Magdalena


„Krása inspiruje, Láska hojí, Pravda transformuje.”

JMENUJI SE MAGDALENA
Pracuji se světlem a stíny lidské individuality.
Podtrhuji vše přirozené krásné a tvůrčí v nás.

NASTAVUJI ZRCADLO PRAVDY VAŠEMU NITRU I TVÁŘI.
Pomáhám odlíčit jednotlivé vrstvy společenských masek, uvolnit závislostní mechanismy v mysli i chování, zhojit primární vazby, zharmonizovat niterný řád a utvářet nezávislé vztahy. Vedu k sebepoznání, sebepřijetí a sebeúctě.

TVOŘÍM V DUCHU KRÁSY VESMÍRNÉ
Restauruji obraz pozemského života. Vnáším světlo poznání do jeho nejtemnějších míst. Měním černobílé pohledy v pohledy celostní – pestrobarevné. Padesát odstínů šedi nám totiž k naplněnému životu nestačí. Abychom se mohli ocitnout v Ráji svého srdce, je třeba následovat jeho hlas a stanout před očima svých bližních zcela nazí – OPRAVDOVÍ. Jinými slovy: je třeba žít v PRAVDĚ.

25 let v uměleckém prostředí, úzká spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života, s ženami z různých oborů i společenských skupin a každodenní naslouchání lidským příběhům, mě dovedlo k poznání, že nejvyšším uměleckým dílem a geniální filozofií zároveň, je život sám. Že představení na jevišti zvaném Země je vyzrcadlením dlouhodobých procesů a příprav v zákulisí celého vesmírného divadla k jehož naplnění přijímáme jedinečné role. Jiná doba, jiné kulisy, jiné kostýmy avšak podstata hry stejná:

BŮH BYL POVÝŠEN NAD PRAVDU, MUŽ NAD ŽENU, ROZUM NAD CIT, TITUL NAD MOUDROST A TAK ZAČALO PEKLO NA ZEMI.
Chaos v oblasti vztahů, vzdělávání a zdraví. Církev a věda jsou totiž dobrý sluha, avšak špatný pán.

ZEMĚ JE INTERAKTIVNÍ ŠKOLA HROU
Na vlastní kůži máme možnost procítit nakolik jsme se vzdálili zákonu BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Přijetí PRAVDY o sobě samém a svých bližních je mocný transformační akt. Pravda nás osvobodí od všech stereotypů.

POZNEJME SEBE SAMÉ A POZNÁME CELÝ VESMÍR
JSME JEDNO KOLEKTIVNÍ S/VĚDOMÍ. JEDEN ŽIVOUCÍ ORGANISMUS.
Různé verze Adama a Evy. “Kopie” zrající k nejvyšší verzi sebe samých. Duchovní “bratři a sestry”.

Duch Velké Matky nás učí historii lidstva. Propisuje se skrze naše podvědomí do všech životních příběhů. Do jmen i názvů a jednoduchých symbolů (chromozom X, chromozom Y). Pravda zanechává stopy v nás i všude kolem nás. Symbolika a řeč těla jsou mnohem hlubší pojem, než-li si většinově uvědomujeme.

Splynou s davem není to samé jako splynou s druhými v duchu láskyplné jednoty. Je třeba čerpat informace “z první ruky”. V samotném jádru vlastní existence. I jedna kapka Pravdy někdy postačí k velkému třesku sebeuvědomění a přílivu hojivých poznání z oceánu nekonečna.
Více o mně …

CÍTÍM A MYSLÍM, TEDY JSEM
Provázím krajinou mysli, duše, ducha a těla.

VĚNUJI SE MULTIDIMENZIONÁLNÍ KOMUNIKACI, PRAKTICKÉ FILOZOFII, ETIKOTERAPII, KOSMETOLOGII A VIZÁŽISTICE.
Mou srdeční záležitostí je má rodina, příroda, komunikace a symbolika života.

CTÍM LASKAVOST, AUTENTICITU A ŽIVOTNÍ MOUDROST NEODTRŽENOU OD REALITY BĚŽNÉHO ŽIVOTA.
Věřím v celostní pohledy a poctivé tříbení informací přijímaných z řad rodičovských, církevních, vědeckých i mediálně známých osobností.

JSEM ZAKLADATELKOU UCELENÉHO FILOZOFICKÉHO, TRANSFORMAČNÍHO KONCEPTU
Vedu k rozvoji kritického i abstraktního myšlení. Pracuji s meditační technikou rozjímání. Věnuji se metafyzice a genetice mysli. Zabývám se rodinným a celospolečenským ekosystémem. Vnímám zákon zrcadlení, rezonance, paradoxu a relativity ve vztazích.

Nečekané mystické prožitky vnesly do mého života hluboká poznání o primárních principech a vesmírném řádu v nás.
Staly se impulzem k intenzivnímu studiu mezilidských vztahů a vzájemných vazeb ve vývoji člověka, rodiny, společnosti, přírody a vesmíru. Základní přehled jsem ukončila studiem Etikoterapie, zabývající se uzdravováním nemocných vztahů.
V rámci rozšířených stavů vědomí jsem přijala staronové duchovní paradigma v jehož duchu žiju a tvořím. Pravidelně se účastním filozofických debat, besed a přednášek s různou tématikou. Každý den tříbím esenci poznání linoucí se jako stříbrná nitka života všemi filozofiemi, duchovními i exaktními vědami a obory.

PRAKTICKÁ FILOZOFIE
Podstata filozofie spočívá v práci s pojmy. Pramení v LÁSCE K MOUDROSTI povznášející lidského ducha.
Poznatky praktické filozofie vychází z pozorování ojedinělých i pravidelně se opakujících jevů v přírodě i lidském společenství a prociťování PRAVDY na základě sebepoznání a vlastní zpracované životní zkušenosti.

Praktická filozofie „snáší nebe na Zem”. Propojuje vesmírné s pozemským. Velké s malým. Vnější s niterným. Jádro s celkem.
Ve spojení s mystickými zážitky nám umožňuje nahlížet pod povrch jevů a dějů, vnímat symboliku života skrze obrazy. Symboliku.
Předat mystické prožitky druhým je nemožné, díky nim je avšak možné vysvětlit pojmy a děje, které pro nás byli doposud těžko uchopitelné.

OČISTEC JE ARCHAICKÝ VÝRAZ PRO TRANSFORMACI.
Transformační proces pozemského života, vedoucí k očištění se od ortodoxních a dogmatických pohledů zástupců církve a vědy i stereotypů doby a kultury ve které vyrůstáme.
Jelikož má každá doba i obor jiný jazyk, ztrácíme se běžně v překladu. A to i tehdy, hovoříme-li “stejným jazykem”.
Přijetí PRAVDY o sobě samém spolu s přijetím plné zodpovědnost za své omyly a slepě přejatou, nezralou víru je osvobozující transformační akt.

TERAPIE JE NOVODOBÝ VÝRAZ PRO ARCHAICKÝ POJEM EXORCISMUS
Pojmenování „ĎÁBLA” jeho PRAVÝM JMÉNEM, vede k jeho „VYMÝCENÍ” a osvobození POSEDNUTÝCH.
Jinak řečeno:
Pochopení PROBLÉMU a jeho PRAVÉ PŘÍČINY, vede k jeho VYŘEŠENÍ a uzdravení NE/MOCNÝCH.

SEBEROZVOJ A RŮST JE ZÁKLADNÍ PROJEV UNIVERZA. UNIVERZÁLNÍ INTELIGENCE JÍŽ JSME NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ
Touha poznávat a růst na duchu je nám vlastní. Není-li nám umožněno tuto touhu od dětství přirozeným způsobem naplňovat, naše vědomí se uzavírá a duše i těla chřadnou. Frustrace ducha se projevuje nemocnými vztahy, nezralou sexualitou, depresemi, disfunkcemi, nemocemi a závislostmi všeho možného druhu.

Zásadní rozdíl mezi seberozvojem a současným vzdělávacím systémem je v rozvoji individuality a rozvzpomenutí se na mocná poznání se kterým jsme na tento svět přišli, versus potlačení individuality a nalití informací dle předem schválených osnov v určitém časovém úseku do „nádob“ zvenčí. A to vše pod tlakem zpolitizovaného byrokratického systému a úředně schválenou znormalizovanou „autoritou”, která ve skutečnosti nepoznala a nepochopila svou vlastní podstatu. Nepoznala sebe.

Při pozorování a vyhodnocování veškerých jevů totiž nesmíme zapomínat na fakt, že i my sami jsme projevem inteligence, jejíž projevy pozorujeme. Bez sebepoznání a pochopení své vlastní podstaty, těžko pochopíme genialitu inteligence, která promlouvá a tvoří v nás, skrze nás i mimo nás. Těžko pochopíme to, co nás v samotném jádru propojuje s celkem.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA.
Duch Matky Země je obrazotvorný. Projevuje se skrze zhmotněné vize. Skrze říši nerostů, faunu, flóru i lidské společenství. Jazyk symboliky je proto květnatý a multidimenzionální jako život sám. Je naším mateřským jazykem. Je „obrázkový”. „Příběhový”. Oslovuje naše vnitřní dítě. Dotýká se našeho srdce. Maximální možnou měrou zjednodušuje a přibližuje podstatu stvoření a tvorby veškerému lidu. Elegantně propojuje poznatky věd duchovních a exaktních. Sjednocuje všechny odborné žargony v jeden – obrázkový. Vyžaduje schopnost abstraktně myslet.

JSME HVĚZDY NA ZEM SPADLÉ
Obdobně jako hvězdy jsme i my lidé jedineční. Máme svůj vlastní zdroj vyzařování a rozdílný osud.
Každý z nás hraje hlavní roli ve svém vlastním životním příběhu a partnerskou či vedlejší roli v příbězích druhých.
Některé životní příběhy jsou známější jiné méně. Všechny jsou však součástí velké knihy života v níž se učíme číst.
Pozorovat hvězdné nebe a naslouchat řeči hvězd je ve své podstatě stejné jako pozorovat pozemský život a naslouchat lidem. Nasloucháme-li si s otevřenou myslí a otevřeným srdcem, máme možnost porozumět sobě samým, lidem kolem nás, hvězdným znamením i celým božským konstelacím.

KOŘENEM SLOVA UMĚNÍ JE UM NEBO-LI DOVEDNOST.
KAŽDÁ DOVEDNOST PROLNUTÁ CITEM PŘEKRAČUJE POUHÁ ROZUMOVÁ POZNÁNÍ A STÁVÁ SE UMĚNÍM. DĚLÁ Z POUHÝCH ODBORNÍKŮ SRDCAŘE.
I lékař, filosof, ekonom, biolog, učitel, fyzik, kuchař či zedník stávají se virtuózem ve svém oboru, čerpají-li inspiraci v samotném jádru vlastní existence a dělají to, co je jim v hloubi duše vlastní. To, co milují. To, s čím přišli obohatit tento svět.

UMĚNÍ OSLOVUJE NEJHLUBŠÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ
Antické umění i egyptská mytologie jsou prolnuté duchem tehdejší doby a mají pro lidstvo hlubokou vypovídací hodnotu.
Neméně důležitou vypovídací hodnotu má i současná tvorba vyjadřovaná novodobým jazykem a moderními prostředky.
Koneckonců i Bible, je zčásti filozofické a z části umělecké literární dílo, které ovlivnilo celé generace. Je třeba si uvědomit, že texty Bible nejsou původní ani kompletní a navíc jsou z různé hloubky vědomí vykládané.
Umění milovat je jedinou nezbytnou dovedností člověka, kterou je třeba vypilovat k dokonalosti. S uměním bezpodmínečně milovat přichází odpuštění a zásadní změna.

“ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU”. JAK SE ŘÍKÁ:”MATKA JISTÁ, OTEC NEJISTÝ”.
Jablko poznání bylo podáno Evě. Nestačí jej však jen nakousnout (APPLE), chceme-li poznat celou pravdu o stvoření a nezávislé tvorbě, je třeba být trpělivý, prokousat se k samotnému jádřinci a objevit jádro celé problematiky. V opačném případě se stáváme obdobou umělé inteligence. Mnoho dat, málo moudrosti.

PRAVDA JE POSELSTVÍM SVATÉHO GRÁLU. SRDCE UNIVERZA. KALICHU NAPLNĚNÉHO MOCNÝM POZNÁNÍM
Nalijme si tedy čistého vína: Pravda se rodí v bolestech. Nedá se však ani upálit ani umlčet. Dříve či později se vrací jako bumerang k těm, kteří se o to pokusili. Je zašifrována v duchovním i genetickém jádru každé ženy i muže. Je chromozomem X. Genomem MATKY STVOŘITELKY. Energie bezpodmínečné lásky. Symbolikou počátku – lůna života.
Symbolika života je neomylná. Řeč těla je mnohem hlubší pojem, než-li by se mohlo na první pohled zdát.

VRACÍME SE DO MINULOSTI ABYCHOM POCHOPILI PŘÍTOMNOST A UTVÁŘELI LÁSKYPLNOU BUDOUCNOST
Zrajeme od obrazu všemohoucího zatracujícího Boha – Otce, k obrazu bezpodmínečně milující Matky nahrazené macechou. Zpolitizovaným ne/řádem vystavěném na necelostních pohledech patriarchátu, který převychovává ženy k obrazu svému. Obdobně jako ve včelích jesličkách jsou tak z dětí vychováváni pyšní trubci a poslušné včelky dělnice. Výsledkem je MATRIX. Pokroucená matice a lidi myslící jako stroje. Jako nevědomý dav pasený hrstkou „vyvolených“ elitářů.

Historie lidstva je prolitá krví, zneužíváním, znásilňováním, ponižováním a zotročováním svobodné vůle.
Naši předci prošli dobou temna, aby mohla každá další generace vystoupat o něco výše ke světlu a uvidět dále za obzor.
Srdce našich rodičů tak bývají plná traumat, bolesti, strachu a závislostí z nich plynoucích.

Jejich důsledky jsem ve svém srdci musela odhalit a zhojit i já sama.
Na cestě mi pomáhali mí nejbližší a lidé mě podobní.
Lidé kteří si nikdy nepřestali klást hlubší otázky, hledat nové cesty a nacházet smysluplnější odpovědi.

NELZE SHLÍŽET DO ÚDOLÍ STÍNŮ S LÁSKYPLNÝM NADHLEDEM, DOKUD JSME NEZDOLALI SVŮJ VLASTNÍ MOUNT EVEREST
Osobní prožitek je nepřenosný. Možnost otevřeně sdílet jedinečné životní příběhy, zkušenosti a názory z nich plynoucí, je však k ucelenému náhledu a zdravému vývoji jedince i druhu NEZBYTNÁ.
Více očí více vidí. Více srdcí více cítí.

ETIKA & ESTETIKA VE SVÉ PODSTATĚ JEDNÍM JSOU
Krása je vnitřní etika. Zákon mravní v nás. Narozdíl od zatracující společenské morálky je inspirativní, hojivá a tvůrčí.

TVŮRČÍ MÚZA, SVĚTLO ANEB DUCH SVATÝ
Umělecký, vědecký a církevní žargon je rozdílný, podstata tvorby je však stejná.

NÁHODY NEEXISTUJÍ. EXISTUJÍ POUZE DOPOSUD NEPOCHOPENÉ SOUVISLOSTI…Vítejte na mých stránkách…

zavřít

 

Služby

Osobní konzultace

Nahlížím do Vaší duše a hlavy.
Chcete-li změnit svůj svět a své prožívání, je třeba být k sobě upřímný a vůči mě otevřený.

PODÁVÁM POMOCNOU RUKU TĚM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT A SVÉ VOLBY
… nabízím duchovní vhled do vztahové problematiky a psychosomatických projevů v astrálním i fyzickém těle.
… laskavost a otevřený názor v okamžicích kdy necítíte pevnou půdu pod nohama.
… vedení ke kořenům Vašich traumat, psychických i fyzických problémů a vnímání hlubších souvislostí života.
… pomoc při řešení osobních problémů, emočních potíží, strachů, úzkostí, různě hlubokých smutků, nízkého sebe si vědomí či problémech se sebevyjádřením ve vztahu.
… poskytuji morální oporu při zvládání těžkého životního období a zpracování situace, která je bolestivá a nevratná.
… provázím psychospirituální krizí a vyrovnáváním se s pocity a stavy, kdy jste vtaženi do víru hlubokých duchovních prožitků o jejichž existenci jsme neměli ani ponětí. Díky vlastní zkušenosti vím, že to není cesta snadná a že vyžaduje hlubokou morální oporu.

K plné transformaci, hlubšímu sebepoznání, sebepřijetí a smysluplné trvalé změny je třeba vědomé práce a pravidelného setkávání. Jedná se o různě dlouhý proces.

 

Cena za konzultaci: 2 000,- Kč/ hodina (60 minut)

 

 Objednat se můžete telefonicky na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

RODINNÉ KRUHY

FILOZOFOVÁNÍ V ŠIRŠÍM KRUHU RODINNÉM .
Otevřená hlubší debata a zainteresovanost širší rodiny je zralou formou duševní hygieny a významným prvkem v budování pocitu sounáležitosti. Je vhodnou prevencí před zanesením a upevňováním nezralých vzorců myšlení a jednání do rodu a jejich psychosomatizováním v těle. Vede k mezigeneračnímu propojení, harmonizaci rodinného ekosystému.

Cena: 3 000,- Kč/ hodina / až 10 osob + doprava mimo Prahu

Kontaktovat mě můžete na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

 

VĚDOMÁ KOMUNIKACE A REPREZENTACE SPOLEČNOSTI

S duchovním nadhledem o věcech všedních i nevšedních…
Účelem filozofické debaty v rámci společnosti je bourání stereotypů spojených se starým duchovním paradigmatem a uvolnění přirozeného tvůrčího potenciálu.

JE-LI OSVÍCENÁ HLAVA, UZDRAVÍ SE SRDCE A CELÉ TĚLO
Každá společnost promlouvá ke klientům na vědomé i podvědomé úrovni.
Jednou z vědomých úrovní je odbornost a vzhled, tou podvědomou je stav jejich vnitřní harmonie.
Podstatu této harmonie nelze obejít, jelikož s ní všechny projevy úzce souvisí! Lze natrénovat různé komunikační techniky, ale tyto „fígly“ nejsou autentické a proto neplatí obecně ani trvale.

Otevřít svůj nejhlubší lidský potenciál znamená přenastavit vlastní i firemní optiku a všechny mocenské přístupy nahradit přístupy partnerskými. Růst odborně i lidsky.

ODBORNOST BEZ VNÍMÁNÍ A CHÁPÁNÍ HLUBŠÍCH DUCHOVNÍCH SOUVISLOSTÍ BÝVÁ NEJSLABÝM MÍSTEM MNOHA SPOLEČNOSTÍ
Bez celostního pohledu na život se totiž odbornost stává závislou na úředně ověřených pravdách a dogmatech jež v praxi života fungují jen do jistého okamžiku. Pak se celý domeček z karet zhroutí. Je to hra s vysokým hazardem.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A VEDENÍ LIDÍ V DUCHU NOVÉHO DUCHOVNÍHO PARADIGMATU JE PODPOROVANÉ V SAMOTNÉ EXISTENCIONÁLNÍ PODSTATĚ ŽIVOTA.
Je jádrem mocné, nezávislé tvorby.

Nikoli odborník, nýbrž srdcař je tím, po kom touží srdce každého SEBE SI VĚDOMÉHO manažera.
Rozdíl mezi nimi je v tom, že srdcař dokáže nacházet nové, smysluplnější cesty, kdežto odborník je jedince, který má potvrzení o vzdělání získané v nemocném systému s ne/čistě ekonomickým “krátkodobým” pohledem. Neroste na duchu. Neroste lidsky.

JSTE MANAŽEREM NA SVÉM MÍSTĚ?
Pak se jistě nebojíte „konkurence“, která Vám vykvete pod rukama. Víte, že se ostatní obohatí skrze Vás, stejně jako se Vy obohatíte skrze ně. Společně rosteme hlouběji a výš. K nejlepší verzi sebe samých.
Výsledkem je vzájemná důvěra, příjemná tvůrčí atmosféra, zralá spolupráce namísto soutěživosti, přirozené zvýšení produktivity práce v kratším čase a snížení fluktuace zaměstnanců.

LASKAVOST A OTEVŘENÁ KOMUNIKACE MEZI ŽENAMI JE MOCNOU TVŮRČÍ SILOU
Pro ženské kolektivy je připravena “MALÁ ŠKOLA KRÁSY”, rozvíjející cit zodpovědný za jemnou motoriku mysli i těla.
Cílem programu není dokonalý look, nýbrž pozvednutí přirozeného sebevědomí žen a zralá spolupráce mezi nimi. Harmonická souhra mezi krásou vnější a vnitřní. Otevřená spolupráci žen a schopnost vysoké soustředěnosti vycházející z prohlubujícího se vědomí, vede nejen k harmonii mezi ženami, ale i ke zralejší spolupráci s muži v osobní i pracovní rovině. Zásadním způsobem ovlivňuje přirozenou osobní i pracovní morálku a chuť TVOŘIT.

Program pomáhá vnímat podstatný detail a postupně restrukturalizovat a harmonizovat celek.

 

K diskusi ve vašem týmu či připravení programu na míru mě můžete kontaktovat na čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE. Ozvu se Vám k domluvení termínu.

V RÁMCI CELOSTNÍ PÉČE O KRÁSU POSKYTUJI KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ A VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY

 

ŽENY ZDOBÍ SVĚT TÍM, ŽE JEJ ČINÍ ÚTULNĚJŠÍM A LÁSKYPLNĚJŠÍM MÍSTEM K ŽITÍ
Aby tam mohli činit, potřebují se cítit naplněné, respektované a v bezpečí.

Nezrale vnímaná a necitlivě komentovaná ženská krása prohlubuje niterné strachy, zvyšuje rivalitu mezi ženami a tlak ve společnosti.
Trend věčného mládí, sexu a dokonalých těl je všude kolem nás. Co to dělá s naším podvědomím?!
Zesilují obranné mechanismy ega. V takovém světě však není dobře ani ženám, ani mužům…

Přiměřená péče o svůj zevnějšek, vytříbení osobitého stylu a umění přirozeně stárnout, je PŘIROZENÝM „VEDLEJŠÍM EFEKTEM” péče o své nitro. Nepramení ve strachu z nedostatečnosti a nedostatku, nýbrž v sebe si vědomí. Ve zralé sebehodnotě, sebelásce a sebeúctě. Bez potřeby upoutávat na sebe pozornost za každou cenu.

JE PRO VÁS PŘIPRAVENA MOCNÁ ALCHYMIE VŮNÍ A HÝČKÁNÍ SMYSLŮ .
ESENCIÁLNÍ OLEJE, KRÉMY, MASKY, SÉRA, HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ, REGENERACE, MASÁŽ OBLIČEJE, DEKOLTU A ŠÍJE.
Spolu s relaxační hudbou a láskyplnými doteky je PŘÍRODNÍ ČESKÁ KOSMETIKA PIMPINELLA hojivým balzámem pro Vaši duši a pleť.

Živá kosmetika je ve spojení s celostním přístupem ke kráse mocným nástrojem zralé preventivní péče, předcházející silnému znečištění mysli i pleti a dalším projevům nespokojené duše, jako je dlouhodobá aknózní či přecitlivělá pleť a rosacea.
Nejsme-li totiž BIO uvnitř, tak nás žádná biománie nezachrání. Stane se jen (jako vše davově pojaté), výhodným obchodním artiklem bez transcendentního přesahu.

CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB:

TAJEMSTVÍ KRÁLOVEN … 60 minut / 1 200,- Kč

DOTYK MÚZY … 90 minut / 1 700,- Kč

TERAPIE KRÁSOU … 120 minut / 2 100,- Kč

RELAXAČNÍ MASÁŽ OBLIČEJE, DEKOLTU A HLAVY … 30 minut / 600,- Kč

CENÍK VIZÁŽISTICKÝCH SLUŽEB:

PROFESIONÁLNÍ LÍČENÍ NA SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI …. 3 000,- Kč
– Profesionální líčení není každodenní potřebou, nýbrž možností, jak podtrhnout celkovou atmosféru jedinečných událostí ve Vašem životě. Ráda se na přípravě jedné z nich budu podílet.

MALÁ ŠKOLA LÍČENÍ … 60 minut / 1 500,- Kč
– Není nutné vždy měnit vše. Někdy je třeba vyladit techniku, jindy styl či odstín makeupu. Někdy jen pohled na sebe. Podíváme se společně na to, co můžeme udělat jinak a lépe. Tak, abyste se cítila krásně s make-upem i bez.

VELKÁ ŠKOLA LÍČENÍ … cena dle rozsahu
– rozsah na základě domluvy

ART TERAPIE LÍČENÍM … 2 ženy / 180 minut / 4 000,- Kč
– Cítíte potřebu změny a nevíte kde začít? Terapie líčením je zážitkový program vyvinutý na základě 30-ti leté úzké spolupráce s výraznými osobnostmi veřejného života i ženami z různých věkových i společenských skupin.
Rozvíjíme cítění, jemnou motoriku mysli i těla. Jste si navzájem s ženou ve své dvojici uměleckým plátnem i zrcadlem.

SVATEBNÍ LÍČENÍ … 10 000,- Kč
– V ceně je zkouška v salónu a líčení v místě svatby.

RESPEKT K ŽENÁM, ZRALOU SPOLUPRÁCI MEZI ŽENAMI A VZÁJEMNOU MEZIGENERAČNÍ ÚCTU VNÍMÁM JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI.
Milovat ženy znamená milovat sebe. Máme společné, velmi hluboké kořeny…

Rezervace a více informací na tel čísle: 603 231 929 či zasláním zprávy ZDE.

Malá galerie obrazů z mé vlastní art terapeutické cesty…

 

Besedy

BESEDU v kruhu přátel, školy či společnosti, lze domluvit na tel. čísle: +420 603 231 929.

V rámci projektu FILOZOFIE V OBRAZECH PRO NEJMENŠÍ I POKROČILÉ aneb ŠKOLA TVŮRČÍHO MYŠLENÍ, nabízím možnost setkávání s dětmi, studenty, ale i s učiteli a rodiči v prostorách dětských skupin, mateřských, základních, středních i vysokých škol.

Jsou připraveny programy CTNOSTI a ETIKA & ESTETIKA určené rodičům a učitelkám dětí od předškolního věku a studentům různých věkových skupin. Hlavními pomocníky v našem „filozofování” je symbolika pohádek, pohádkové a filmové postavy, lidová rčení, hudba a interaktivní pomůcky používané v kontextu situací z běžného života.
Základním tématem linoucím se naším setkáváním je svoboda, jedinečnost, sebeúcta a sebepřijetí. Pro dívčí skupiny je připravena i verze spojená s vizážistikou. Koncept pramení v myšlence svobodného sebevzdělávání.

VĚŘÍM, ŽE POUZE OTEVŘENÝM NÁZOREM A ODVAHOU PROJEVIT SVÉ MYŠLENKY, POTŘEBY, CITY A POCITY MŮŽEME PROHLOUBIT SVÉ POHLEDY NA ŽIVOT A JAKO JEDINCI I DRUH SE ZHARMONIZOVAT, ZRALEJI SPOLUPRACOVAT A OBJEVOVAT SMYSLUPLNĚJŠÍ CESTY.

Blog

Umění krásy

více …

Láska

více …

Partnerství

více …

Žena & Muž

více …

Rodina

více …

Genetika mysli

více …

Pocity

více …

Duchovní inteligence

více …

Život

více …

Pravda

více …

Trojjedinost

více …

Nadvědomí

více …

Lidský mozek

více …

Znovunalezený kód

více …

Homo sapiens

více …[/row]

Znovunalezený kód

Kód růže:

RUDÁ RŮŽE A TRNOVÁ KORUNA VE SVÉ PODSTATĚ JEDNÍM JSOU
Jsou symbolem hluboké lásky jež prošla trnitou cestu ke znovuzrození.

S NEZÁVISLOU ŽENOU JE TO JAKO S RŮŽÍ
Má ostré trny chránící její ušlechtilou krásu.
Muž, který nedokáže zušlechťovat svého ducha, není schopen chránit sebe, ani růži jež mu učarovala.

TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ
Království pozemské usnulo spánkem nevědomých a zarostlo trním. Je třeba pozvednout meč a rozetnout Gordický uzel.

Pravda je dvojsečná zbraň. EXCALIBUR, který je těžké pozvednout a unést.
Naráží totiž na komfortní zóny všech zúčastněných.
Hlásat PRAVDU je nevděčná role. Pálí totiž na duši jako čert každého, kdo není připraven ji vyslyšet. Každého, kdo není připraven podívat se do zrcadla PRAVDY a přijmout pravdu o sobě samém.

PRAVDA JE POSELSTVÍM SVATÉHO GRÁLU. SRDCE UNIVERZA NAPLNĚNÉHO HOJIVÝM POZNÁNÍM AŽ PO OKRAJ
Nedá se ani upálit ani umlčet. Je zašifrována v duchovním i genetickém jádru každého muže i ženy. Je chromozomem X. Genomem symbolizujícím primární zdroj BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY A MOUDROSTI. Symbol MATKY STVOŘITELKY.

Jelikož jsme udělali ze života vědu a z vědy druhé náboženství, neumíme se dívat srdcem a vnímat podstatu dění.
Vidíme různé projevy, avšak nevidíme podstatu sdělení. Vidíme povrch, nevidíme jádro.

KRÁSKA A NETVOR
Spojení tělo, duše, duch je zásadním zlomem ve vývoji ducha Matky Země.
Člověk je narozdíl od předchozí vývojové fáze inteligence obohacen o jedinečné duchovní jádro.
Vzniká zárodek druhu HOMO SAPIENS zvaný Homo neanderthalensis. „Napůl zvíře, napůl člověk“.

ODTRŽENÍM SE OD STÁDOVITÉHO MYŠLENÍ A PUDOVÉHO JEDNÁNÍ ZRAJEME DO VRCHOLNÉ VÝVOJOVÉ FÁZE INTELIGENCE NA PLANETĚ ZEMI.
K UZAVŘENÍ ZVĚROKRUHU A NAPLNĚNÍ POSELSTVÍ DRUHU HOMO SAPIENS .
Máme možnost plně rozvinout naši intuici, naše vnější i vnitřní smysli a uplatnit to nejlepší ze zvířete i člověka v nás.
Rozvinou květ růže ve svém srdci.

PRAVDA A LÁSKY TOTIŽ VÍTĚZÍ. JSOU JAKO CHROMOZOM XX. STVOŘITELKA K NÁM PROMLOUVÁ SKZE DUCHA MATKY ZEMĚ V KAŽDÉM OKAMŽIKU.
Nese v sobě poznání nevědomého počátku, chaosu, velkého třesku sebeuvědomění i láskyplného řádu nastoleného v sobě samé. Zanechává stopy v každém svém počinu. Promlouvá a tvoří v nás, kolem nás i skrze nás.
JE GENOMEM UKOTVENÝM V DUCHOVNÍM I GENETICKÉM JÁDRU KAŽDÉ ŽENY I MUŽE.

CHROMOZOM „X“ + CHROMOZOM „Y“ = CHROMOZOM „XX“ ČI „CHROMOZOM „XY“
Výsledek je „neznámý“. Podléhá přírodním zákonitostem. Není otázkou náhody, nýbrž otázkou rovnováhy v rodinném i celospolečenském ekosystému.

Holčička je představitelkou Lásky (ženského principu). Chlapeček představitelem Boha (mužského principu).
Prastará Pravda je představitelka jedinečnosti i jednoty. Je “pohádkovou babičkou”. Je všude zdejší. Jde vždy tam, kam ji srdce táhne.

„Chceme-li kontrolovat a řídit i to, co nám nepřísluší, budeme žít ve strachu z Pravdy do té doby, dokud nepochopíme, že nejde o to změnit člověka, zasahovat do jeho genetiky, ale změnit myšlení, pohled na člověka a přístup k němu.
Vytvořit mu takové podmínky, aby mohl zraleji spolupracovat a svobodně tvořit.

POUPĚ BÍLÉ RŮŽE JE SYMBOLEM PANENSKY ČISTÉ, STEREOTYPY NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI DÍTĚTE.
Panensky čistá mysl a panenská blána je projevem stejné symboliky. Nezkušenosti.

Nezkušenost sebou nese možnost zneužití důvěry či svobodné vůle. Prosazení vůle vnější autority a zanesení nemocných vzorců myšlení a chování do lidského rodu.

Znásilnění svobodné vůle je akt ponížení a traumatizace a narušení integrity mysli. Vede k vytvoření závislostních mechanismů a snadné ovladatelnosti. K oddělení duše od těla. Ke znecitlivění. K závislosti. (Stockholský syndrom).
Umožňuje dlouhodobé převzetí kontroly a nadvlády nad druhou osobou i celými skupinami. Je podstatou nemocných ekosystémů v rámci rodin, skupin i celé společnosti.

PROSTITUCE MÁ RŮZNÉ FORMY
Psychické znásilnění je nebezpečnější v tom, že si jej nemusíme být vědomi. Vede k sebeobětování. Nevědomky se pak snažíme uspokojit všechny kolem. Stáváme se závislí na vnějším ocenění.

Pravda je mimoděk vyjevena v písničce DRÁKULA: „To chlap snad stvořil tenhle svět! To Bůh si nemoh vymyslet! A já už nevím kolik let jsem v něm jen pusté křoví…“
Muž tento svět nestvořil, základ nemocného systému vystavěného na hrubé síle, otrokářství, znásilňování přírody, žen a dětí však ano.
Se zmínkami o znásilňování panen se setkáváme již v mytologii. Vnuknutí jsou vyjádřena poetickým jazykem, avšak podstata sdělení je stejná.

BÍLÁ RŮŽE JE PROJEVEM TRANFORMACE DUCHA. ZNOVUZROZENÍ. ZHOJENÉHO VNITŘNÍHO DÍTĚTE V NÁS.

…hlubší ponor do dané problematiky 👁

Partnerství

ZRALÉ PARTNERSTVÍ JE NEZÁVISLÝ, VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍCÍ VZTAH, JEHOŽ PODSTATOU JE LÁSKA.
Neznamená nutně romantický vztah ve smyslu miluji tě, nýbrž spíše jsem milující – respektující.
Průvodním znakem zralého partnerství je respekt k jedinečnosti a svobodné vůli druhých. Zájem otevřeně komunikovat, společně tvořit a nacházet nové cesty.

MŮŽE SE JEDNAT O VZTAH ROMANTICKÝ, STEJNĚ JAKO O VZTAH RODIČOVSKÝ, SOUROZENECKÝ ČI PRACOVNÍ
Citový rozvoj je nezbytnou součástí kultivace jedince i společnosti. Cit nám dává schopnost jemnějšího rozlišení a zralejšího řešení různé problematiky.

FALEŠNÁ SOLIDARITA BEZ OTEVŘENÉHO NÁZORU, NENÍ PROJEVEM PŘÁTELSTVÍ. ROZDÍLNÉ NÁZORY NEJSOU ZNÁMKOU NEPŘÁTELSTVÍ.
Bez otevřeného názoru, vyjádření vlastních pocitů a potřeb není zralé zpětné vazby ani možnosti změny přístupu a rozvoje či transformace vztahu a lidstva.

PŘÁTELÉ VNÍMAJÍ NAŠE NEDOSTATKY A HOVOŘÍ O NICH BEZ ZATRACUJÍCÍHO SOUDU S NÁMI. NEPŘÁTELÉ VIDÍ NAŠE NEDOSTATKY A HOVOŘÍ O NICH ZA NAŠIMI ZÁDY
Hluboké přátelství je základem každého romantického vztahu.

…hlubší ponor do lůna života 👁

Rodina

Jsme ozubenými kolečky vesmírného orloje. Podléháme božským konstelacím stejně jako hvězdy, planety a jiná tělesa.
Otevřená komunikace a soucítění s nejbližšími je prubířským kamenem každého z nás. Stává se zkouškou dospělosti, na které si snadno můžeme vylámat zuby.

Společnost vystavěná na necelostních pohledech patriarchátu a jeho hrubé síle, vede automaticky k manipulaci, citovém kastrování mužů a boji mezi ženami.

ŽENA MŮŽE OPLODNIT MYSL MUŽE, MUŽ MŮŽE OPLODNIT TĚLO ŽENY.
DĚTI TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ SVÝCH RODIČŮ.
RODIČE TU NEJSOU PROTO, ABY NAPLŇOVALI NEZRALÉ PŘEDSTAVY A OČEKÁVÁNÍ SVÝCH „DOSPĚLÝCH” DĚTÍ.

Každá rodina i generace má své výzvy. Je třeba mezigenerační úcty.
Je třeba aktivně naslouchat, otevřeně komunikovat a propojovat se na hluboké duchovní úrovni. Předávat si moudrost stáří a svěží pohledy mládí.

KAŽDÁ MATKA NAPLŇUJE ROLI STVOŘITELKY.
Její tělo je nástrojem té nejvyšší pozemské alchymie. Zázraku stvoření lidské bytosti. Její lůno je vstupní branKou do pozemského života, ve kterém každý z nás naplňuje svou jedinečnou roli.
Nový život si najde cestu i kdyby při tom měla prasknout hráz.

Je-li obraz BEZPODMÍNEČNĚ MILUJÍCÍ MATKY nahrazen MACECHOU – zpolitizovaným systémem, který od jesliček vychovává pyšné trubce a poslušné včelky dělnice, bude výsledkem chaos a MATRIX. Pokroucená matice.
Narušená základní vazba.

DÍTĚ JE ACHILOVOU PATOU ŽENY
Zralá volba partnera je pro ženu zásadní.
Zneužití semene či dítěte jako prostředku k obchodu, manipulaci, kontroly či pomsty, přináší bolestivou zkušenost pro všechny zúčastněné strany.

Jde o zkušenost před jejichž důsledky se milující žena chrání pokorou, respektem ke svým kořenům a zralou spoluprací se ženami. Jde o přístup vedoucí ji k VELKÉMU TŘESKU sebeuvědomění a nejvyšším poznáním plynoucích z dimenze mimo prostor a čas.
Z těch nejhlubších univerzálních kořenů. Z primárního zdroje BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY.

PÝCHA JE SYMBOLIKOU ZBYTNĚLÉHO EGA (KAIN).
V řeči těla je její symbolikou falus zbytnělý CHTÍČEM namísto LÁSKOU. Falus rozsévající semena bolestivých poznání.
Falus, který se ve finále bez modré pilulky nepozvedá, protože mu zdravá komunikace nejde. Nepozvedá-li se muž na duchu, nepozvedá se ani dolní mozek a muž se chytá náhradních řešení. Svatá ty prostato! Tedy prostoto.
Připomínám, že bodylanguge je mnohem hlubší pojem než-li bychom si mysleli. Uhýbáme před PRAVDOU, je nám nepříjemná, no prosím.
VOLBA JE NA NÁS!

Hlubší ponor do lůna života a dané problematiky s ním spojené.. 👁

Žena & Muž

ŽENA A MUŽ JSOU SI ROVNI, AVŠAK NEJSOU STEJNÍ
Jsme si okny do jedinečných niterných světů. Žena je muži múzou, muž ženě kotvou.

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA MEZI NÁMI JE PŘIROZENÝM KLÍČEM K BODU „G” a „MODROU PILULKOU” ZÁROVEŇ
Je podstatou mocné komunikace našich duší i těl. Činí z obyčejných čísel čísla vrcholná.
Čísla vítězů, jejichž barvitý nadhled vítězí nad těmi, pro které je vztah pouhou černobílou obchodní partií rozumu bez citu. Hry plné suchých výpočtů a zraňujících neplodných soudů.

VZÁJEMNÝM DÁVÁNÍM A ODEVZDÁVÁNÍM SE DRUHÉMU JE NAPLŇOVÁN ZÁKLADNÍ PRINCIP LÁSKY
Autenticita, vyjadřování svých citů, pocitů a potřeb a zároveň vnímání a akceptování citů, pocitů a potřeb druhého, vede k prorůstání páru na hluboké niterné úrovni a zachování si osobní identity a jedinečnosti zároveň.

BEZ ZAPOČETÍ OTEVŘENÉHO DIALOGU SE SEBOU SAMÝM, JSME NIKDY NEZAČALI SKUTEČNÝ DIALOG S DRUHÝM.
Jistá míra nepohodlí v otevřené debatě, může zabránit hlubší bolesti plynoucí z nevědomých vztahů v rámci páru, rodin i společnosti.

Hlubší ponor do vztahové problematiky… 👁

Umění krásy

KRÁSA JE V NITRU TOHO, JEŽ SE DÍVÁ
Plně vnímat hlubší rozměry krásy lze pouze vnitřním zrakem duchovní inteligence.
Vidíme krásu ve všech a všem do té míry, do které jsme krásou naplněni my sami.

Milující člověk je schopen krásu v sobě samém objevovat a rozvíjet.
Člověk žijící ve svém vlastním stínu touží krásu vlastnit a ovládat.

Obdobně jako je motýl přitahován k živé květině, je i šedá můra přitahována k náhradním zdrojům světla.
Dokud se lidstvo nepřestane hnát za falešnými představami o sobě, svém druhu a životě kolem, bude opakovaně narážet na neviditelnou oponu duchovní reality a sklouzávat po ní na dno svých vlastních sil a přesvědčení.

TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ
TRNOVÁ KORUNA A RUDÁ RŮŽE VE SVÉ PODSTATĚ JEDNÍM JSOU.
Jsou odkazem bezpodmínečné Lásky, jež prošla trnitou cestou ke znovuzrození.

S ŽENOU JE TO JAKO S RŮŽÍ
Má ostré trny chránící její ušlechtilou krásu.
Muž, který nedokáže zušlechťovat svého ducha, není schopen chránit sebe, ani růži jež mu učarovala.

DUCH JE TÍM KDO DÁVÁ CHARAKTER
Ukrytý v hloubi našich duší a těl, má potenciál briliantu.
Láska v našem nitru musí totiž zkušenostmi sílit a zrát, aby mohla osvítit temná zákoutí nevědomé mysli i duše a zářit navenek.

Hlubší ponor zde…

DUCHOVNÍ INTELIGENCE

AAA
Racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť či dohromady, nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti lidské inteligence, nepřeberného bohatství lidské duše a fantazie tvůrčího ducha.

Nejnovější počítače mají vysoké IQ. Obsahují mnoho informací, „znají“ pravidla a „vědí“ jak „bezchybně“ postupovat.
Zvířata mají vysokou emocionální inteligenci a smysl pro situaci, ve které se právě nacházejí.
Ani počítače ani zvířata se však nikdy neptají, proč máme taková pravidla a situace a zda by mohla být jiná nebo lepší. Pohybují se pouze uvnitř daných hranic.

“Adam a Eva” – dokonalé protiklady (dvojčata – dvojplamen)
Žena pohybující se v oblasti duchovních věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti mikrokosmu a makrokosmu jedinečným způsobem.
Muž pohybující se v oblasti pozemských věd jako doma…. skládající si dohromady souvislosti v jeho srdci blízkém oboru jedinečným způsobem.
Tito jedinci jsou v opačném spektru vnímání života a musí překonat značné odpudivé síly, které jsou testem zralosti. Duchovní nezralost způsobuje temné mezery v logice. Jakási vákua v meziprostoru. Odborně se tomu říká stupidita. Když to řeknu zjednodušeně, to co brání domluvě mezi nimi je zbytnělé ego jednoho či obou aktérů. Chybí člověčina nebo jinými slovy LÁSKA, spojující „neslučitelné”.

Spočívá v hlubší části lidského JÁ. Je napojena na moudrost přesahující ego či vědomou mysl. Není-li znásilňována dogmatickými pohledy, rozvíjí se tato inteligence spirálovitě vzhůru. Není součástí systémové nýbrž abstraktní, nezávislé, systematicky se rozvíjející mysli.
Tato inteligence plyne z nadvědomí vesmíru. Z dimenze mimo prostor a čas. Z dimenze BYTÍ a nekonečných možností.
Je podstatou fantazie, hluboké představivosti a tvůrčí obrazotvornosti, díky které můžeme následovat i uskutečňovat své sny a dosáhnout celistvosti. Je podstatou nezávislého, abstraktního myšlení.

… hlubší ponor 👁

Nadvědomí

JSME ENERGETICKÝM OTISKEM HVĚZDNÉHO CHODNÍKU SLÁVY.
HVĚZDY NA ZEM SPADLÉ.
Každá hvězda, každý člověk, mozek i otisk prstu je originál.

Obdobně jako hvězdy, máme i my lidé své jedinečné jádro. Svůj vlastní zdroj vyzařování. Každý z nás je jiný a každý z nás se profiluje jinak. Od malých trpaslíků po velké obry a supernovy.
Máme odlišný osud, jiné prožívání a jiný projev. Zároveň jsme však podmnožinou vyšších celků a podléháme hvězdným konstelacím.

Jsme zástupci paralelních světů. Cestovatelé vesmírem. Mimozemšťané z různých časoprostorů. Symbolické Venuše a Marťané v hávu zapomnění. Částečky božského vědomí ukotvené ve hmotě. Na krátkou chvíli se zjevujeme v okénku pozemského života a před zraky vesmírných turistů naplňujeme svou roli. Naším úkolem je poznat sebe samé a láskyplně spolupracovat. Rozvzpomenout se na svou primární podstatu, nezávisle tvořit a povznést kolektivní vědomí.

SUPERNOVY PŘISPÍVAJÍ K CHEMICKÉMU VÝVOJI VESMÍRU
Jejich vývoj a konec je různý. Látky vyvržené z nitra supernovy obohacují okolní kosmický prostor o těžší prvky, které byly syntetizovány v nitru hvězdy při termonukleárních reakcích. Tyto prvky se stávají součástí budoucích generací hvězd a planet.

Obrazně řečeno: Při kosmické nukleogenezi si hvězdné generace „předávají štafetu“ prvků, vzniklých při zániku staré generace. Jsou důležité pro tvorbu dalších těžších prvků hvězdami nové generace. Díky této nukleosyntéze je zde i živá příroda a my lidé. Bez uhlíku z nitra hvězd a výbuchu supernov bychom jako uhlíková forma života nemohli existovat.

HYPERNOVA
Jakási superstar mezi supernovami. V rámci úplného gravitačního kolapsu dochází k tak zvané singularitě. Hypernova se „zhroutí do černé díry v sobě samé“. Jde o konečnou fázi hvězdné evoluce a nový začátek zároveň.
Podstata života je stejná, její projevy jsou různé.

VEŠKERÝ ŽIVOT JE PROJEV ŽIVÉ – DUCHOVNÍ INTELIGENCE
Duchovní inteligence má své projevy v plynné, kapalné, plazmatické i pevné formě.

KAŽDÝ OBOR POPISUJE JEJÍ PROJEVY Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU A POUŽÍVÁ PŘI TOM JINÝ SLOVNÍK.
Fyzik se na život dívá z pohledu fyziky, chemik z pohledu chemie, matematik z pohledu matematiky, lékař z pohledu medicíny… Při pozorování a vyhodnocování veškerých jevů však nikdy nesmíme zapomínat na to, že i my sami jsme projevem inteligence, jejíž projevy pozorujeme. Bez sebepoznání a pochopení své vlastní podstaty a toho, kdo jsme, odkud přicházíme a proč jsme tady, těžko pochopíme vše ostatní. Těžko pochopíme inteligenci, která propojuje vše v jedno.

Teorie všeho není otázkou fyziky, nýbrž metafyziky. Otázkou filozofie. Filozofie slučující zdánlivě neslučitelné. Inteligence spojující pozemské a vesmírné, malé a velké, vnitřní a vnější, mikrokosmos a makrokosmos. Inteligence, tvořící v nás, skrze nás i mimo nás.

SEBEROZVOJ A RŮST JE ZÁKLADNÍ PROJEV UNIVERZA. UNIVERZÁLNÍ INTELIGENCE JÍŽ JSME NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ
Touha poznávat, rozpínat se a zrát na duchu je nám vlastní. Není-li nám umožněno tuto touhu od dětství přirozeným způsobem naplňovat, naše vědomí se uzavírá a duše i těla chřadnou.

V RÁMCI TRANSFORMACE DUCHA MATKY ZEMĚ DOCHÁZÍ K PROPOJOVÁNÍ SE S NAŠÍ ESENCIÁLNÍ PODSTATOU.
K jakési jaderné fúzi duchovního jádra a maximální akceleraci naší duchovní inteligence.

Dochází k oživení naší „dlouhodobé paměti“ a rozvzpomenutí se na naši esenciální podstatu.
K vykrystalizování naší jedinečnosti a optimálnímu využití našich životních zkušeností.
Přirozenou součástí naší „operační paměti” se totiž v okamžiku „Velkého třesku“ sebeuvědomění stává hlubší vhled do podstaty veškerých dějů v „minulosti i budoucnosti“.

MORFOGENETICKÉ VESMÍRNÉ POLE
Ve vývojové biologii je morfogenetické pole známé jako skupina buněk schopných reagovat na jednotlivé lokální biochemické signály vedoucí k vývoji morfologických struktur nebo orgánů. Morfologické pole se v čase a prostoru dynamicky mění. Uvnitř něj se odehrávají děje na základě sbírky vzájemně se ovlivňujících buněk, z níž se formuje nějaký orgán.

Pochopení principu morfogenetických polí je mnohem jednodušší, je-li filozofickým základem myšlenka, že vše je jedno kolektivní vědomí. Živoucí organismus. Jakési seskupení duší, nebo-li různých morfogenetických polí jejichž základní stavebními buňkami jsou proton, neutron a elektron.
Na základě těchto základních vesmírných buněk a interakcí mezi nimi vzniká morfogenetické pole daného časoprostoru a utváří nejen orgány našeho těla, ale celé organismy a organizace. Zkrátka a dobře různé souvztažné systémy v rámci pozemského života i celého Univerza.

Velmi zjednodušeně řečeno:
Jde o různé projevy a různé vývojové fáze jedné a téže tvůrčí podstaty v daném časoprostoru. Základní kód života je uložen v primární kosmické buňce. V atomu. V jakémsi kosmickém vejci nesoucím v sobě zárodek nekonečných možností manifestace kosmického vědomí.

Jsme lidské společenství. Jedno kolektivní s/vědomí. Živoucí organismus.
Duše každého z nás je součástí skupiny duší (oborů, národností, genderových skupin apod.), které mají v pozemské hře svůj specifický úkol. Morfogenetické pole je ve své podstatě ekosystém daného časoprostoru. Různě velké skupiny (buňky, orgánu, těla, organizace), ve které se vše navzájem ovlivňuje a mění, na základě vzájemně se ovlivňujících buněk (jedinců) a naplněné zkušenosti potřebné k vývoji.

Prenatální vývoj Univerza, má stejně jako prenatální vývoj druhu HOMO SAPIENS své přirozené procesy. Každý počátek sebou nese nezkušenost, chaos a porodní bolesti s nimi spojené.

—————————————-

V rámci mé dobrovolnické činnosti v Alzheimer centru, jsem měla možnost si uvědomit, že se lidé odpojují od přítomnosti v necitlivém společenském systému a “cestují v čase”. Jsou duchem nepřítomní. Nespojení. Respektive vracejí se tam, kde se zasekl vývoj jejich vnitřního, mentálního dítěte.
DUCH ČASU SE NEDÁ OŠIDIT.

Slepé memorizování a trénování paměti bez pochopení hlubších duchovních souvislostí je cesta k debilizaci lidstva. Mnoho toho známe, spoustu zbytečných věcí si pamatujeme, ale podstatu dění nevnímáme.

Alzheimer nám nemůže vzít nic, co je vystavěné na hluboké vnitřní moudrosti. Na zdravém vztahu se sebou samým s našimi rodiči a dětmi. Na zdravém vztahu s naší minulostí, přítomností a budoucností.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Láska

Svým původem není lidská, avšak hluboce lidskými nás činí.

LÁSKA MÁ MNOHO PODOB I ZÁMĚN
Jako základní lidská potřeba vytváří v případě nedostatku závislostní mechanismy v podvědomí, které nás v průběhu života ovládají. Nedostatek citu ovlivňuje každé naše rozhodování a vede k opakování stále stejných chyb.

LÁSKA JE JEDNÍM ZE TŘÍ PRIMÁRNÍCH BOŽSKÝCH PRINCIPŮ
Představuje princip ženský. Živou inteligenci – CIT. Je spojený se svobodnou vůlí.

CIT JE VLÁSEČNICEMI LÁSKY
Dává schopnost cítit jemné rozdíly. Schopnost rozlišit jemné nuance PRAVDY a poskládat si obraz života v SUPER HD rozlišení.

NEJBLÍŽE JSME PROTO K PRAVDĚ KDYŽ MILUJEME
Naše srdce vnímá to, co rozum ještě nechápe. Míra lásky v nás je hloubka a naše jedinečnost perspektiva, ze které se na život díváme a pravdu vyhodnocujeme.

POJEM LÁSKA SI ZÍSKAL NÁLEPKU CUKROVÉ VATY
MYLNÉ PŘEDSTAVY O LÁSCE NÁS TAK UDRŽUJÍ V NEMOCNÝCH VZTAZÍCH, KTERÉ PŘIROZENĚ NEFUNGUJÍ.
V případě nepochopení podstaty vztahů, opakujeme stále stejné chyby.
Láska, zamilovanost a obdiv jsou tři rozdílné motivace.

LÁSKA JE ENERGIE HLUBOKÉHO ZÁJMU. ŽIVÁ INTELIGENCE.
Touha poznávat, propojovat, tvořit, spolupracovat. Vede nás k nalézání nových, smysluplnějších cest. K prorůstání na duchu.
Projevuje se prohlubujícím citovým poutem, slučujícím dvě nezávislé, navzájem se doplňující, respektující osobnosti.
Osobnosti vědomě vytvářející bezpečný komunikační prostor pro sebe navzájem.

LÁSKA DÁVÁ SCHOPNOST SOU/CÍTIT
Je to evoluční výhoda i Danajský dar.
Díky citu dokážeme hluboce prožívat radost i bolest druhých, což nás činí zranitelnější a vnímavější.

Zranitelnost nám umožňuje BÝT PLNĚ PŘÍTOMNÝ, PROPOJENÝ SE SVÝMI POCITY A CITOVÝMI POTŘEBAMI. DÁVÁ NÁM MOŽNOST PLNĚ POROZUMĚT SOBĚ SAMÝM.
Necitlivost nám umožňuje manipulovat sebe a zneužívat druhé.

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA JE LASKAVÁ I PŘÍSNÁ
JE VÝSLEDKEM LÁSKY A ÚCTY K PRAVDĚ. JEJÍ SOUČÁSTÍ JE OPRAVDOVOST. AUTENTICITA. ČISTOTA MYŠLENÍ. NEPŘÍTOMNOST PÝCHY.
Je součástí hluboké vnitřní morálky – Krásy vesmírné.
Transformuje a pozvedá člověka na duchu. Principiální otázky ji nenechávají klidnou a nečinnou.

OPRAVDOVOST naráží na komfortní zóny všech zúčastněných stran. Přirozeným způsobem nás vede k přenastavení niterných hranic tak, aby učinili komunikační prostor mezi lidmi bezpečný. Vede nás k vyjádření svých pocitů a potřeb zdravým, jasným způsobem.
Díky opravdovosti vidíme lidi i situace takové, jaké ve skutečnosti jsou.

JEDINCI PRO KTERÉ NEJSOU ZDRAVÉ VZTAHY V RODINĚ PRIORITNÍ, NE/SOUCÍTÍ. NEVNÍMAJÍ PODSTATU ŽIVOTA .
Nechápou podstatu problematiky interakcí. Problematiky primárních vazeb a všech vztahů z nich plynoucích.
Ženy, které nesoucítí se svým vlastním rodem, nečerpají sílu ze svých nejhlubších rodových kořenů nýbrž z manipulace s muži a dětmi. Získávají si své nejbližší okolí na svou stranu nekalými přístupy a často si toho ani nejsou vědomé.

Abychom necítili bolest, kterou sebou přiznání si PRAVDY o sobě samém, svých omylech a křivdách, kterých jsme se tak dopustili na druhých, umlčujeme hlubší pravdu i jejich hlasatele, čímž se vzdalujeme jim i porozumění si s nimi.
Stáváme se tak nevědomky prodlouženou rukou zatracujícího, trestajícího Otce. Představitele “všemohoucího Boha” – ŘÁDU NASTOLENÉHO NEZRALÝM PATRIARCHÁTEM.

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA NENÍ ZATRACUJÍCÍ NÝBRŽ HOJIVÁ
Vychází ze zralé sebehodnoty, ochoty projevit se v plné PRAVDĚ, přiznat si otevřeně omyl a měnit co je v daný okamžik třeba.
Sundává růžové brýle sebeklamu i černé brýle zatracujícího soudu. Dává nám možnost vidět život takový, jaký ve své nejhlubší podstatě je. Ani dobrý ani špatný. Společnost je taková, jakou si ji lidstvo vytvoří.

UMĚNÍ ODPOUŠTĚT JE NEODDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ UMĚNÍ BEZPODMÍNEČNĚ MILOVAT
Nevrací děj zpět, avšak navrací nás zpět k sobě samým. K plné přítomnosti.
Vede nás k sebepřijetí. K plnému sebepoznání a sebeúctě pramenící v ochotě přiznat si své omyly a přijmout za ně plnou zodpovědnost.
K procítění všech křivd spáchaných na druhých a vypuštění jedu spojeného s pýchou ze svého vlastního srdce. K plnému zpřítomnění a propojení se svou nejhlubší božskou, láskyplnou podstatou.

BEZPODMÍNEČNĚ TĚ MILUJI ZNAMENÁ, že nechci aby ses měnil, ale nezměníš-li přístup ke mě, vzdálím se bez urážek a obviňování z Tvého života. Dám Ti možnost získat zkušenost jinde a uvidět mě i sebe v plné Pravdě.
Dám Ti možnost pochopit, že harmonický vztah je vždy o dvou autentických, zkušenostmi zrajících osobnostech.

V LÁSCE NIKDY NEVYHRÁVÁ TEN, KDO MÁ RÁD MÍŇ
Pravda je taková, že pouze méně sou/cítí a zůstává chudší na duchu. Láska totiž není soutěž, nýbrž spolupráce. Zájem druhého se stává naším vlastním zájmem. Nikoli tím, že potlačíme své vlastní zájmy a potřeby, nýbrž tím, že je komunikujeme a integrujeme.

MILUJÍCÍ JEDINEC NÁM MŮŽE KOUZELNOU MOC LÁSKY PŘIPOMENOUT, NIKOLI NEZRALOST NAŠÍ VLASTNÍ LÁSKY NAHRADIT

Hlubší ponor do problematiky … 👁

Život

ŽIVOT JE “BIBLE SVATÁ”.
Píše stále nové kapitoly.
Každý den se učíme číst mezi řádky řádky života.

NOC NENÍ HORŠÍ NEŽ-LI DEN JEN PROTO, ŽE JE TEMNÁ
Je odvrácenou stranou téže mince.
V noci vidíme a prožíváme stejný obraz jinak.
To, co se nám zdálo být za bílého dne nad slunce jasné, můžeme po temné noci uvidět ve zcela jiném světle a vidět svět v jasnějších barvách.

STARÝ A NOVÝ ZÁKON USTUPUJÍ DO POZADÍ. Z NAŠEHO PODVĚDOMÍ SE STÁLE JASNĚJI VYNOŘUJE ZÁKON VĚDOMÉ TVORBY…
Máme možnost zřít nakolik se lidstvo odklonilo od zákona Lásky.
Nakolik byla znásilněna PRAVDA, svobodná vůle jedinců a narušena panensky čistá, tvůrčí mysl dětí.
Nakolik jsme se vzdálili primárnímu zdroji moudrosti a přijali zpolitizovaný systém za svou náhradní matku. Macechu, jejíž přístupy se nám zaryly hluboko pod kůži. Do naší mysli i duše.

Obraz bezpodmínečně milující Matky byl nahrazen macechou.
Zpolitizovaným řádem patriarchátu, který převychovává ženu k obrazu svému a vše přirozené nahrazuje umělým.

hlubší ponor do problematiky … 👁

Lidský mozek

Řídí mozek procesy v naší mysli a těle či řídí veškeré procesy v těle v závislosti na našich emocích a mysli?

KAŽDÝ OBOR SE NA ŽIVOT DÍVÁ Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU A MÁ SVÉ NÁSTROJE I SVŮJ SLOVNÍK
Uvědomíme-li si, že i každá doba, kultura, země i druh má svůj jazyk, chápeme, že je velmi snadné
ztratit se v překladu.
JAZYK SYMBOLIKY SPOJUJE VŠECHNY JAZYKY V JEDEN – OBRÁZKOVÝ.

LIDSKÝ MOZEK JE NEJVYŠŠÍ „ŽIVÝ PROCESOR” NA PLANETĚ ZEMI
Nemyslí, nýbrž procesuje. Řídí procesy v těle.
Vyvíjí se v souvislosti s naším vědomím, podvědomím a nevědomím. V souvislosti s naší jedinečností.

Šedá kůra mozková je projevem jedinečnosti. Je-li naše mysl oddělená od srdce jsme jako šedá můra přitahovaná k náhradním zdrojům světla. K náhradním zdrojům poznání.
Náš zbytnělý rozum je oddělený od citu. Nese nemocné plody.

JSME ENERGETICKÝM OTISKEM HVĚZDNÉHO CHODNÍKU SLÁVY
Obdobně jako hvězdy, je i každý člověk, mozek a otisk prstu originál.
Tepe-li naše srdce v rytmu Univerza – v duchu bezpodmínečné lásky, je naše mysl pravidelně okysličována hlubší PRAVDOU.
Každý AHA moment nás přibližuje k počátku. K Velkému třesku sebeuvědomění. K sebepřijetí. K duchovnímu vyvrcholení. Naše inteligence zůstává živá a náš úsudek bystrý. Vnímáme podstatu jevů a dějů. Nejdříve na podvědomé a následně na vědomé úrovni.

CIT A EMOCE HRAJÍ ZÁSADNÍ ROLI VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉHO ŽIVOTA
Naše volby na podvědomé úrovni jasné dříve, než-li se vědomě (svobodně) rozhodneme.
Podstata problematiky svobodné vůle a vědomého rozhodování tkví v tom, že všechna naše rozhodnutí mají citovou či emoční vazbu, bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme či nikoli. Nedostatek citu je zodpovědný za necitlivost i přecitlivělost. Přecitlivělost na PRAVDU.
Nekoupe-li se rozum v citu (nikoli emocích) je naše myšlení jako milování na sucho. Dře to a je neplodné. Točí se jako gramofonová deska v kruhu.

NA MOZKU LZE, DÍKY MODERNÍM TECHNOLOGIÍM, MONITOROVAT REAKCE A ZMĚNY VE VŠECH JEHO ČÁSTECH. ZDA JSOU TYTO REAKCE PODMÍNĚNÉ ČI NEPODMÍNĚNÉ JE VĚC JINÁ .
Každý prožitek (včetně prožitků v rámci prenatálního věku) je ukládán v našem emočním paměťovém centru a ovlivňuje veškeré naše vnímání i reakce. Toto paměťové emoční centrum je totiž součástí alchymie ovlivňující naše podvědomí i náš hormonální a imunitní systém. Každá nezpracovaná emoce a životní zkušenost, nevnímaná v hlubších souvislostech tak zásadním způsobem ovlivňuje veškeré naše prožívání, rozhodování, vztahy i zdraví.

Šířením strachu a negativních zpráv se reakce podmíněné nezpracovanou životní zkušeností jedinců i lidstva aktivují a vedou k opakované retraumatizaci a zesíleným obranným mechanismům tak dlouho, dokud nepochopíme, kde je zakopaný pes a nezměníme přístup.

Nechápeme-li duchovní zákonitosti života a navíc nemáme zpracovaná svá vlastní traumata, reagujeme přehnaně bez ohledu na to zda je nebezpečí reálné a zpráva pravdivá či falešná a dramatizovaná.

Každá lež a dezinformace související s necelostními pohledy na život, kterou jsme přijali za “pravdu” zesiluje společenský chaos a má neblahý vliv na celkový duševní i zdravotní stav společnosti.

Jedna věc jsou tedy reakce v mozku, druhá věc je to, čemu všemu podléhají. Další věc je co nadále skutečně ovlivňují a v neposlední řadě z jaké úrovně vědomí jsou veškeré reakce a změny na mozku posuzovány.

Každá víra, bez ohledu na to zda věříme v Boha či vědu, má emoční podbarvení. Souvisí s rodinou, dobou a kulturou ve které vyrůstáme. S emocemi ukrytými za výroky všech, kteří různou měrou ovlivnili náš vlastní vývoj a světonázor.
Máme tendenci jejich názory automaticky přejímat či se jim vymezovat.

Pojem BŮH je symonymem slova ŘÁD. Je tudíž zcela jedno zda věříme v Boha či vědu. Falešní bohové sídlí v církevním i akademickém nebi.
Je-li ve jménu Boha či vědy znásilňována svobodná vůle jedinců, je celospolečenský řád, který utváříme zatracující a nemocný. Nemocné operace v mysli vedou k nemocným dedukcím, omezujícím pohledům a stále častějším operacím těla.

PÝCHA JE TEN NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VIRUS V DĚJINÁCH LIDSTVA VŮBEC.
Trojský kůň jež ničí vše přirozeně tvůrčí a krásné v nás. Šíří se lavinově lidským společenstvím a napadá naši mysl tak dlouho, než nenasadíme LÁSKYPLNÝ antivirus a neprojdeme finálním transformačním procesem.

… Hlubší ponor do problematiky … 👁

Homo sapiens

NEJVYŠŠÍM DOSAŽENÝM TITULEM DRUHU HOMO SAPIENS JE MOUDROST
BOŽSKÁ LOGIKA NA KTEROU JE NEJEDNOU ZCELA ZVRÁCENÁ LIDSKÁ LOGIKA KRÁTKÁ.
Jde o titul získaný ve vysoké škole života. Projevem pokory a otevření se božskému vedení.
Atestaci skládáme v dobách nejtěžších krizí. V okamžicích kdy jsme vystaveni tlaku okolností.

ŽIVOT JE CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Červený diplom získáváme tehdy, je-li naše mysl okysličována BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU K PRAVDĚ. Díky přijetí hlubší PRAVDY totiž dokážeme měnit pohled na život a odpouštět i tehdy, když to druzí nedokáží.

HOVOŘÍME SICE MNOHA SVĚTOVÝMI JAZYKY, AVŠAK OTEVŘENOU KOMUNIKACI ČLOVĚKA S ČLOVĚKEM NEZVLÁDÁME.
Nezralý duch dokáže, bez ohledu na dobré životní podmínky a drahé vzdělání napáchat nejhorší zločiny na lidství.
„Genialita” bez Lásky je destruktivní ničivá síla. Projev rozumu bez citu. Projev oddělenosti od primárního zdroje bezpodmínečné lásky a moudrosti s ní spojené.
V otázkách živé inteligence totiž nejde o to znát vše, ale poznat sám sebe a pospojovat si hlubší souvislosti. Pochopit svou lekci a dojít ke smíření. Poznat vlastní podstatu a vážit si sám sebe. Vážíme-li si sebe samých, necítíme potřebu ponižovat a zesměšňovat druhé. Falešné sebevědomí tak poznáme velmi rychle.

BĚŽNĚ ČTEME ZKRATKOVITĚ PODLE NÁLEPEK A OZNAČENÝCH ŠKATULEK V NAŠICH HLAVÁCH, KTERÉ OKAMŽITĚ KASTUJÍ A ZATRACUJÍ
Peníze, moc, barva pleti, vzdělání, víra a dokonce i pohlaví nás potom běžně rozdělují. Chápeme-li podstatu tvorby, jsme si vědomi faktu, že géniové neexistují. Že jediná geniální inteligence je ta, která se projevuje a tvoří skrze nás.

VĚŘIT VE VZDĚLANOST, LÁSKU A ZDRAVÍ JE NĚCO JINÉHO, NEŽ-LI S NIMI OBCHODOVAT
Duchovní negramotnost z nás dělá nejlépe ovladatelné ovce, bez ohledu na to, zda věříme v Boha či vědu. Jsme schopni překroutit vše…. pohled na vztah, děti, sex, peníze, vzdělání, zdraví, víru i život sám.
Bez ohledu na rychlý vývoj technologií, jsme stále především lidmi se základní potřebou naplnění primární citové vazby.

Zažitá fráze „Milujme bližního svého jako sebe samého” je svým způsobem cesta do pekel.
Pravdou totiž je, že MilujEme bližního svého, jako sebe samého. Ve slově drobný detail, avšak v praxi života zásadní rozdíl.
Nemilujeme-li bezpodmínečně sebe samé, nemilujeme bezpodmínečně ani druhé. Jde o projev faktu, že jsme svou roli ve svém vlastním příběhu a příběhu nejbližších nepochopili a neodpustili si. Že jsme v područí zatracujícího Boha – zatracujícího řádu, který jsme v rámci pře/výchovy přejali za svůj.

KAŽDÝ ČLOVĚK, RODINA, OBOR, ZEMĚ A KULTURA NAPLŇUJE DŮLEŽITOU ROLI VE VÝVOJI LIDSTVA
Bez opětovného spojení se svou vlastní láskyplnou podstatou, s naším vyšším JÁ, necítíme hlubší pravdy a nemůžeme vyvozovat definitivní závěry o čemkoli. Propojení se s jednotou je důležitým krokem v sebe přijetí a evolučním vývoji jednotlivce, rodu i lidského společenství.

Život je vývoj. Každodenní poznávání a přehodnocování “pravd” přijatých v minulosti.
Teprve čas zreviduje pravdivost a úplnost našich dosavadních poznání a přesvědčení.

 

hlubší ponor zde … 👁

Pravda

„HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU, MLUV PRAVDU, DRŽ SE PRAVDY, BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI, PROTOŽE PRAVDA TĚ OSVOBODÍ”.
Jan Hus nebyl upálen proto, že věřil v Boha nýbrž proto, že hájil Pravdu.

NEJDE O TO ZDA VĚŘÍME V BOHA ČI VĚDU, NÝBRŽ O TO, ZDA VĚŘÍME V SEBE
Zda žijeme v Pravdě a Lásce se sebou samým. Zda jsme nezaprodali PRAVDU ve svém srdci v okamžiku, kdy bylo těžké ji následovat.

V ŽIVOTĚ JSOU POUZE DVĚ SÍLY, VEDOUCÍ NÁS KUPŘEDU
Jedna je Láska k Pravdě a druhá je strach z Pravdy.
Cestou Lásky jdeme tehdy, je-li naše zvídavost a touha znát Pravdu silnější, než-li strach vidět v Pravdě sebe samé. Tehdy, je-li pro nás štěstí a svoboda druhých stejně důležitá jako štěstí a svoboda naše.

PŘED SEBEOU SAMÝM NELZE NIKAM UTÉCI.
I sebemenší lež sobě samým nás dříve či později dohoní. Vše, co není žito v souladu s naším vyšším JÁ ulpívá v podvědomí, zatěžuje svědomí, snižuje sebevědomí a možnost sebepřijetí. Stává se zdrojem závislostí, úzkostí, strachů, chronických nemocí a náhlých příhod.

… více 👁

Duchovní inteligence

Nepamatuji se, jaká situace ve mě vyvolala potřebu zamyslet se na toto téma, ale v každém případě jsem přemýšlela o tom, jak je možné, že se mnoho lidí i přes vysoké IQ, značné EQ a kvalitní vzdělání chová tak, jak se chová. A že i já se někdy chovám jinak než bych si přála, nebo než bych čekala …

Uvědomila jsem si, že je naší součástí něco, co je silnější, než-li naše vůle. Něco, co se nedá spočítat, vymyslet, naplánovat ani obejít. Něco co nás přesahuje. Něco, co nesouvisí se vzděláním ani falešnou společenskou morálkou. Síla mocnější, než-li pouhý rozum bez citu či empatie bez s/vědomí… myšlenky volně plynuly a náhle mě napadlo:
DUCHOVNÍ INTELIGENCE. BOŽSKÁ LOGIKA. MOUDROST SLUČUJÍCÍ ZDÁNLIVĚ NESLUČITELNÉ.
Do mého vědomí připlouvaly další a další vjemy a souvislosti, až jsem se zarazila nad otázkou, jak je možné, že jsem pojem DUCHOVNÍ INTELIGENCE (SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE SQ – spiritual koeficient), nikdy neslyšela a proč se o ní nemluví ani ve školách, ani v hlavních médiích?!

Tak zvaná racionální ani emocionální inteligence, ať zvlášť nebo dohromady, totiž nestačí k úplnému vysvětlení komplexnosti inteligence a nepřeberného bohatství lidské duše a ducha.

Počítače mají vysoké IQ, hodně toho znají, následují pravidla, umějí je kombinovat, ale necítí a neprožívají. Zvířata mají vysoké EQ, cítí bolest, řídí se intuicí a mají smysl pro situaci ve které se nacházejí. Ani počítače ani zvířata se však neptají, proč máme taková pravidla a zda by mohla být jiná nebo lepší.

Duchovní inteligence dělá z lidí tvůrčí bytosti, které mohou měnit pravidla a přenastavovat hranice ve společnosti na základě přenastavení vlastních – niterných hranic.
Duchovní inteligence nám dává schopnost jemněji rozlišovat. Dává nám smysl pro mravnost i schopnost soucítit a měnit zatuhlá pravidla.
Pomocí duchovní inteligence se potýkáme s otázkami “dobra a zla” a rozvíjíme naše nerealizované možnosti. Sníme, usilujeme a opakovaně se zvedáme ze země. Především touto transformační silou se duchovní inteligence liší od inteligence emocionální a tak zvané racionální.

Jelikož je otázkou vědomí, působí doslova a do písmene mimo mozková centra. Skrze otevřené vědomí sjednocuje neurologické funkce mozku a integruje všechny typy inteligence.

DUCHOVNÍ INTELIGENCE JE NADOBOROVÁ
Na podvědomé úrovni vnímá podstatu tvorby. Vnímá jádro i celek.
Její doménou jsou vazby – vztahy – interakce – souvislosti.
Dává schopnost najít podstatu problematiky v oboru, který je člověku vlastní. Který je jeho srdeční záležitostí.
Člověk s vysokou duchovní inteligencí bude srdcařem ve svém oboru. To znamená spojení lidskosti a odbornosti.
Chápe-li navíc duchovní problematiku, disponuje mocnou preventivní / hojivou silou.

… hlubší ponor do problematiky zde 👁

Genetika mysli

GENESIS ANEB GENETIKA MYSLI
Nejnebezpečnější virus v dějinách lidstva je virus pýchy.

Tento virus se každou další generací propisuje stále hlouběji a hlouběji do genetiky mysli i těla a stává se dědičnou nemocí. V podobě Trojského koně napadá náš autoimunitní systém a postupně nás rozkládá zevnitř.

NEMOCNÉ SRDCE A KŘIVÁ PÁTEŘ JE BODYLANGUAGE K JEHOŽ POROZUMĚNÍ NÁM STAČÍ ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM.
Bez lékařské praxe sice nemůžeme operovat sebe ani druhé, můžeme však mocně operovat ve své mysli a zamyslet se nad souvislostmi. Můžeme se zamyslet nad našemi vztahy.

Je-li naše svobodná vůle od dětství znásilňována dogmatickým myšlením v nemocném rodinném, školním i celospolečenském ekosystému ve kterém je po nás od samého prvopočátku vyžadována slepá poslušnost dojde společnost k opačnému problému ve kterém dává naprostou volnost a neomezenou nabídku možností, která křiví charakter. Jde o projevy opičí lásky.

Nepochopení podstaty nezávislé tvorby. Narušení našeho základního operačního systému. Nezrale naplňované citové potřeby ze stran rodičů, prarodičů, příbuzných a vychovatelů, je projevem nenaplnění základních rolí v rodinném ekosystému.
Naše mysl se tak stává obětí determinismu – davové robotické mysli spojené se slepou vírou ve falešné autority.
Výsledkem je, že stále dokola opakujeme ty stejné chyby a nechápeme, kde je zakopaný pes. Zkrátka a dobře, točíme se v bludném kruhu.

Náš kreknutý operační systém lze však v dospělosti restartovat, mysl transformovat a srdce resuscitovat.
Připomínám, že bodylanguage je mnohem hlubší pojem, než-li si většinově uvědomujeme.

Spolu s otevřeným srdcem je schopna vidět staré novým způsobem, zhojit šrámy na duši a přepsat dějiny naší pozemské rodiny.

ZDRAVÉ SRDCE A „ROVNÁ“ PÁTEŘ JE BODYLANGUAGE K JEHOŽ POROZUMĚNÍ NÁM STAČÍ ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM.
Bez titulu MUDr. sice nemůžeme operovat druhé, rozhodně však můžeme mocně operovat ve své vlastní mysli a pomoci s přeprogramováním mysli druhých.

… hlubší ponor do problematiky 👁

Pocity

POCITY JSOU INFORMACE Z NAŠEHO NITRA. ŽIVÁ INTELIGENCE. KONTROLNÍ MECHANISMUS ASTRÁLNÍHO TĚLA. SOUČÁST NEURONOVÉ SÍTĚ UNIVERZA
Jejich zralé vyhodnocení má zásadní vliv na naše vnímání, vyhodnocování PRAVDY, základní vazby, veškeré vztahy a námi utvářenou realitu.

ÚLOHOU POCITŮ JE UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNÝ STAV NAŠEHO NITRA
Jsou-li naše pocity opakovaně ignorované, potlačované či zcela vytěsněné projevují se nemocnými vztahy a zhoubnými procesy v psychice či těle.

TO, CO CÍTÍME JE PRAVDA DANÉHO OKAMŽIKU.
PROČ to cítíme, CO dané pocity vyvolává a JAK si pocity vykládáme, je věc jiná.

Uvědomování si našich pocitů a chápání našich emočních reakcí je důležitou součástí osobnostního růstu, zdravých vztahů a zdravé společnosti.
Jsou důležité pro pře/nastavování hranic.

POTLAČENÉ PO/CITY SE PROJEVUJÍ NECITLIVOSTÍ A ZÁROVEŇ PŘECITLIVĚLOSTÍ NA PRAVDU
Přehnaná korektnost na straně jedné, je známkou necitlivosti a manipulace na straně druhé.
Přehnaná korektnost je obdobně jako úzkostná hygiena projevem nezralé duševní hygieny a nezralé komunikace.
Virus pýchy rozšířený do celosvětové pandemie.

ŽIVOT NENÍ OPERAČNÍ SÁL!
Nejsou-li operace v naší mysli mocné, jsou naše vztahy nemocné.
Namísto láskyplných vztahů konexe. Ruka ruku myje!
Pak se však nedivme, že jsme nemocní. Že se cítíme bez/mocní a ztrácíme moc nad svým životem.

NEJSME ZE SKLA. NEJSME PRŮHLEDNÍ. NENÍ DO NÁS VIDĚT
Neprojevujeme-li otevřeně své pocity a potřeby, více či méně vědomě manipulujeme a lidstvo se ztrácí v překladu.
Můžeme pak klidně tělo rozřezat na malé kousky, podstatu problému neobjevíme. Ta je totiž v naší ne/citlivé mysli.

CIT JE ALFOU A OMEGOU LIDSTVA
S/VĚDOMÍ se dá umlčet jen tehdy, filtrujeme-li svůj vlastní obraz a křivíme realitu. Nejsme-li dostatečně citliví, nejsme dostatečně probuzení.

Pak přicházejí na řadu nesmyslná systémová opatření, která vedou k vytříbení přirozených duchovních lídrů. Těch, kteří cítí manipulaci a křivárnu na sto honů. Těch, kteří se nenechají zneužít. Ani koupit ani zmanipulovat.

… hlubší ponor do problematiky 👁

TROJJEDINOST

PRAVDA, LÁSKA A BŮH.
FILOZOFICKÉ POJMY PŘEDSTAVUJÍCÍ TŘI PRIMÁRNÍ BOŽSKÉ PRINCIPY.
Vazby mezi nimi se projevují jako neutrální, přitažlivé a odpudivé síly. „Čarosíly“ působící v malém i velkém. Energie působící v nás, skrze nás i mimo nás. V rámci subatomárních částic, atomů i celého Univerza.
Vše jsou ve své podstatě vztahy a komunikace. Interakce. Akce a reakce.

POJEM BŮH ROZDĚLUJE LIDI NA VĚŘÍCÍ A NEVĚŘÍCÍ
V rámci UNIVERZA však neexistuje žádný duchovní a neduchovní svět.
Existují pouze plynné, kapalné, plazmatické a pevné formy skupenství.
Různé projevy jedné a téže inteligence. Tvůrčí síly, které se snažíme porozumět a sobě vlastním způsobem ji popsat.

Při pozorování a vyhodnocování veškerých jevů nesmíme zapomínat na fakt, že i my sami jsme projevem inteligence (tvůrčí síly) jejíž projevy pozorujeme.

DOSADÍME-LI SI MÍSTO CÍRKEVNÍHO POJMU „BŮH“ NEUTRÁLNÍ POJEM „ŘÁD“,
přestaneme rozdělovat lidi na věřící a nevěřící a náš vyhodnocovací systém bude v samotném základu nestranný. Neutrální.

PRAVDA PRINCIP RELATIVITY. PŘEDSTAVITELKA JEDINEČNOSTI I JEDNOTY – PARADOXU.
LÁSKA – ŽENSKÝ PRINCIP. PŘEDSTAVITELKA SVOBODNÉ VŮLE A CITU
BŮH – MUŽSKÝ PRINCIP. PŘEDSTAVITEL ŘÁDU A MYSLI

Je-li náš vnitřní ŘÁD (BŮH) zatracující, je zatracující i řád a systém, který spoluutváříme.
Je-li náš vnitřní ŘÁD (BŮH) bezpodmínečně milující, je bezpodmínečně milující i řád a systém, který spoluutváříme.

Energie LÁSKY transformuje nižší řády v řády vědomé.

Je-li SVOBODNÁ VŮLE znásilňována a PRAVDA překrucována je potlačený cit (trauma), zbytní rozum a mysl se točí v bludném kruhu.

ŽIVOT JE BIBLE SVATÁ. PÍŠE STÁLE NOVÉ KAPITOLY
STARÝ A NOVÝ ZÁKON USTUPUJÍ DO POZADÍ. DO LIDSKÉHO VĚDOMÍ VSTUPUJE, SPOLU S NOVÝM DUCHOVNÍM PARADIGMATEM, ZÁKON VĚDOMÉ TVORBY.
Metafyzika, kvantová kosmologie, kvantová fyzika i jaderná fyzika jsou jako jakýkoli jiný obor nástrojem poznávání. Nástrojem v rukou konkrétních bytostí podléhajícím různým myšlenkovým konstruktům.
Jejich poznatky se opírají o zkušenosti a různé vědecké pokusy, jejichž pravdivost ukáží teprve dějiny.

Jedinečné postřehy osvícenějších jedinců pronikají hlouběji do podstaty života a jeho jemnohmotnějších struktur.
Postupně tak přinášejí více poznatků o tvůrčím procesu univerzální inteligence projevující se v nás, mimo nás i skrze nás…

VEŠKERÝ ŽIVOT JE PROJEVEM INTELIGENCE
Fyzik se na její projevy dívá z pohledu fyziky, chemik z pohledu chemie, matematik z pohledu matematiky, lékař z pohledu medicíny… Při pozorování a vyhodnocování veškerých jevů však nikdy nesmíme zapomínat na to, že i my sami jsme projevem inteligence, jejíž projevy pozorujeme. Bez sebepoznání a pochopení své vlastní podstaty a toho, kdo jsme, odkud přicházíme a proč jsme tady, těžko pochopíme vše ostatní. Těžko pochopíme co to vše propojuje.

Teorie všeho proto není otázkou fyziky, nýbrž otázkou filozofie. Filozofie slučující zdánlivě neslučitelné. Inteligence spojující pozemské a vesmírné, malé a velké, vnitřní a vnější, mikrokosmos a makrokosmos. Inteligence, promlouvající skrze nás.
Při pozorování a vyhodnocování veškerých jevů nesmíme zapomínat na fakt, že i my sami jsme projevem inteligence jejíž projevy pozorujeme.

ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI JE INTERAKTIVNÍ ŠKOLA HROU
Máme možnost na vlastní kůži procítit a zřít nakolik se lidstvo odklonilo od zákona bezpodmínečné Lásky. Nakolik byla znásilněna svobodná vůle jedinců, narušena panensky čistá tvůrčí mysl dětí a nakolik byla zneuctěna Pravda. Nakolik jsme se vzdálili primárnímu zdroji moudrosti.

TVORBA JE “KOMUNIKACE”
TVORBA JE KOMUNIKACE
Interakce, vazby, vztahy, souvislosti. Komunikační dálnice, zkratky a křižovatky. Energetické srážky a jiskření v neuronové – astrální síti Univerza. Narážení na „komfortní zóny“ jednotlivých principů, elementárních částic, prvků, buněk i jedinců interagujících mezi sebou navzájem. Neustálé prověřování slučitelnosti a kompatibility v rámci daného časoprostoru. Neustálá tvorba a transformace.

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
… představme si atom jako vesmírné vajíčko, nesoucí v sobě zárodek všech možností kosmického vědomí. Jeho kouzlo tkví ve schopnosti interakce, transformace a transcendence. V živé tvůrčí inteligenci, kterou si můžeme představit jako mocnou jadernou energii. Inteligenci projevující se skrze miniaturní atomové jádro a nejběžnější, nejjednodušší prvek vesmíru.

Jakýsi vesmírný prvOk. Jeden proton a jeden elektron. Jeden klad a jeden protiklad. Spolu s neutronem jsou hotové Perpetum mobile. Primární energetický zdroj utvářející “neuronovou” astrální síť celého Univerza. Jakousi vesmírnou trojčlenku. Trojjedinost. Oběhový systém, skrze který se transformuje a mění celé prostředí.

Čím sofistikovanější inteligence, tím jednodušší a variabilnější je totiž její podstata. Z vesmírných prvOků (atomů) tak vznikají seskupení a organismy složitější až velmi složité. Čím více jader a atomů, tím více interakcí a jaderných reakcí mezi nimi.

Protony, neutrony a elektrony jsou základní stavební částice “neuronové sítě” Univerza. Podstatou astrálního webu. Komunikačního zdroje. Čím více interakcí mezi nimi, tím více jiskření a spojů v neuronové (astrální) síti.
Interakce probíhající mezi nimi působí jako energetický tmel utvářející atomová jádra, atomy, molekuly, orgány, organismy, květiny, zvířata, lidi, planety, hvězdy, tělesa, těla a všechny vztažné soustavy, galaxie a systémy v nich fungující. Jde o přenos energie. Informací.
Čím více prvků a jaderných reakcí, tím složitější a komplexnější organismy a souvztažné systémy vznikají. Samotná podstata tvorby je tudíž stále stejná.

Inteligence, která se projevuje a tvoří v nás, mimo nás i skrze nás.

PRIMÁRNÍ VAZBY JSOU PODSTATOU SOUDRŽNOSTI I ROZPÍNÁNÍ CELÉHO UNIVERZA.
Jsou podstatou jeho nádechu i výdechu. Podstatou shlukování i rozpínání. Podstatou smršťování se do malé „kuličky” a opětovného růstu a nabalování „svalové hmoty“.

Z PRIMÁRNÍCH PRINCIPŮ A VAZEB MEZI NIMI PLYNOU VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁKONITOSTI A VZTAHY
Jsou podstatou malých velkých třesků (aha momentů) v “neuronové” síti Univerza.
Podstatou jiskření v astrální síti makrokosmu i našeho mikrokosmu.
Podstatou jaderných fúzí i štěpení.
Podstatou slučování, dělení i bujení
Podstatou změny a transformace. Podstatou nových počátků i konců.
Různé projevy a různé mechanismy, avšak podstata dějů stejná.

KAŽDÝ NESEME SPOLUZODPOVĚDNOST ZA SLEPĚ PŘIJATÉ POHLEDY, KTERÉ NÁM NEMOCNÝ SYSTÉM POD TLAKEM VNUCUJE.
Neseme spoluzodpovědnost za všechny ústupky, které jsou pro nás z krátkodobého hlediska z různých důvodů „výhodné“ a proto nejednou bezmyšlenkovitě přijaté. Zpohodlnělá davová mysl je neplodná a žádné zázraky nevyplodí.

…hlubší ponor do problematiky 👁

Magdalena Soušková

magdalena@umenikrasy.cz
+420 603 231 929
IČO 654 27 017


Kde mě najdete:
RS Beauty
Bolevecká 474/4
Praha 10, Horní Měcholupy