým. V životě nalezneme všechny odpovědi. Hovoří k nám v obrazech jež se společně učíme číst.

Představme si Život jako živoucí obraz.
Umělecké dílo tvůrčí inteligence, jehož jsme spolutvůrcem i součástí. Vše, co do něj „namalujeme” se stává součástí obrazu jménem LÁSKA.

Láska je živoucí logika. Světlo poznání jehož zákonitosti platí bez ohledu na to zda jim rozumíme či nikoli.
Každá mezera v této logice nám brání celostně komunikovat a nově skládat jednotlivé dílky obrazu života v harmonický celek.

Láska promlouvá a tvoří skrze nás. Původem není lidská, avšak hluboce lidskými a tvůrčími nás činí.
Více o mně…

Ctím autenticitu, lidskost, laskavost, zdravý selský rozum. Vedu k niternému třídění všech přijímaných informací z řad rodičovských, vědeckých, politických, náboženských i duchovních autorit.
Miluji lidské příběhy a moudrost dávných filozofů neodtrženou od reality každodenního života.

Nečekané spirituální zážitky mi odhalily základní životní principy a vesmírný řád v nás. Objevený duchovní svět mě fascinoval a odstartoval intenzivní studium mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Vše se postupně skládalo a zapadalo do praxe života jako puzzle.
Základní přehled jsem završila studiem Anthroposofie a Etikoterapie, zabývající se uzdravováním mezilidských vztahů a s nimi spojených nemocí člověka a společnosti.

Středem mého zájmu je vnitřní ekosystém rodiny. Jeho fungování, nevědomé vazby, projevy ženského a mužského principu v nás, zralé rodičovství, kompatibilita vztahů, úskalí umělého oplodnění atd.

Život je plný paradoxů, které ovlivňují a často matou náš pohled na svět.
Jedním z paradoxů je davově produkovaná vzdělanost obracející se proti lidstvu.
Celoplošné, necitlivě řízené vzdělávání ubíjí ducha a stalo se odvrácenou stranou negramotnosti. Zaprodání lidskosti ve jménu rychlého pokroku přináší své otrávené plody.

Rozdíl mezi vysokým IQ a vysokou duchovní inteligencí je v moudrosti.
Chladná, nezralými institucemimi produkovaná intelektualita je prosta osobitosti a jedinečného citu. Moudrost je citem prosycena a zůstává živou, tvůrčí inteligencí.
Vysoké IQ může dosáhnout jisté formy “geniality”, avšak genialita bez lásky je ničivá destruktivní síla. Tato umělá inteligence je vedlejším produktem nezralé, láskou a laskavostí nenaplných jedinců a nemocné společnosti.
Lidstvo toho mnoho ví, ale mnohem více toho ještě neví.

Díky bolavým životním zkušenostem jsem se naučila jak pracovat s vlastními stíny na duši a jak se osvobodit z područí obětí, viníků a soudců v nás. Citlivě vnímám všechny manipulační techniky, jichž využívají jedinci i společnost k ovládání druhých.
Jsem si také dobře vědoma důsledků manipulace pro ty, kteří ji vědomě zneužívají. Ti však zřejmě nenaslouchali v “kouzelnické” škole života a tak si myslí, že uniknou spravedlnosti.
Proti nim však stojí genialita přírodních zákonitostí.

V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala nové paradigma v duchovním rozvoji lidí i společností a nadále se účastním přednášek s rozličnou, vědeckospolečenskou tématikou.
…zavřít.

Magdalena

Konzultace

Tématická setkání

Osobní konzultace

více …

Párové konzultace

více …

Kruh

více …

Pro ženy

více …

Osobní konzultace

Dříve než se o čemkoli rozhodneme na vědomé úrovni, je v naprosté většině případů rozhodnuto v našem podvědomí. Své rozhodnutí si následně rozumově racionalizujeme a tak se i roky ztrácíme v překladu.
Chceme-li utvářet smysluplné, harmonické vztahy a žít naplněný život, pak je třeba započít niterný dialog, uzdravit nevědomé vazby a vztah se sebou samým.

Bolestivé, opakovaně dramatizované či v podvědomí potlačené situace jsou stínem na vlastní duši. Bez vědomé práce s nimi je nejsme schopni vnímat z nadhledu a zůstávají břemenem v našem životě, partnerství, rodu i lidstvu.

Společně nalézáme a odbouráváme nezpracované zkušenosti, na jejichž základě jsme přijali omezující pohledy na život a dramatizující postoje k lidem a situacím kolem nás.
Jedná se většinou o pozvolný, různě dlouhý proces. Pomáhá zvládnout i těžká životní období a situace, které jsou „uzavřené“ či nevratné.

Zrání duše je přirozený životní proces. Narůstajícím diskomfortem mysli a těla se hlásí o naši pozornost a změnu. Dlouhodobé nenaslouchání a neochota měnit zažité pohledy a vzorce chování vede k narůstání problémů ve vztazích, prohlubování frustrace, vnitřního tlaku, úzkosti, nemoci a pocitu bezmoci.
Niterná nezralost nás udržuje ve slepé víře v jednoduchá řešení a rychlou úlevu od roky neřešené podstaty problémů. Bezduché polikání tablet a zpaměti odříkávaný otčenáš jsou typickým projevem účinného marketingu, výhodného bussinesu a manipulace centralizované moci.
Slepá víra je stále jen slepá víra.

Konzultace 700,- Kč / hodina

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

Párové konzultace


PÁROVÁ KONZULTACEJe určena vztahům, jejichž prioritním zájmem je posunout vzájemný vztah na hlubší partnerskou úroveň.

Je-li dynamika vztahu dlouhodobě narušována nevědomou komunikací vztahy přirozeně nefungují a stagnují či se bez pochopení podstaty problému rozpadají.

Upřímná touha stav věcí změnit a pevné rozhodnutí činit kroky ke změně, je základním předpokladem pro úspěch.


RODINNÁ „KONSTELACE“

 

Vztahy jsou hojivým, sebepoznávacím procesem duší.
Zainteresovanost více členů rodiny přináší celistvější obraz o jejím fungování a zároveň nenahraditelný prvek spolupráce a sounáležitosti urychlující celý ozdravný proces.

Rychleji navnímám všechny souvislé příčiny. Vedu ke zralému, otevřenému dialogu a přeprogramování nefunkčních komunikačních vzorců v rodině.

Přijetí do párové terapie začíná objednáním se obou „aktérů“ samostatně, jako projev svobodné vůle a hlubokého zájmu na obou stranách stav věcí změnit.

Párová konzultace 900,- Kč / hodina

Možnost základní komunikační diagnostiky v rodinném prostředí. Cena na základě domluvy

Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

👁

Kruh

S duchovním nadhledem o tématech, která Vás zajímají…

Záměrem setkání je vynášet na povrch různé zkušenosti, pohledy a názory na různá témata i konkrétní situace. Vzájemně se inspirovat, otevírat vnitřní dialog vedoucí nás k přirozenému rozjímání o životě a průběžnému bourání nefunkční stereotypů myšlení, opouštění zastaralých či moderních, nefunkčích názorů a polovičatých pravd.

Každý jsme jiný a každý řešíme v různém čase, různá témata. Žijeme v různých prostředích, máme rozmanité výchozí pozice, předpoklady i možnosti. Naše představy o nás, pravdě a realitě, bývají zkreslené mnoha vnějšími i vnitřními faktory, které lze v kruhu otevřeně tříbit.

Svět krásy, kult mládí, sexu a dokonalosti všude kolem nás. Jaký vliv má dnešní doba, časopisy, reklama, média a trendy na naši mysl a život? Jak běžně fungujeme a jak se nenápadně posouvají naše i obecné hranice? Jak se to odráží v našich partnerstvích, domovech i pracovních vztahzích?

Jak se s nadhledem orientovat v nepřeberném množství rad a informací všeho druhu?

Co nás trápí v otázkách krásy a sebepřijetí?

Co znamená mateřská Láska, kde jsou její zdravé hranice dělící ji od lásky opičí?

Kde skončila zdravá hranice feminismu a kde začala ženy okrádat namísto chránit?

Co znamená mužnost, co nás na ženách a mužích přitahuje a proč?

Co dělá strach a zloba s našimi životy?

Jak ovlivňují naše vlastní strachy hlubší rodinné vazby i přátelské a pracovní vztahy?

Jak ovlivňují otázky související s veličinami zrození a smrti náš každodenní život a naši
výraznou manipulovatelnost ve stávajícím systému?

Dávná, skrytá zranění a nepochopení nahradila přirozený vnitřní řád v nás chaosem, jež se snažíme necitlivě vsadit do pevného řádu společenského. Jak vnímat a citlivě přenastavit nepřirozený společenský řád?


Diskuse v kruhu rodiny či kolektivu o těchto i dalších tématech….
Kontakt: +420 603 231 929.

Konzultace líčení

2 hodiny cena: 3 000,- Kč

Varianta pro dvojici
3 hodiny cena: 2 000,- Kč / osoba

Vnitřní a vnější krása ženy.

ZRALÁ ŽENSKÁ SPIRITUALITA JE OZDRAVNOU SILOU NÁRODŮ

Oči vidí povrch a činy. Srdce vnímá to, co je za nimi.
Naplněná žena je anděl s “kultivovaným ďáblem” v těle.
Není svatá, ale milující a svá.
Je světlem i tmou. Zná své místo i hodnotu. Zná své stíny, dokáže s nimi pracovat a využít je pro svůj niterný růst.

Zralá ženskost pečuje o sebe i své vztahy vědomými způsoby. Nikoli krev, ale především vřelé srdce utváří naplněné rodiny.
Unést při vysoké citlivosti realitu jež nás obklopuje, nepodlehnout vnějším manipulacím a soudům, přemýšlet o hlubších souvislostech a postupně si utvářet svou vlastní cestu, je celoživotní výzva.

Život je jako síň zrcadel.
Přitahuje nám do života ty, kteří nám zrcadlí viditelné i potlačené dílky naší osobnosti.
Pozraňované, odmítané či nevědomé časti našeho JÁ se stávají stínem na duši a šálí náš zrak i úsudek mnoha různými způsoby. Snadno pak podléháme iluzi vnějšího světa a vlastní ne/dokonalosti.

Nedovedeme-li přijímat sebe samé se svou omylností a nedokonalostí, vnímáme lidi a situace kolem nás tak, jak je to pro nás jednodušší či výhodné, dokud nezměníme vlastní nezralé přístupy.

Krása a úspěch přitahují lidskou pozornost a tak se různě „dokonalá” image stala prostředkem manipulace a moci.
Nezrale vnímaná ženskost a necitlivě komentovaná ženská krása prohlubuje niterné strachy, tlak v naší mysli i společnosti.
Přirozené projevy života jsou tím pádem vnímány negativně a my máme tendenci se vyhnout všemu co je z našeho pohledu nedokonalé.
Dogmatický kult krásy a dokonalosti ohrožuje vnitřní harmonii. Zároveň nás však zdravá míra puzení k dokonalosti vede k niternému růstu a smysluplným změnám vlastních postojů.

Láska k vizážistice mi umožnila dlouholetou spolupráci s výraznými osobnostmi veřejného života a ženami různých oborů i společenských skupin.
Každodenní práce s detailem a trpělivé naslouchání životním příběhům tříbily má poznání a celistvý pohled na lidskou krásu 25 let.
V rámci své praxe jsem poznala mnoho „krásných” žen, které se nikdy dostatečně krásné necítily i ženy, které většinovým představám ideálu krásy neodpovídaly, ale přesto z nich vyzařovala ženskost, osobitá krása a půvab.

Pochopila jsem, jak důležitou roli hraje v rámci svobodné tvorby světlo.
Přirozené denní světlo je mým největším pomocníkem při práci s krásou vnější.
Vnitřní světlo – přirozenost a autenticita z ní plynoucí je mým největším pomocníkem při práci s krásou vnitřní. Udržuje nás svobodné a intelektuálně zvídavé do vysokého věku. Podstata krásy září z vnitřku navenek. Nejde o tvář, ale energii. Každý dílek povrchnosti v nás nám brání vnímat podstatu života a všechny jeho krásy.

Zralou ženskou solidaritu vnímám jako projev hluboké, duchovní inteligence.
Žena jež vnímá ostatní ženy a priori jako konkurenci, je nezralá. Je-li ženská rivalita uplatňována v rámci svého rodu, není schopna zrale čerpat ani předávat hlubší moudrost předků svým potomkům. V rámci společnosti podněcuje nezralou soutěživost a upevňuje mužský princip v nich.
Vše, co řekneme proti jiné ženě se časem obrátí proti nám samotným.
Zároveň je třeba si uvědomit, že tyto procesy probíhají podvědomě a jsou přirozenou součástí vývoje.

Bezpečný kompas jsou vlastní zpracované zkušenosti. Hluboko ve svém nitru známe bezpodmínečnou Lásku ze které jsme původně vzešly. Známe její moc a jsme přirozeným způsobem nejsilnější, když se do ní navracíme.

V rámci konzultace líčení podtrhujeme sofistikovanou část našeho JÁ.
Na povrch vyplouvají témata s nimiž lze nadále pracovat v rámci osobních konzultací.


Rezervace na telefonním čísle: +420 603 231 929.

Setkání

BESEDY v kruhu Vaší rodiny či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

V rámci setkání ujasňuji užitý slovník a myšlenky, které vnímáme z rozdílných úrovní vědomí. Slaďujeme jazyk a zaměřujeme se na konkrétní témata, jež Vás zajímají.

Využívám základní právo svobodného projevu a slova.
Naslouchání, dotazování a vyjádření souhlasného i nesouhlasného názoru vnímám jako základ celostní komunikace a proto oceňuji a vítám otevřený názor druhých. Skrze zralou debatu tříbíme základní esenci poznání a rosteme k sobě samým. Naše životní cesty se různě kříží a rozdělují. Jde o to, co jsme si schopni ze setkání s druhými odnést my sami.

Nevím vše a ani si neusurpuji patent na rozum, ale věřím, že jen zcela otevřenou debatou se můžeme hlouběji propojovat, zharmonizovat a pročistit vztahy kolem sebe.

Blog

Umění krásy

více …

Znovunalezený ráj

více …

Země

více …


Znovunalezený Ráj


Světlo je esencí prapůvodní tvůrčí inteligence – Lásky. Je uložené v našich genech i duších.

Nitro naplněné Láskou hojí prvotní duchovní pýchu a uvolňuje bolest i utrpení z krveprolití, položeného na oltář duchovní nezralosti a lidské nevědomosti.

Být naplněn Láskou znamená být moudrým. Znamená BÝT.
Znamená nalézt ve svém srdci harmonii a klid. Znamená objevit ztracený Ráj.

Milující žena a milující muž jsou si pátým elementem.
Jsme si oknem do nejintimnějších zákoutí vesmíru v němž čerpá naše JÁ inspiraci.
Neobyčejně obyčejná lidská poznání chránící naše domovy i náš domov Zemi.

Kritické myšlení bolí
Strach z odhalení každé potlačené pravdy o nás samotných se ukládá v podvědomí a promítá se do podvědomí rodin i národů.
Nenasloucháme-li Lásce ve svém nitru, šidíme své svědomí.
S vědomím tak zůstáváme na nižším stupni evolučního vývoje a brzdíme niterný rozvoj celého lidstva.

Nejsme-li ochotni se otevírat a otevřeně diskutovat na témata, jež jsou choulostivá či nepohodlná pro náš společenský či ekonomický status, zaprodáváme postupně svou duši i duši našich blízkých.
Svou neochotou naslouchat a otevřeně promlouvat chceme obejít svou niternou pravdu a vyhnout se zodpovědnosti za svou nečinnost.

My sami jsme si nejvyššími soudci.
Lidstvo prochází kolečkem poznání. Je na nás abychom se opět postavili do své vlastní síly. Již věky nasloucháme pohodlné, pokřivené “pravdě” své jež je součástí pokřivené pravdy davu.

Chřadneme skrze lži a nevyslovené polopravdy.
Lenost v naší mysli zaprodávající se vlastním pohodlným pravdám nás spojuje s temnotou a spaluje naše duše i naše životy.

Nevědomost hříchu nečiní, avšak slepotu a hluchotu upevňuje na nejvyšší možnou míru. Občas tak musíme jako jedinec i jako vlast klesnou až na dno, abychom hledali nové cesty a otevřeli se zralejším pohledům.

Povrchní vnímání nyní ovládá celý svět
Umělá inteligence (temnota nevědomí) započala svou epochu v dávné historii a vyzrcadlila se do naší dnešní reality. Naše vlastní duchovní nezralost nad námi přebírá kontrolu a vedení.

Nevědomost se stala temnou nemocí srdcí zavírajících mysl. Ta teď odmítá přijmout nejvyšší poznání. Tím však stále žene zákony přírody proti sobě, proti svým rodům, proti svému lidu i proti rodu Homo Sapiens.

…hlouběji 👁

Umění krásy

KRÁSA A DOKONALOST JSOU PRAVDOU I ILUZÍ…
Vnější, krása je pomíjivá a navzdory celoživotní péči odkvétá.
Vnitřní krása září navenek a napříč věkům rozkvétá.

Rozvinutá plnolistá růže je ušlechtilá bytost v jejímž živoucím nitru je ukryta perla nejvyššího poznání.
Její trny jsou přirozenou ochranou před nezralostí lidského vědomí, jež její nepochopenou, křehkou krásu pohlcuje jako nevědomá černá díra.
Původní zdroj života Matka Moudrost napájí její nitro sladkou šťávou poznání miliony světelných let.

Nikoli jen tělo, nýbrž především Duch potřebují naplnit svou nádobu osvobozujícím poznáním.
Naplněná duše tryská sladkou šťávu Lásky v okamžicích poznání nejvyšších.

Plně chápat všechny rozměry krásy života lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence.
Díky ní vnímáme a vycítíme podstatu krásy ve všech a všem do té míry, do jaké jsme niterně my sami niterně rozvitými růžemi.

Bytost jež naplnila zvěrokruh v sobě samé nese na svých bedrech kříž nejhlubšího poznání, prýštící ze svatého grálu v jejím nitru.
Rozvinutá růže je znamením trnové koruny na hlavě jež došla naplnění.

Rozjímání je nejvyšší forma meditace. Přímé spojení se svým vyšším JÁ.
Naplněná bytost soustředěně rozjímá a následně rozvíří poklidnou hladinu nenápadně se usedajícího prachu v méně vědomé mysli mužů i žen v jejím okolí.

Krása nás přitahuje stejně jako světlo na konci tunelu.
Milující člověk je schopen krásu následovat i sám tvořit. Člověk žijící ve svém vlastním stínu chce krásu vlastnit, kopírovat, ovládat či pokořit.

DUCH JE TÍM, KDO DÁVÁ ČLOVĚKU CHARAKTER.

Svými volbami a rozhodnutími tříbíme charakter Ducha a utváříme jej k obrazu svému.
Ukrytý v hloubi našich těl i duší, má potenciál diamantu vznikajícího pod láskyplným „tlakem“. Stejně vzácná je i síla a pevnost charakteru, jehož světlo prostupuje na povrch a září jako briliant.

Láska skrytá uvnitř musí zrát a pracně sílit než-li svou laskavou tváří osvítí všechna zákoutí své zraněné duše i těla.
Přirozený půvab a okouzlující charisma milující bytosti, jsou úměrné úsilí vynaloženému na cestě za svou vírou a Láskou.
Zraje každou novou či nově, už lépe zvládnutou zkušeností.

Nevěřme pohádkám pro dospělé, že za nás někdo tu podstatnou práci v péči o sebe samé udělá.
My sami musíme být poctivými studenty života, aby naše srdce v symbolice moudrých pohádek a rčení cítilo a následovalo osvícenou cestu.

Od přírody jsme okamžikem zrození zvídaví, objevující a tvořiví.
Od dávných dob zrození jsme však také zbloudilí a plni zloby a strachu. Ztraceni sami v sobě si neuvědomujeme, že na svých bedrech vlečeme břemeno nevědomosti, od něhož hledáme jednoduchá ulehčení.

DOBRO ČI ZLO? DEN ČI NOC?

Jsme přitahováni ke „zdroji“ a každý z nás dělá, co umí.
Stejně jako je motýl přitahován ke květině a spoluutváří život, je „můra“ pudově přitahována k náhradním zdrojům světla jimiž bývá oslněna.

Někdy motýl nalézá květinu a láskyplně spolu tvoří, jindy opakovaně nalétává na chiméru „dokonalé květiny” až propadne nástrahám temného motýla v sobě samém.

Jsou okamžiky kdy cítíme bouřlivý tep. Momenty, kdy nám srdce tluče na plné obrátky a my víme, že žijeme.
Čím žijeme a kam až jsme schopni dohlédnout z naší uzavřené kukly, je otázkou naší vnitřní touhy a skutečné motivace.

Než se přestaneme hnát za falešnými zdroji světla i falešnými představami o sobě samých i lidech a životě okolo nás, zřejmě ještě mnohokrát narazíme na neviditelnou oponu duchovní reality života, po níž opakovaně sklouzáváme na dno svých vlastních sil a přesvědčení.
Pobyt ve své vlastní tmě je nezbytný k tomu, abychom v klidu rozjímali, zklidnili tok svých myšlenek i strachů ve svém nitru a mohli uzřít Pravdu. Světlo poznání na konci tunelu, od nějž se moudřejší a svobodnější odrážíme a vyrážíme dál.

Číst více zde.

Bytost Gaia – platneta ZEMĚ

ŽIVÝ ORGANISMUS ZRCADLÍCÍ VÝVOJ A STAV LIDSTVA.

Okamžikem splynutí s vědomými milujícími lidmi, zklidní své vášnivé nitro a utiší rozbouřené živly.
Nastane čas láskyplně vydat všechno své ovoce a zralým způsobem nasytit potřeby bytostí tvořících v souladu s ní.

ANO, V ŽIVOTĚ BÝVÁ ČASTO VŠE ZCELA JINAK, NEŽ JSME SI MYSLELI.
Mnoho toho jako lidstvo víme, ale daleko více toho ještě nevíme.

Zdravý a celistvý charakter člověka se tříbí životem majícím své zákonitosti a fáze, stejně jako Země, která je jeho domovem.
Naše vědomí prošlo všechny duchovní vývojové fáze života a to včetně vývojové fáze našeho domova – planety Země. Žijeme ve vzájemné symbióze a strádáme společně.
Vývoj Země je každým okamžikem v rukou člověka jemuž je, jako nejvyšší inteligenci na Zemi, svěřena do láskyplné péče.
Náš přístup k ní, má následky i pro nás samotné.

V rámci přežití druhu Homo sapiens, není nejdůležitější fyzicky, nýbrž niterně – duchovně nejvyzrálejší jedinec.
Je to jedinec, který prokázal, že je schopný se dlouhodobě vyvíjet a rozvíjet své nitro. Splynout s vesmírnými zákonitostmi v něm.
Je to člověk moudrý. Člověk, který dokáže měnit a zdravě chránit nejen sebe, ale i vše kolem sebe.
Člověk, jež se přizpůsobuje nemocnému zlořádu v nedokonalém lidském systému, zahyne společně s ním.

V každém okamžiku však můžeme změnit směr a naslouchat svému vyššímu JÁ. Hlasu svého svědomí.
S vědomím, že jsme poctivým člověkem stoupá naše sebehodnota a sebepřijetí. Náš život se otevírá harmonii a hojnosti.

Stejně jako cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik v nás celoživotně zrají a postupně vyrovnávají svou sílu odhalující dovednosti a tajemství v nás, tak i Země zraje a vyvíjí se. Hluboko ve svém nitru bouří, přemítá a ukrývá tajemství svá.

Postupnou integrací všech živlů v sobě samých, zrajeme v celistvou zharmonizovanou bytost a na hluboké duchovní úrovni se spojujeme se svým domovem Zemí. Abychom ji mohly porozumět, je třeba očistit a zahojit své kořeny zapuštěné hluboko v ní.
Země, stejně jako člověk, cítí-li se ohrožená, chrání se projevy a prostředky sobě vlastními.

Moudrá planeta Země, upozorňuje opakovaně své obyvatele na nezralé, necitlivé chování vůči fauně i flóře.
Stále sílící katastrofy všeho druhu zvedají varovný prst a poukazují, že nás může zcela smést z povrchu zemského. Nelze uniknout nikam. Vše, co není láskyplně chráněno, bude nám odebráno. Mocným Bohem jsme pouze v okamžicích LÁSKY, jelikož žijeme v souladu s lůnem, jež dalo život celému vesmíru.

Každý národ bývá upozorněn na to, že jeho lid nehýčká svou zemi s Láskou.
Že pouze plení a drancuje ji i své bližní, či slepě přijímá nezralé zvyklosti jiných lidí či kultur.

Potopy, vichřice i požáry nás opakovaně nutí spolupracovat, zklidnit a vyčistit svou mysl i zemi od sobectví a hrabivosti.

MODRÁ PLANETA OBÝVÁNA MOUDRÝMI BYTOSTMI bude moci zharmonizovat všechny své živly a naplnit svou důležitou úlohu v rámci celého vesmíru.
Jsme kolečky v soukolí velkého vesmírného BYTÍ. Každý z nás ve svém nitru zná své přesné místo i čas. Stejně jako on, tak i každá země a kultura sehraje svou důležitou roli ve vesmírné hře života.

Je naivní si myslet, že můžeme jen drancovat a plenit láskyplné dávání druhých a následně bez následků utéci jinam.
Tato naivita je projevem duchovní nevědomosti všech, kteří utíkají ze svých domovů aniž by pochopili kdo jsou oni sami a kdo jsou ti druzí. Aniž by pochopili podstatu problému.
Klasický problém všech útěkářů, kteří dříve poctivě nehledají ve svém vlastním nemocném srdci – svém ztraceném domově.

Hledat jinou planetu k životu. NAČ?
Abychom tam jako nemocní lidé šířili nemoc zvanou nevědomost a chamtivost, kterou jsme nedokázali vyléčit na planetě Zemi ani v sobě samých?

Země je náš domov. Byl stvořen pro láskyplný harmonický život všech milujících lidí. Nemusíme mít vše, stačí BÝT a milovat. Pak se nám otevřou nové obzory v mysli i Zemi.
Není to o tom mít víc, ale mít sebe. Pak budeme mít hojnost všeho, čeho je nám skutečně třeba.

Čtyři zkrocené živly v našem nitru jsou základními elementy celistvé osobnosti.
Pátým, nejmocnějším elementem, jež nás provází na cestě k sebenaplnění, je Láska.

Oheň, Země, Voda a vzduch jsou živoucí symboly, znázorňujícími vášeň, přizpůsobivost, pevnost a nadhled.
Fáze, které musíme projít, zpracovat, pochopit a přijmout v sobě samých abychom žili naplněné, harmonické životy.

Oheň je vášeň mládí jež se jako žhavá láva valí krajinou života.
Zažehne ideály a sežehne vše nezralé. Zralá vášeň zůstává v našich srdcích a udržuje nás bdělé do vysokého věku. Vyplouvá napovrch v intimních láskyplných chvílích a okamžicích, kdy promlouvá naše nitro.

Voda plyne rozmanitou krajinou. V krajině života sbíráme kapičky zkušeností jež naplňují naše nitro oceánem poznání. Zavlažujeme a napájíme vyprahlá či popálená místa, jež jsou důsledkem našeho dřívějšího nevědomého života.

Země je znamením zkušenosti a pevnosti s níž jdeme za svými sny.
Plni nezralých ideálů škobrtáme cestami vysoké školy života. Vzlétnout ke hvězdám a postavit se opět pevný a rovný na Zem je to, oč tu běží. Očistit vyšší mravní princip v nás od nezralé společenské morálky a naivních, zneužitelných pohledů na život.

Vzduch pravidelně prosycený bouřemi, hromy a blesky mládí.
Jako okřídlený nevědomý Pegas vzlétáme do života, abychom smířeni skrze bolest a zklamání zráli k nejvyšším vesmírným poznáním.
Pokornější a moudřejší klesáme k Zemi a vaneme svěžím ozdravným hlasem v mysli probouzejících se bytostí.

Vítězí LÁSKA, jež jediná dokáže vždy, když oheň sežehne či na čas zcela spálí jeho tělo, povstat z popela. Vždy a znovu bude šířit pravdu jelikož LÁSKU nelze umlčet. Láska je počátek i konec.


Proto se PRAVDA nedá umlčet, stejně jako hvězda zhasnout – je totiž LÁSKOU – NEVER ENDING STORY.

Jakmile jedna zhasne, rozsvítí se jinde jiná.
Svou sílu a poznání čerpá ve svém jádru a svá poznání předává z generace na generaci.

Naše duše jsou hvězdami, zrcadlícími noční oblohu.
Hvězdy, stejně jako lidé, vstřebávají a vyzařují dovednosti, které potřebují k naplnění svého poslání.

Láska a pravda vítězí ve spolupráci s mocnou myslí pokorné osobnosti.
Nikoli falešná skromnost, ale pokora a jasný názor jsou známkou niterné vyzrálosti odhalující PRAVDU.
Zralá osobnost je ve svém nitru spojena s nejvyšší inteligencí, jež skrze ni tvoří a moudře promlouvá k lidským srdcím.

Kruhy, kde nevládne lidské srdce, ale umělý intelektuální řád, tam se lidé ztrácejí v překladu a niterně destruují sebe samé i sebe navzájem.

Stávají se černými hvězdami pohlcujícími nitro slabších či nevědomých. Kolečko nezralých rodinných vzorců a nevědomých vztahů se tak točí stále dokola dál a dál a pohlcuje společnost jako černá nicota…

Vysokou duchovní bytostí je ten, kdož naplnil zvěrokruh v sobě samém a nese na svých bedrech kříž hlubokých poznání.
Čím vyšší duchovní bytostí jsme, tím celostněji komunikujeme. Promlouváme v obrazech a příbězích.

Je to jazyk našich předků, kterým k nám promlouvají i duchovní bytosti kolem nás.
Hovoří k nám v našich myšlenkách, představách, snech, touhách a nejniternějších přáních. Jejich jazyku lze porozumět pouze v našich srdcích. Kdo miluje lidi a svou rodnou Zem, ten tomuto jazyku rozumí.

Přes řeku porozumění a poznání se však musíme převézt každý sám. Nelze pomoci nikomu, kdo nehledá pomocnou ruku, ale usazení v pohodlné pramici, kterou by byl převezen. Převezeme leda sami sebe a to ve všech významech slova.
Být v roli oběti, které stále někdo ubližuje a tak může opakovaně soudit druhé, namísto se rozhodnout a svůj postoj změnit, je po nějakém čase otrava i pro otrlé soudce a “chudinky”. To bývá onen bod ZLOMU. Okamžik, kdy chceme svůj život skutečně změnit.
VŠICHNI POROZUMÍME, AŽ SE DO NĚJ DOSTANEME.

… hlubší ponor 👁

Láska

LÁSKA JE LASKAVÁ i PŘÍSNÁ

Mylné či romantické představy o Lásce, nás často udržují ve vztazích, které přirozeně nefungují.
V případě nepochopení podstaty problému ve vztahu nás ženou do únikových aktivit a vztahů, které troskotají, či plní „pouze“ společenskou funkci.

Láska má mnoho podob i záměn.
Jako základní lidská potřeba, vytváří v případě nedostatku nemocné vazby v naší mysli, které nás v průběhu života ovládají. Projevují se v podobě různých závislostí, ovlivňující naše podvědomí a rozhodování.

Stačí i nevinná poznámka jako „spouštěč“ aktivující naše předchozí i hluboce zasutá emoční zranění. Tato dřívější, nezpracovaná, nepochopená a neuvolněná vazba nás drží v dramatech, falešných přesvědčeních a bojích.

Láska, obdiv a zamilovanost jsou tři různé věci!

Podstatou všech vztahů je hojivý proces duše.
Jsme přitahováni protějškem, který v nás probouzí to nejlepší i nejhorší, abychom poznali naše vlastní silné a slabé stránky a mohli niterně růst.

Různé situace či okolnosti „pouze” prověřují zralost, autenticitu, pružnost a soudržnost vztahu.
Někdy je ukončení vztahu zralým rozhodnutím, jindy jen nezralým útěkem.

Stačí, aby se jeden z páru citově dlouhodobě neotevíral a na povrch postupně vyplují všechny nezralé vzorce a nezahojené citové deprivace z dětství, dospívání, předchozího i současného vztahu. Tlak, který budou tyto nemocné vzorce na jedince i vztah nadále vyvíjet, prověří vědomí partnerů i všechna jejich slabá místa!

MILUJÍCÍ BYTOST NÁM MŮŽE SÍLU LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEDOSTATEK NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT.

Hlubší ponor … 👁

Život


„LIDSKÝ ŽIVOT JE ČERNO BÍLOU HROU NA NEKONEČNĚ PESTROBAREVNÉ PALETĚ VESMÍRU.“


ŽIVOT JE ROVNICE O MNOHA NEZNÁMÝCH, PODLÉHAJÍCÍ MOUDŘE UKOTVENÝM PŘÍRODNÍM ZÁKONITOSTEM.
VĚDA I DUCHOVNÍ SFÉRA JSOU PLNÉ DOGMAT A ZASTARALÝCH PŘESVĚDČENÍ, OD KTERÝCH JE TŘEBA NAŠÍ MYSL POSTUPNĚ OČISTIT.

Nelze porozumět základní rovnici života, dokud nepochopíme základní rovnici života svého.

Během jednoho lidského života není možné poznat a pochopit vše co život a vesmír obnáší. Je však možné na vlastní kůži procítit vše podstatné pro náš vlastní život a naplnit tak všechny naše smysly a duši až po okraj.
Jde o to zozšířit vědomí a posunout se do vyšších vibrací a vytříbit naše rozlišovací schopnosti do jemnějších nuancí.

Nikoli pouhé rozumové pochopení, nýbrž procítění – PROCÍTĚNÉ POZNÁNÍ je celistvým životním poznáním a osvobozujícím aktem, přibližujícím nás k poznání ŽIVOTA – BOHA.

Růstem našeho vědomí roste vědomí lidstva, přírody, Země i vesmíru. Skrze nás roste božské vědomí.

více … 👁

Pravda

NEJBLÍŽE JSME PRAVDĚ, KDYŽ MILUJEME.

Hluboká láska v nás je zárukou toho, že:
– netrváme na pravdě své
– nikomu nestraníme bez ohledu na výhodnost
– stojíme za každých okolností na straně Pravdy a hlubšího poznání, které sebou nese.

… více 👁

Duchovní inteligence

Duchovní inteligence je inteligence CITU.

Je pojítkem mezi jednotlivými „informacemi”. Propojuje všechny naše znalosti, dovednosti a zkušenosti získané v rámci našeho vývoje.

Spojuje tam, kde nás limituje odbornost, jinakost a rozdílný pohled na svět.

… více do hloubky… 👁

Homo sapiens (sapiens)

SPOJENÍ DUCHOVNÍHO JÁDRA, DUŠE A HMOTNÉHO TĚLA.
DUCH + DUŠE + TĚLO

VYŠŠÍ JEDINEČNÝ TVOR, JENŽ MÁ PŘEDPOKLAD MOUDŘE SPRAVOVAT ZEMI A VEŠKERÝ ŽIVOT NA NÍ.
Nejvyšší dosaženou kompetencí druhu HOMO SAPIENS je člověčina.

V dogmaticky materialistickém pojetí světa, nemáme možnost vnímat a pochopit zákonitosti a souvislosti, které nám život každodenně přináší a ukazuje.
Je to nevědomost člověka, který většinově nepoznal sám sebe, říká si pán tvorstva a chce bojovat, soupeřit, plenit, kontrolovat a řídit, namísto milovat, spojovat, pečovat a vést.

Člověk žijící v nevědomosti, dokáže bez ohledu na vzdělání a dobré životní podmínky napáchat nejhorší škody a zločiny na lidství.
Jako bychom zakleli a uvrhli člověka do opakovaného následování nemocných vzorců rodičů, skupin a celých společností parazitujících, namísto spolupracujících se svým vlastním druhem.

V rámci OSVÍCENÍ – PROZŘENÍ – dochází přirozeným způsobem (bez použití psychidelických látek) k vědomému otevření se původní spiritualitě a spojení se v různé míře s božskou – duchovní inteligencí.
Člověk je nadále schopen sobě vlastním, jedinečným způsobem, vnímat skutečnosti a souvislosti, kterých si do té doby nebyl vědom. Nejde o informace načtené z knih, nýbrž informace “stažené” ze svého pod/ne/vědomí. Můžeme to přirovnat stahování informací z iCloudu.

Opětovné propojení se se svým vyšším JÁ je důležitým krokem v sebe přijetí a evolučním vývoji jednotlivce, rodu i lidstva.
Autenticita a schopnost přísné sebereflexe je jeho nezbytnou součástí.

Jde o přirozený duchovní křest. Církevní křest vnímám spíše jako potvrzení názorové jednoty skupiny lidí v pohledu na Boha, nikoli hluboké vnitřní jednoty s ním. Není totiž rozhodující zda v Boha věříme, nýbrž to, zda v Bohu žijeme. Zda žijeme v souladu se svou hlubokou vnitřní Pravdou.

Hovoříme různými světovými a odbornými jazyky, ale nezvládáme „obyčejnou” otevřenou komunikaci člověka s člověkem.
Vyhýbáme-li se pravidelné debatě a přímé konfrontaci názorů, naše psychická odolnost a duchovní rozvoj slábnou.

VĚDA a VÍRA MUSÍ NALÉZT SPOLEČNOU ŘEČ.
Ideální spojení na cestě za poznáním lidstva je propojení víry a vědy skrze vědce, kteří přirozeným způsobem prošli iniciací – různou mírou osvícení a duchovního poznání.

Je třeba si uvědomit, že duchovní poznání je svou podstatou duchovní! Z logiky věci tedy plyne, že jej vědeckými metodami potvrdit nelze!!!
Platí však, že vše, co se děje ve hmotě je odrazem života duchovního a kdo tyto zákonitosti zná je schopen vnímat souvislosti mezi nimi.


Darwinova teorie hovoří o vývoji druhu, nikoli o vzniku života ve vesmíru.

Oficiální věda nezná odpověď na to, jak vznikl život. Nezná tedy jeho původ a tudíž ani podstatu, bez níž nelze vyvodit ani žádné definitivní závěry. Známe pouze závěry průběžné.
Život je vývoj a opakované přehodnocování a poznávání.

Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich poznání.

Nejde o to vědecká poznání jakkoliv znevažovat, ale pochopit jejich limity a z čeho tyto limity plynou.

ZRALÝ HOMO SAPIENS – CELISTVÁ BYTOST

ČTYŘI ŽIVLY V HARMONII
HRAVÉ BEZELSTNÉ DÍTĚ I ZRALÁ MOUDROST. ANDĚL S ĎÁBLEM V JEDNOM TĚLE. BÍLÁ A ČERNÁ V JEDNOTĚ.
AUTENTICKÁ BYTOST ROSTOUCÍ KE SVĚTLU. Necítí již potřebu bojovat, nýbrž spolupracovat.

Melancholik, sangvinik, flegmatik i cholerik v souladu.
Celistvá bytost znamená zpracované hraniční formy projevů všech základních osobnostních typů.
Hluboká zralá osobnost, využívající širokou škálu lidskosti a soucitu.
Osobnost žijící v přítomném okamžiku. Reagující na tady a teď, bez předpojatosti a uzavřených myšlenkových konstruktů. Osobnost s otevřenou myslí a srdcem.
Nebojí se být vystaven diskusi ani citovým útokům nezralých diskutérů. Vnímá pokusy diskreditovat, manipulovat a zraňovat, ale nenechá se jimi zastrašit.


HOMO SAPIENS JEDNÁ V SOULADU S S LÁSKOU, SE KTEROU JE SPOJEN SKRZE ŽIVÉHO DUCHA VE SVÉM STŘEDU.
NÁŠ VNITŘNÍ VESMÍR – MIKROKOSMOS, JE SPOJEN S UNIVERSÁLNÍ MOUDROSTÍ NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE. VYMAŇUJE SE Z MOCI ÚČELOVÉHO JEDNÁNÍ TEMNOTY V NÁS.

číst dále … 👁

Otevřená mysl

OTEVŘENÁ MYSL JE BDĚLÝM VĚDOMÍM PRÁVĚ NAROZENÉHO DÍTĚTE.
Vědomím, podobajícím se poupěti lotosového květu sajícím doušky poznání ze svých kořenů a okolního prostoru.

Naše vědomí se rozvíjí a učí dle prostředí ve kterém se pohybuje.
V případě neharmonického prostředí se formuje a chová dle výhodnosti – strategie “přežití”.

Otevřená mysl dospělého jedince je stav, ve kterém necítíme potřebu se za každou cenu ztotožňovat s myšlenkami a názory druhých, ani nutkavou potřebu obhajovat a prosazovat názory své.
Stav, kdy se svobodně projevujeme na základě vývoje událostí v daném okamžiku. Tvoříme sobě vlastním, individuálním způsobem.

… více 👁

Pocity

POCITY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO VĚDOMÍ.

Jsou to „informace“ z našeho vnitřního světa – mikrokosmu, jejichž vyhodnocování zásadním způsobem ovlivňuje vnímání sebe samých, druhých i okolního světa – makrokosmu.

Pochopení těchto „informací“ se následně odráží v námi vytvářené realitě.

… více 👁

Rozum a cit

DVĚ STRÁNKY JEDNÉ MINCE.


Mužský a ženský princip jsou součástí bytí každého člověka, bez ohledu na pohlaví.
Rozum a akce + Cit a morální opora

Rovnováha mezi těmito principy zásadním způsobem ovlivňuje zdravé vyhodnocování a schopnost objevovat i přijímat nové smysluplné cesty a to včetně nových paradigmat.

… více 👁

Partnerství

PARTNERSTVÍ JE PRINCIP – NEJVYŠŠÍ FORMA LÁSKY – ZDRAVÁ ZÁKLADNÍ VAZBA – VNITŘNÍ SVOBODA

PARTNERSTVÍ ZNAMENÁ ZDRAVÉ NASTAVENÍ VNITŘNÍCH HRANIC
Žiju-li v lásce a vnitřní harmonii, nedovolím tyto hranice zpochybňovat ani narušovat a zároveň jsem schopen vnímat a respektovat hranice druhých.

BÝT PARTNEREM ZNAMENÁ HLUBOCE MILOVAT.
Neznamená automaticky romantický vztah ve smyslu milujeme se navzájem, nýbrž JSME MILUJÍCÍMI lidmi.
Nese sebou schopnost otevřeně vyjádřeného názoru na faktické úrovni. A to včetně faktického vyjádření svých citů a pocitů.

Přirozenou součástí partnerství je zdrající moudrost.
K naplnění partnerství je důležité nejen umět názory a potřeby vyjádřit či vyslechnout, ale také činit konkrétní kroky k jejich naplňování.

Nejsme-li na úrovni partnerství, využíváme nižší formy komunikace k tomu, abychom dosáhli svých i nepřiznaných si potřeb a cílů. Nejsme schopni se hlouběji citově angažovat ani zdravě komunikovat, protože jsme energeticky spoutáni v minulosti.

Schopnost navazovat zdravé citové vazby se utváří v rodině a následně v atmosféře kultury a společnosti ve které žijeme.
Šíření pocitu viny, strachu, špatného svědomí či méněcennosti, je běžným nástrojem ovládání a kontroly. Na tomto principu je založena většina nezdravých vazeb v rodině a následně všech nefunkčních osobních i pracovních vztahů.

Číst dále … 👁

Rodina

RODINA JE SOUKOLÍM RŮZNĚ VELKÝCH, OZUBENÝCH KOLEČEK. JEJICHŽ SLADĚNÍ SE V DANÉM PROSTŘEDÍ A ČASE OVLIVŇUJE EKOSYSTÉM CELÉHO VESMÍRU.

JEDINEČNÝ, GENIÁLNÍ SYSTÉM PROJEVUJÍCÍ SE SKRZE RODINU, JI ČINÍ VÍCE ČI MÉNĚ ZRALOU, ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ BUŇKOU KAŽDÉ SPOLEČNOSTI
Vnitřní “Ekosystém” rodiny je spoluutvářen všemi členy navzájem.
Dle, “neviditelné” niterné práce každého jednotlivce se harmonizuje či disharmonizuje její celkové klima.

V životě ve hmotě máme různě těžké startovní pozice, máme však vždy naloženo tolik, kolik uneseme. V jistém okamžiku je třeba se vlastní, láskyplnou volbou otevřít vyššímu vedení.
Štěstí bez vlastního přičinění neexistuje! Vnímáme-li život v hlubších souvislostech chápeme více než ti, kteří nejsou schopni jednotlivé roviny života vnímat a propojit.

Každá duše plně zodpovídá za svůj vlastní vývoj i to, do jaké míry a jakým směrem se nechává v daném životě ovlivnit.
V rámci své rodiny máme možnost pozvednout a posílit rodinné kořeny či je svou sebelítostí, niterní odděleností a soudy druhých zanést a oslabit.

JSME BYTOSTI SCHOPNÉ BEZPODMÍNEČNĚ MILOVAT A TVOŘIT.
JSME STVOŘENI K OBRAZU BOHA – Tvořit, nikoli plodit za každou cenu, je naším posláním.
Milujme se a množme se je poněkud zavádějící slogan… rozmnožovací schopnost má i králík.

Jsme-li v otázce rodičovství těmi vyvolenými, je třeba si uvědomit, že naše děti přicházejí skrze nás, avšak nejsou naším vlastnictvím. Každá lidská bytost je jedinečná a sama utváří svůj svět.
Děti jsou do jisté míry naším odrazem, ale nejsou stejní a je nebezpečné chtít po nich, aby mysleli a chovali se jako my!
Duše si vybírá rodinu, dle toho jakou zkušenost musí zvládnout ke svému dalšímu vývoji a zrání. Dle podobnosti tématu a míry zpracované karmické vazby si vybírá své rodiče.

Nelze se posunout v podstatě svého vývoje dále, nejsme-li schopni zvládnout základní rovnice života. Nelze nabýt vnitřní harmonie nezvládáme-li bezpodmínečné přijetí členů své vlastní rodiny.
Jsme podprahově spoutáni pokud si zrcadlíme či projektujeme vlastní nezralé vzorce v druhých. A to do té doby, dokud je neočistíme v sobě samých.
Plné pochopení pojmu bezpodmínečná láska je důležité k pochopení a přijetí celého tématu rodina.
Je často mylně chápáno a proto je jejich vysvětlení předmětem besed a osobních konzultací.

RODINA JSOU DVA A VÍCE

MILUJÍCÍ MUŽ + MILUJÍCÍ ŽENA = VZÁJEMNÁ LÁSKYPLNÁ TVORBA

K vnitřní harmonii a souladu páru, je důležitá osobnostní vyrovnanost.
Projevem ideálního spojení muže a ženy je jev zvaný „Intelektuální hašteření.”

Obdobné archetypy.
Vychází z intelektuální vyrovnanosti. Obdobného SQ (duchovní inteligence) a IQ.

Vyrovnaná síla osobností sebou nese výrazný předpoklad, že se pár bude zdravým způsobem doplňovat a nebude vznikat prostor pro nudu či manipulaci a přenos jejích důsledků do rodu.
Osobnostně vyrovnaný, OTEVŘENĚ KOMUNIKUJÍCÍ pár zraje k tvorbě. To znamená, že bude maximálně kreativní a to i ve smyslu PLODNÝ!

Ztrácíme se v překladu života a ztrácíme i svou rozmnožovací schopnost.
Sex stal náhražkou Lásky a milování se. Sexuální politika vymývá mozky davům. Z milování se vytratila tvořivost, hravost, smyslnost a zůstává často jen živočišná mechanická potřeba podporovaná laciností, vulgaritami a dogmatickými pravdami.
Sex se tak stal obrovským businessem, stejně jako rodičovství.


NEPLODNOST JE NÁSLEDKEM NEMOCNĚ (né mocně – né tvořivě) SMÝŠLEJÍCÍCH.
JE MOUDRÝ, PŘIROZENÝ REGULAČNÍ NÁSTROJ, VÍCE ČI MÉNĚ, NE/MOCNÉ DOBY. DOBY, VE KTERÉ SI NEMOCNÁ LIDSKÁ PÝCHA UMANULA, ŽE ZCELA NAHRADÍ PŘÍRODNÍ ZÁKONITOSTI!

JSME STVOŘENI K OBRAZU BOHA, JELIKOŽ VŠAK NECHÁPEME PLNÝ VÝZNAM POJMU TVORBA, NAHRAZUJEME JI UMĚLÝMI ZPŮSOBY TAM, KDE JSME KE ZKUŠENOSTI ZVANÉ RODIČOVSTVÍ VNITŘNĚ NEDOZRÁLI!

Umělé oplodnění je v naprosté většině případů nerespektováním a znásilňováním hlubších přírodních zákonitostí.

Neplodnost nás upozorňuje na přítomnost duchovní nezralosti jedinců přípdně je varováním před spojením nesourodého. Chrání planetu Zemi před necitlivostí a přelidněním v dobách, kdy lidská pýcha dosáhne vrcholu.
V dobách, kdy mocenské nástroje nevědomých nenasytných vydělávají na nevědomosti davů a vyrábí děti jak na běžícím pásu. Ještě jsme nepochopili podstatu sebe samých, ale došli jsme tak daleko, že chceme určovat pohlaví, barvu očí, vlasů či inteligenci druhých… chceme rozhodovat o všem!
Neplodnost jde ruku v ruce s degenerací myšlení a chování lidstva.

Namyšlenost a pýcha západního světa odsuzuje přelidněnost v části světa kde je vysoká negramotnost. Nevidíme si však na špičku svého vlastního dle škatulek vzdělávaného nosu a pýcha tak převážila nad Láskou a pochopením skutečné podstaty problému. Plošná vzdělanost je jako zaklínadlo, které se stalo dobrým businessem a vymítilo živou inteligenci a celoživotní, přirozené sebevzdělávání.
Odsuzujeme druhé a sami problém přelidněnosti prohlubujeme, namísto abychom přemýšleli a hledali zdravou cestu k Lásce a plodnosti v sobě samých.

Duchovní nevědomost ve spojení s pocitem všemohoucnosti je nemoc, jež zabíjí vše živé a přirozené v nás.
Vše, co je nemocné na Duchu se odráží v nemocné tvorbě a následně bezmocné mysli.

Nezpracovaná vlastní rodinná zátěž a nezralá volba partnera posilují od jistého okamžiku všechny disharmonie získaných v rodině a upevňované v jejich kořenech. Projeví se na případných potomcích.

Proto kladu důraz na zralou, vědomou volbu partnera a přirozený proces početí, stejně jako na přirozený porod a duchovní rozvoj.
ČAS a zralé načasování hraje v našich životech podstatnou roli.

„NEPLODNOST” je důsledek nepochopení a opakovaného znásilňování přírodních zákonitostí. Vznik života je součástí přirozeného výběru v rámci druhu.
Dlouhodobé popírání vnitřní Pravdy, nám brání vidět sebe samé reálně a možnosti opětovného propojení se s původním zdrojem, vnitřním naplněním a přirozenou schopností se rozmnožovat.

Nezrale prosazená ne/mocná vůle nás zbavuje schopnosti mocně tvořit zdravou budoucnost lidstva.

Z TOHOTO DŮVODU JE NEZBYTNĚ NUTNÉ VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST VLASTNÍMU SMÝŠLENÍ I CÍTĚNÍ A ZRALÉMU VÝBĚRU PARTNERA. OBZVÁŠTĚ JSME-LI PŘIPRAVENI ZALOŽIT RODINU.

Ten, kdo volí partnera je žena.
Jen ona sama ve svém nitru zná svou skutečnou niternou motivaci.

Nejrychlejší spermie muže je zase přirozeným vítězem v závodě o život, což je v rámci umělého početí znemožněno.

Každá disfunkce v cítění a myšlení sebou přináší mylné výklady z nichž se vyvozují nemocné závěry. Ty způsobují větší a větší problémy ve vztazích, jež nabádají k hlubším zamyšlením a spolupráci v celé rodině.
Protože tak většinově nekonáme, vidíme často problém zcela jinde než kde ve skutečnosti je a tak se v rámci vývoje rodiny nic podstatného dlouhodobě nemění.
Nemoc může být dar i prokletí. Záleží na tom, proč přichází.

VLASTNÍM MYŠLENÍM A CHOVÁNÍM UTVÁŘÍME NÁŠ SVĚT.
NAŠÍM VLASTNÍM VIDĚNÍM A SMYŠLENÍM PROGRAMUJEME SVÉ ŽIVOTY I ŽIVOTY SVÝCH DĚTÍ.

Podstata mateřské a otcovské Lásky není jen otázkou krve, nýbrž především otázkou zralosti Ducha, otevřeného srdce a mysli
Otevřenosti srdce, jež cítí cestu. Srdce jež spojuje, nabádá a vlastním příkladem vede k autenticitě a spolupráci, bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, zdraví, inteligenci, barvu očí a problémy, bolesti i strasti, které sebeou život v nevědomé rodině přináší.

Vnitřně nezrající jedinec získává skrze péči o děti či zvířata pocit naplnění či sebehodnoty.
Děti i zvýřata se tak často stávají náhradní výplní života i obchodním artiklem všeho druhu.
Bezbrannost a roztomilost dětí a zvířat probouzí v nezralých osobnostech potřebu pečovat či v nich vzbuzuje odpor.

Tento nepochopený fakt je nebezbpečný v tom, že vnitřně nezrající jedinci, kteří naplňují svou prázdnotu skrze děti či zvířata se vnímají jako milující bytosti a tak se v nefunkčních rodinných vztazích ani nesnaží o změnu u sebe samých. Obviňují své partnery či nejbližší okolí z problému, který je jejich vlastní.

VLASTNÍ NENAPLNĚNÍ LÁSKOU SE VŽDY ODRÁŽÍ VE VZTAHU K NEJBLIŽŠÍM.
Nedokážeme-li otevřeně komunikovat a spolupracovat v rámci rodiny, nedivme se, že je svět tam, kde je…

… více 👁

Muž & žena

POSLÁNÍM MUŽE I ŽENY JE BÝT MILUJÍCÍM ČLOVĚKEM A TVOŘIT.
Nikoli za každou cenu plodit.

DNEŠNÍ MUŽI A ŽENY MUSÍ SVÉST VÍTĚZNÝ BOJ S VLASTNÍ DUCHOVNÍ NEVĚDOMOSTÍ A PÝCHOU, ABY SE MOHLI ADAM A EVA V NÁS OBRODIT A DOZRÁT

MUŽ = BŮH
ŽENA = BOŽSKÁ INTELIGENCE

Rozumová – praktická inteligence muže(mužský princip) je inspirována a vedena skrze citovou – vyšší logickou inteligenci ženy (ženský princip).

Umělá inteligence, stejně jako lidský rozum odproštěný od citu, není sto chápat všechny projevy niterné duchovní inteligence. Cesta do svého nitra bývá zdlouhavá. Nepochopení a nepřijetí podstaty mužské a ženské role v našich životech nás vede k vnitřní rozpolecnosti a zracenosti.

Žena je tím kdo si volí partnera. Bez ohledu na to, jak to z venčí vypadá.

strong>MUŽ musí milovat ženu, kterou si zvolí, aby její „komplikovanost” pramenící z celostnějšího vnímání života, plynoucího z její role, respektoval a přijímal.
Hluboká Láska k ní mu dává sílu opakovaně překonávat svou pohodlnost a neochotu měnit zažité návyky a stereotypy a sám se tak niterně rozvíjet.

ZÁKLADNÍM PROJEVEM „IDEÁLNÍHO” SPOJENÍ MUŽE A ŽENY JE JEV ZVANÝ „INTELEKTUÁLNÍ HAŠTEŘENÍ.”
Vychází z intelektuální vyrovnanosti osobností.
Obdobného SQ (duchovní inteligence) a IQ.

Tato vyrovnanost je základním předpokladem a nejúčinnějším prezervativem proti zavlečení nudy a manipulace do vztahu.

Živá INTELIGENCE je „sexy”.
Nejen naše tělo, nýbrž především náš rozum a náš cit potřebují živé podněty k uspokojení a růstu!
Je nám třeba uspokojivých “odpovědí” (interakcí) v rozumové i citové oblasti!
Jde o intelektuální uspokojení naplňující nás klidem.

Nejvyšší projev Lásky v této vývojové fázi lidstva je autenticita. Pouze skrze autenticitu lze vidět realitu a průběžně tak tříbit vztahy
Kde není autenticita a jasné nastavení hranic (nikoli slova, nýbrž činy jsou pevným nastavením hranic), tam roste vnitřní pnutí a nespokojenost, která bývá často zjednodušeně hozena na hlavu autentičtějšího partera.
Ten může cítit, že něco ve vztahu není v pořádku, avšak nechápe na vědomé úrovni co se děje a těžko tak může zdravě reagovat.


KDE OBOUSTRANNĚ ZRAJE CIT A CITOVÁ INVESTICE DO VZTAHU JE VYROVNANÁ, DOCHÁZÍ K OPAKOVANÉ VNITŘNÍ OBRODĚ – „ZNOVUZROZENÍ” OBOU PARTNERŮ I VZTAHU.

Vše co ne/dáváme, dostáváme zpět v podobě ne/naplněného vztahu se sebou samým.

Pár, který neprochází pravidelně diskusemi, tříbením názorů a není ochoten snášet KONSTRUKTIVNÍ kritiku partnera a pracovat s ní, nemůže zrát k Lásce. Láska je neustálý proces růstu.
Citové havárie v partnerství jsou zde proto, abychom poznali a porozuměli sobě samým, druhým i životu. Ne, abychom se citovým projevům vyhýbali a žili v „klidu na povrchu” a rostoucí bouří v sobě.

BĚHEM DĚTSTVÍ JSME „INFIKOVÁNI ENERGETICKÝMI VAMPÍRY,” KTEŘÍ VLÁDNOU MANIPULAČNÍMI TECHNIKAMI.
Stáváme se tak vhodným partnerem pro obdobně infikovanou „oběť”, se kterou podvědomě „bojujeme o přežití”.
Cítíme potřebu se vymezovat či bojovat s každým s kým si nezrale vykládané obrazy ve své hlavě zrcadlíme či do nějž si svůj vlastní problém projektujeme.

DĚJE SE TAK, DOKUD NEPROZŘEME A NEOSVOBODÍME SE OD ROLÍ OBĚTÍ, VINÍKŮ A SOUDCŮ V NÁS a nezačneme se svým okolím otevřeným způsobem komunikovat a tvořit.

Jako děti jsme bezpracně sály mléko z prsu své matky a jako nezralí „dospělí” chceme stejně bezpracně sát Lásku a pozornost milujících bytostí, které jsou díky vytrvalé vnitřní práci vnímavější.

ZRALÁ VOLBA PARTNERA A SPOLEČNÝ DUCHOVNÍ RŮST JE PŘIROZENÝM, DLOUHODOBÝM KLÍČEM K BODU „G“ A PŘIROZENOU “MODROU PILULKOU” ZÁROVEŇ.
Propojuje, stimuluje a harmonizuje naše duše, těla i životy. Dává sílu se hlouběji propojovat a zároveň se vnitřně osvobozovat a růst do indivituality.
Zralá volba partnera uvolňuje veškerý potenciál jedince, který je autentický a vkládá do vztahu to nejhorší i nejlepší ze sebe a tím postupně obrušuje hrany a zraje.

Tato dynamika je podstatou láskyplné komunikace, jež činí dlouhodobě z obyčejných “čísel” čísla vrcholná.
Čísla vítězů, jejichž barvitý nadhled vítězí nad těmi, pro které je život pouhou černobílou partií rozumu na šachovnici života.

Sexualita muže a ženy má vypovídající hodnotu o nich samotných
Tato výpověď, však nesouvisí s hodnotou muže ani ženy.

MILOVÁNÍ SE je, za jistých okolností, důležitou výměnou energií mezi mužem a ženou. V případě opakovaného porušování vnitřních hranic ohrožujeme svá éterná těla, která mají přímou souvislost s otupením duchovní inteligence a ztrátou přirozené spirituality.

Laciný marketeting podporovaný médii mocně vymývá mozky davům a přesvědčuje, že ztopořený penis dělá muže mužem! Ženám podvrhuje degradují či dogmaticky dokonalé pohledy na život upevňující ne/mocné vzorce chování.

Neschopnost či neochota citlivě naslouchat svému nitru a následně i partnerovi, vyvěrá v necitlivou či přecitlivělou komunikaci. Součástí této komunikace je i řeč těla.
Otevřené, plodné komunikace mezi mužem a ženou se nedostává stále více, stejně jako se nedostává láskyplné, plodné komunikace jejich těl.

V rychle se měnící přetechnizované době, chceme vše dokonalé a takové jaké si to představujeme a nejlépe teď hned!

Člověk i lidstvo prochází kolečkem poznání, aby se zkušenost Adama a Evy pochopila v plném světle.
VŠE MÁ SVŮJ ČAS


V DNEŠNÍM CHAOSU SE ŽENY, STEJNĚ JAKO MUŽI CHOVAÍ JAKO „MIMOZEMŠŤANÉ“.
Máme ve znaku Mars a Venuši a stále se ztrácíme v překladu. Země je planeta milujících lidí.
Ztracenci nerostou k Lásce. Ztracenci Lásku v sobě potlačují, aby snadno a bezbolestně dostali co chtějí.


Není jednoduché rozpoznat hluboce milujícího muže či ženu, jelikož se nevyznáme v sobě samých.


MUŽI A ŽENY JSOU SI ROVNI. MUŽI A ŽENY NEJSOU STEJNÍ. LIDÉ NEJSOU STEJNÍ. STATISTIKY NÁS ŽENOU DO DAVOVOSTI

Lidé, rody a kultury podléhají přírodním zákonitostem.
Nelze žít svobodné životy v souladu s podstatou života, věříme-li, že Pravda je průměr vyčtený ze statistik.
„Fakta” plynoucí ze statistiky jsou „pravdou” pouze pro davově smýšlející. Tato zjednodušená „pravda” je používána na udržení davu pod kontrolou.
Udržuje v nás strach vystoupit z davu. Strach z toho být zdiskreditován, zesměšněn a ponížen před davem.
Zároveň nám tyto obecné pravdy dávají falešnou, bezcitnou sílu, dělat co není v souladu s naší niternou pravdou.

KAŽDÝ NESVOBODNÝ JEDINEC PAK CHCE BÝT ORIGINÁLNÍ ZA KAŽDOU CENU, PRÁVĚ PROTO, ŽE ŽIJE DLE VZORŮ “ÚSPĚŠNÝCH” ČI NÁVODŮ VYČTENÝCH ZE STATISTIK. VNITŘNĚ PAK ŽIVOŘÍ A URVE CO SE DÁ I ZA CENU POTLAČENÉHO LIDSTVÍ A SVOBODNÉHO DUCHA V SOBĚ SAMÉM.

… Číst dále 👁

Lidský mozek

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ MODEL „ŽIVÉHO PROCESORU” NA ZEMI.

Je dokonalým nástrojem člověka, jehož individuální vědomí prochází na planetě Zemi důležitou zkušeností, obohacující kolektivní vědomí (nadvědomí) naší vesmírné rodiny.

Individuální vědomí je nejvyšším operačním systémem člověka.

Láska je nejvyšším programem našeho vědomí.

Skrze otevřené vědomí a jeho rozšiřování otevíráme zdroje nejvyšší inteligence a jsme schopni tvořit v lásce a harmonii.
Postupnou integrací a rozšiřováním svého Ega, roste naše vlastní Láska, sebe přijímání i přijetí druhých. Rosteme k jednotě.

V momentě odklonu od lásky a pravdy ztrácíme sebe samé. Postupně se tak vytrácí možnost transformace a „znovuzrození“ a tento proces se odráží i na degeneraci mozku.

ROZPADÁ SE JEDNOTA A ODDĚLUJÍ SE NEJCITLIVĚJŠÍ ČÁSTI CHRÁNÍCÍ NÁS PŘED NEMOCNÝMI VOLBAMI, SEBEDESTRUKCÍ A ZÁNIKEM RODU I DRUHU.

… více 👁

Vědomí

PLNÉ VĚDOMÍ JE STAV BYTÍ.


NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ BYTÍ JE LÁSKA. CELISTVOST A HARMONIE.
JE TO STAV NA ÚROVNI PLNÉHO VĚDOMÍ SI SEBE SAMÉHO. SOUHRA ČAKER A HARMONIE NA VŠECH JEJÍCH ENERGETICKÝCH ÚROVNÍCH.

PŘIROZENÝM ZPŮSOBEM JSME SCHOPNI ZRÁT DO STAVU BYTÍ SKRZE ŽITÍ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU.
Ve vysokém stupni vědomí jsme shopni komunikovat v plně bdělém stavu a sobě vlastním, přirozeným způsobem mimosmyslově komunikovat.

… více 👁

 

Kontakt

Magdalena Soušková
  +420 603 231 929